Show simple item record

dc.contributor.advisorŞenol Çelik, Sevilaytr_TR
dc.contributor.authorAkbari, Masoumehtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:26:34Z
dc.date.available2015-10-14T13:26:34Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1469
dc.description.abstractThe present study was carried out as semi-experimentally study to determine the effects of discharge training and counseling on quality of life and post discharge problems in CABG patients. The study population was chosen among the patients who have undergone a coronary artery bypass graft operation in the surgery department of Seyed-al-Shohada Cardiology Subspecialty Hospital affiliated with Urmia University Medical Sciences, Iran. Sample of study consisted of 100 patient undergoing coronary artery bypass graft surgery between April 1, 2013 and September 30, 2013. "Personal Information Form", "The Home Follow-Up Form after Discharge" and "Iranian Version SF-36 Health Survey" forms were used for data collection. Patients in the intervention group were provided discharge training and counselling with a booklet before surgery and until six week after discharge while the patients in the control group did not receive planned discharge training and counselling other than the routine clinical procedures. The data were analyzed using SPSS Inc., version 23.0 software package. Frequency and distribution were used to describe the data, and the paired sample t- test, and Variance analysis, Tukey, chi-squared tests were used and p<0.05 margin of error was accepted as significant. Comparing intervention group to the control one, as a result of this education programs, problems were found fewer in intervention group than control group (p<0.05). Investigating quality of life, significant difference was found between the mean scores of patients in the general health perception before surgery (p<0.05). Obtained life quality scores in all cases of SF-36 scale before and six weeks after surgery in intervention group were found significantly different (p<0.05). Finally, discharge training and counselling service given to patients in the intervention group had a positive impact on decreasing the problems they had and increasing their quality of life. Therefore, the institutions may be recommended to support multidisciplinary patient training and counselling activities using the methods described in this study.tr_TR
dc.language.isoİngilizcetr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectTaburculuk Sonrası Eğitim, Danışmanlık, Yaşam Kalitesi, Taburculuk Sonrası Sorunları, Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatıtr_TR
dc.titleDetermınatıon of The Effects of Dıscharge Traınıng and Counselıng on Qualıty of Lıfe and Post Dıscharge Problems in Patıents Undergoıng Coronary Artery Bypass Graft Surgerytr_TR
dc.typeDoktora Tezitr_TR
dc.callno2014/1254tr_TR
dc.bolumCerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, KABG ameliyatı olan hastalara verilen taburculuk eğitiminin ve danışmanlık hizmetinin, taburculuk sonrası yaşanan sorunlara ve yaşam kalitesine etkisini incelemek amacıyla yarı deneysel olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenine Urmia Üniversitesi, Tıp Bilimleri Fakültesi, Seyed-al-Shohada Hastanesi'nin Kardiyoloji Alt Uzmanlık Cerrahi bölümünde koroner arter baypas greft ameliyatı geçiren hastalar seçilmiştir. Araştırmanın örneklemi 3 Nisan 2013-30 Eylül 2013 tarihleri arasında koroner arter bypass greft ameliyatı geçirmiş 100 hasta oluşturmuştur. Veriler "Kişisel Bilgi Formu", "Taburculuk Sonrası Evde Takip Formu" ve " SF-36 Sağlık Araştırması İran versiyonu " formları kullanılarak toplanmıştır. Kontrol grubu hastalara rutin klinik prosedürler dışında planlı taburculuk eğitimi ve danışmanlık verilmezken, müdahale grubundaki hastalara kitapçık doğrultusunda ameliyattan önce ve taburculuktan 6 hafta sonraya kadar taburculuk eğitimi ve danışmanlık verilmiştir. Veriler, SPSS Inc, 23.0 yazılım paketi sürümü kullanılarak analiz edildi ve verileri tanımlamak için sayı, yüzde ve dağılım kullanıldı. İstatistiksel testler olarak eşleştirilmiş örneklem t-testi, varyans analizi, Tukey ve ki-kare testleri kullanıldı ve p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. Müdahale grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, bu eğitim programlarının bir sonucu olarak, müdahale grubunundaki hastaların sorunları, kontrol grubundan daha azdı (p<0.05). Yaşam kalitesi incelendiğinde, genel sağlık algısında hastaların ameliyat öncesi ortalama puanlarında, anlamlı bir fark vardı (p<0.05). Müdahale grubunda SF-36 skalası ile elde edilen yaşam kalitesi puanları, ameliyat öncesi ve altı hafta sonrasında anlamlı olarak farklı olduğu belirlendi (p<0.05). Sonuç olarak, müdahale grubundaki hastalara verilen taburculuk eğitimi ve danışmanlık hizmeti, hastaların problemlerinin azaltılması açısından pozitif bir etki göstermiştir. Bu nedenle, kurumların araştırmadaki yöntemler kullanılarak multidisipliner hasta eğitimi ve danışmanlık faaliyetlerini desteklemeleri önerilebilir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record