Show simple item record

dc.contributor.advisorEratalay, Yusuf Kenantr_TR
dc.contributor.authorKanlı Dursun, Ceydatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:20:08Z
dc.date.available2015-10-14T12:20:08Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1115
dc.description.abstractSeveral grafting materials have been used in sinus augmentation procedures for insufficient bone volume in the posterior maxilla. The aim of this randomized controlled study was to compare the use of porous titanium granules (PTG) in addition to bovine bone mineral bone versus bovine bone mineral alone for bilateral maxillary sinus elevation procedures in the same patient via micro computed tomography (CT) and histomorphometric analysis. Eleven patients were included in the study and each patient was treated with bilateral sinus augmentation procedure using bovine bone and bovine bone (70%) + porous titanium (30%) granules. After min. 6 months 22 bone biopsies were retrieved from the implant sites for micro CT and histomorphometric analysis and bone volume and vital bone percentages were calculated. Immediate after core biopsy, implants having standard dimensions were placed and implant stability quotient (ISQ) values were recorded at baseline and 3 months follow-up. There were no significant differences between groups according to residual bone height, residual bone width, implant dimensions and ISQ values (baseline and 3 months). According to three-dimensional micro-CT analysis the volume of newly formed bone was % 57.05, % 52.67 for test and control groups respectively. Two dimensional histomorphometric analysis showed mean new bone area as % 56.5, % 55.08 for test and control groups.. The present study showed that PTG may function as an augmentation material for maxillary sinus where a permanent non resorbable, osteoconduktive material is desired. The porous structure of PTG which allows bone growth in and close contact to the material may favor osteoconduction and may contribute the stable augmented sinus that is necessary for long term implant survival.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectSinus liftingtr_TR
dc.titleSinüs Ogmentasyonunda Kullanılan Saf Titanyum Partikül ve Sığır Kaynaklı Greftin Histomorfometrik Olarak ve Mikro Bilgisayarlı Tomografi Yöntemiyle İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/918tr_TR
dc.bolumPeriodontoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetPosterior maksilladaki kemik yetersizliği durumlarında sinus ogmentasyonu için pek çok greft materyali kullanılmaktadır. Bu kontrollü randomize klinik çalışmanın amacı, çift taraflı sinus yükseltme işlemi gereken hastalarda tek başına sığır kaynaklı greft ve Pöröz Titanyum Greft (PTG) ile sığır kaynaklı greft karışımın mikro-Bilgisayarlı Tomografi (mikro-BT) ve histomorfometrik olarak incelemektir. Çalışmamızdaki çift taraflı sinus yükseltme işlemi yapılan 15 hastanın tek tarafları sadece sığır kaynaklı greft, (kontrol grubu) diğer tarafları PTG (%30) + sığır kaynaklı greft (%70) (test grubu) kullanılarak ogmente edildi. Minimum 6 ay sonra implant alanlarından alınan 30 kemik biyopsisindeki greft hacimleri ve yeni oluşan kemik hacim miktar oranları mikro-BT ve histomorfometrik olarak hesaplandı. Biyopsiler alındıktan hemen sonra standart boyutlardaki implantlar yerleştirildi ve bu aşama ile implant yerleşiminden 3 sonra ISQ değerleri kaydedildi. Gruplar arasında Rezidüel Kemik Yüksekliği (RKY), Rezidüel Kemik Kalınlığı (RKK), implant boyutları ve ISQ değerleri (başlangıç ve 3. ayda) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi. Mikro-BT ölçüm sonuçlarına gore yeni oluşan kemik yüzdesi sırasıyla test ve kontrol gruplarında % 57.05, % 52.67 olarak ölçüldü. İki boyutlu histomorfometrik ölçümlere göre ise yeni oluşan kemik yüzdeleri test ve kontrol grupları için sırasıyla % 56.5, % 52.67 olarak tespit edildi. Çalışmamızın sonuçları PTG' nin maksiller sinus ogmentasyon işlemi sırasında daimi rezorbe olmayan, osreokondüktif bir material olarak tercih edilebileceğini göstermiştir. PTG' nin içinde kemik oluşumuna izin veren pöröz yapısı materyalin osteokondüktif özelliğini artırarak, bu bölgede uzun dönem implant sağkalımı için gerekli olan ogmente sinüs bölgesinin stabilizasyonuna katkıda bulunabilir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record