Recent Submissions

 • TÜRKİYE'DE EKONOMİK BÜYÜME VE SOSYAL GELİŞME: 1990-2018 

  Fındıkçı, Mehmet Sait (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-06)
  ABSTRACT FINDIKÇI, Mehmet Sait, Economıc Growth And Socıal Development In Turkey: 1990-2018, Master Thesis, 2019, Ankara The concept of improvement in other words development, is the change in economic data and social ...
 • Bütçe Açığı Belirsizliğinin Dinamikleri: Bir Panel Veri Uygulaması 

  ÇOBANOĞULLARI, Gökhan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The main aim of this study is to examine the political, economic and financial factors that affect budget deficit uncertainty. For this purpose, some of the hypotheses that explain the dynamics of budget deficits are ...
 • Eğitimin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği 

  Erdal, Hatice Nihan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  In this study, the long run relationship between the education expenditures and the economic growth is analyzed for Turkey by using ARDL bound test approach with the pluannual data covering the years 1960-2016. While GDP ...
 • İşkoliklik ile Tükenmişlik ve Görev Performansı Arasındaki İlişkide Özyeterliliğin Rolü 

  TÜRKER, Elif (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The aim of this study is to investigate the role of self efficacy in the relationship between workaholism and burnout; and workaholism and in role performance. In this study, it is suggested that there is a positive ...
 • MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞİN ROLÜ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

  ÇELEBİ, Işıl (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-10-05)
  This study investigates the relationships among mobbing and dimensions of organizational silence and also explores the plausible moderating role of learned helplessness on those relationships. It is proposed that the ...
 • Jacques Lacan'da İktidarın Biçimsel İnşası: Sembolik Olan 

  Paliçko, Ali Görken; Paliçko, Görken (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-18)
  In Lacanian thought “the symbolic” expresses structural framework that determines power’s dominance over daily life. Power, through the symbolic, is the determiner of structural relations that constitute individuals as ...
 • Üniversite Ders Çizelgeleme Probleminin Tamsayılı Doğrusal Programlama ve Sezgisel Yaklaşımlar İle Çözümü 

  Özkan, Akın (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  University course timetabling is a problem type that is in the NP-Complete problem class and can become even more difficult due to the specific requirements of each university. In this study, it is aimed to design to a ...
 • TÜRKİYE'DE YOKSULLUKLA İLGİLİ SOSYAL POLİTİKALAR: BİR DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 

  ÖZSOY, DİLEK (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-07)
  In this research policies aimed at combating poverty in Turkey were carried out through the eyes of experts in the fields of policy development and implementation of poverty-related policies. In this context, in-depth ...
 • Türkiye'de Vergi Ahlakını Şekillendiren Etkenler 

  Doğan, Bahadır Sazak (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The present study aimed to analyze the evolution of tax morale in Turkey over 22-year-span. For this purpose, data that were collected as a part of the World Values Survey in 1990, 2007, and 2012 were used. The analytic ...
 • CEZALANDIRICI OKUL DİSİPLİNİNİN OKUL SOSYAL HİZMETİ VE ONARICI ADALET AÇISINDAN FENOMENOLOJİK YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Selçuk, Ozan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Today, children as students become victims of numerous social forces that negatively affect them. Unmet physical and emotional needs of children negatively affect their learning and adaptation at school. It is inevitable ...
 • Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ampirik Bir İnceleme 

  AKTAS, Emin Efecan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The curiosity created by the increase in the number of ongoing theoretical and empirical studies and the widening of its scope has been the starting point of the study. In contrast to other studies, this study evaluates ...
 • İş-Aile Çatışması ve İşe Tutkunluk İlişkisinde İş Özerkliğinin Düzenleyici Rolü 

  Ünal, Begüm (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The purpose of this study is to investigate the role of job autonomy on the relationship between work to family conflict and work engagement; and family to work conflict -work engagement. Based on the job demands-resources ...
 • Sağlık Sektöründe ve Sağlık Kuruluşlarında Teknoloji Yönetimi 

  Sargutan, Erdal (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
  SAĞLIK SEKTÖRÜNDE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEKNOLOJİ YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER I- BİLİM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KAVRAMLAR, TANIMLAMALAR BİLİM VE TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ GEREKLİLİĞİ BİLİM ...
 • 50.Yılında Hacettepe iktisat 

  Akkoyunlu Wigley, Arzu; Attar, M.Aykut; Mıhçı, Hakan; Özel, Hüseyin (Hacettepe Üniversitesi, 2018)
  Kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen, başkalarını değiştirmede şansının ne kadar az olduğunu anlarsın. Voltaire Doğum günleri, bireyler açısından olduğu kadar ve belki de onlardan daha fazla, kurumlar ...
 • Türkiye'de Sığınmacılar 

  Çağlar, Ali (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
  Bu çalışma, 'Sığınmacılar ve Türkiye' konusunda gereksinilen bilgilerin dahaa derli-toplu bir biçimde, bütünlük içerisinde bir arada olması gereksiniminin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere, uzun süre göç veren ...
 • Sosyal Politika Bilimi 

  Sargutan, Erdal (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
 • Örgüt ve İnsan 

  Ergeneli, Azize (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
  Bu kitabı hazırlamaya başladığım ilk yıllarda özellikle yüksek lisansta ve doktorada verdiğim Örgütsel Davranış dersi için bir materyal oluşturma amacı vardı. Ancak, zaman içinde öğrencilerin öğrendikleri şeyleri hep "bugün" ...
 • Kamu Ekonomisi 

  Akalın, Güneri (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
  Bu kitap, Kamu Ekonomisi alanında yapılan önceki çalışmalardan daha farklı bir içerikle sunulmaktadır. Öncelikle kitap daha kapsamlı ve güncel bir yapı taşımaktadır. Aslında Kamu Ekonomisi, Türkiye'de varlığının pek farkında ...
 • Kadına Yönelik Şiddetin Ekonomi Politiği 

  Güler Aydın, Derya (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Bu derleme kitaptaki yazılar Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kadın Platformunun 5 Mart 2012 tarihinde, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği panelde sunulan ve sonrasında yazarların ...
 • İş Değerlendirmesinde Puanlama Yöntemleri 

  Timur, Hikmet; Kılıç, Mustafa (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
  Yönetimin, dolayısıyla insan kaynakları yönetiminin temelini iki sözcük oluşturmaktadır. Bunlardan birincisi "etkililik", diğeri ise "verimlilik"tir. En yalın anlatımla "etkililik" amaca ulaşma derecesi, verimlilik ise ...

View more