Show simple item record

dc.contributor.advisorKula , Onur Bilge
dc.contributor.authorArslan Karabulut , Müge
dc.date.accessioned2019-12-10T07:59:37Z
dc.date.issued2019-10
dc.date.submitted2019-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/12032
dc.description.abstractARSLAN KARABULUT, Müge, The intellectual Physiognomy in Characterization and Specialty of Artworks. A comparative Analysis in the selected Novels of Herta Müller and Orhan Pamuk, Ph. D. Dissertation, Ankara, 2019. The aim of this study is to analyse “the intellectual physiognomy in characterization” approach of Lukács through a pluralist method in Herta Müller’s and Orhan Pamuk’s selected novels comparatively. In order to understand what Lukács means by the concept of intellectual physiognomy, the concepts of physiognomy and physiognomic that provide basis for the approach in question will be dealt as the field of meaning and use primarily and especially the relation between literature and the concept of physiognomic will be evaluated within the context of internal-external dialectics. In this sense, the determinations of Lukács within the frame of the intellectual physiognomy in characterization approach exposits the figure in an artwork to be considered in a multifaceted way in question. Lukács underlines internal-external dialectics by the term of intellectual physiognomy analogously to the physiognomic approach. Differently from that, he points out the spiritual and sensory associations of physiognomy in a pluralist manner. According to Lukács, figures affect each other, subject, space and the style of the author in a hierarchical order. So, his specified points from the aspect of characterization within the scope of intellectual physiognomy of artistic figures approach will be found out. Subsequently, the novels “Reisende auf einem Bein” of the nobel-winning German author Herta Müller and “Kafamda Bir Tuhaflık” of the nobel-winning Turkish author Orhan Pamuk will be analysed within the frame of characterization in consideration of Lukács’s approach in question. The similar and divergent aspects of the two authors will be revealed comparatively in this context. The author’s interwoven and multifaceted characterization of the individual with his/her society are observed clearly on figures in Pamuk’s and Müller’s selected works. In this study, it is inferred that one of the most remarkable factors of the authors’ transferring their locality to universality is their figures with intellectual physiognomy. Keywords Physiognomy, Georg Lukács, Characterization, Intellectual Physiognomy, Specialty of Artworks, Herta Müller, Orhan Pamuk.tr_TR
dc.language.isodeutr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectPhysiognomietr_TR
dc.subjectGeorg Lukács
dc.subjectFigurengestaltung
dc.subjectdie intellektuelle Physiognomie
dc.subjectdie Besonderheit des Kunstwerks
dc.subjectHerta Müller
dc.subjectOrhan Pamuk
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleDıe Intellektuelle Physıognomıe Der Künstlerıschen Gestalten Und Besonderheıt Des Kunstwerkes In Der Lıteraturkunst. Eıne Vergleıchende Analyse. Dargestellt An Den Ausgewählten Romanen Von Herta Müller Und Orhan Pamuktr_deu
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışmanın amacı, Lukács’ın sanatsal figürlerin entelektüel fizyonomisi yaklaşımını, çoğulcu bir yöntemle, Herta Müller ve Orhan Pamuk’un seçilen romanlarında karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Lukács’ın fizyonomi kavramıyla neyi kastettiğini anlamak adına, öncelikle söz konusu yaklaşıma dayanak oluşturan, fizyonomi ve fizyonomik kavramları, anlam ve kullanım alanı olarak ele alınacak, bu konudaki çalışmalar gözden geçirilecek, özellikle edebiyat ve fizyonomik arasındaki ilişki, iç-dış diyalektiği bağlamında değerlendirilmeye çalışılacaktır. Lukács’ın sanatsal figürlerin entelektüel fizyonomisi yaklaşımı çerçevesinde belirledikleri, antropomorfist bir yaklaşımla sanat eserinde figürün çok yönlü ele alınmasını serimler. Bu bağlamda söz konusu yaklaşımla, temelde figür kurgulaması ve figür kurgulamasındaki önemli noktalar irdelenmektedir. Entelektüel fizyonomi ifadesiyle, fizyonomik yaklaşıma benzer olarak iç-dış diyalektiği vurgulanmakta, ondan farklı olarak çoğulcu bir tavırla fizyonominin tinsel ve duyusal çağrışımlarına dikkat çekilmektedir. Lukács’ın genel estetik anlayışına göre figürler, eserin en önemli yapı taşları olarak, hiyerarşik bir düzen içerisinde birbirlerini, konuyu, mekânı ve yazarın yazma biçimini etkilerler. Onun bu değerlendirmesi göz önünde bulundurularak, figür kurgulaması açısından belirlediği noktalar çalışma içerisinde tespit edilecektir. Nobel Ödüllü Alman yazar Müller’in “Reisende auf einem Bein” ve Nobel ödüllü Türk yazar Pamuk’un “Kafamda Bir Tuhaflık” romanları, Lukács’ın söz konusu yaklaşımı ışığında figür kurgulaması çerçevesinde irdelenecektir. Yazarların birbirlerine benzeyen ya da birbirlerinden ayrılan yönleri karşılaştırmalı olarak ortaya çıkarılacaktır. Sonuç itibariyle, Lukács’ın belirgin bir entelektüel fizyonomiye sahip figürün sanat eserinin tikelliğine ve evrenselliğine katkısı, söz konusu romanlarda ele alınacaktır. Yazarın, figürünü birey olarak toplumuyla iç içe ve çok yönlü kurgulaması, yerelden hareketle evrenselde bir farklılık oluşturarak tikelleşmesi, seçilen eserlerde figür üzerinden çok net gözlemlenebilmiştir. Yazarların romanları, figür üzerinden kendi dönemlerine ait tipik toplumsal olayları okura sunarken, Lukács’ın kuramı kapsamında ağırlıklı olarak benzerlikler taşırlar. Her iki yazar, romanlarında Lukács’ın seçilen yaklaşımında belirlenen özelliklere uygun figürler oluşturmuşlardır. Bu çalışmada, yazarların yerelliklerini evrensele taşıyabilmelerindeki ve uluslararası alanda kabul görmelerindeki en önemli araçlardan bir tanesinin kurguladıkları bu entelektüel fizyonomiye sahip figürler olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Sözcükler Fizyonomi, Georg Lukács, Figür Kurgulaması, Entelektüel Fizyonomi, Sanat Eserinin Tikelliği, Herta Müller, Orhan Pamuk.tr_TR
dc.contributor.departmentAlman Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-12-10T07:59:38Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess