Show simple item record

dc.contributor.advisorKublay, Gülümsertr_TR
dc.contributor.authorAslan, Fundatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:26:36Z
dc.date.available2015-10-14T13:26:36Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1489
dc.description.abstractThis research was made with the purpose of determining the level of knowledge parents from different socio-economic levels regarding the Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) bearing children.The samples of the research was the parents of 236 students, studying in three primary schools conducting the first level of primary education, (1st, 2nd, 3rd, 4th years) resident in one of the metropolitan District of Ankara, Çankaya from three different socioeconomic level identified as low-medium-high. A survey which was prepared by researcher was planned in two sections in which questions of demography first and questions regarding the level of basic knowledge of ADHD, status of information, general considerations of definition and cure of the disorder as second. During the evaluation of the data considering numbers, percentages and schools Ci-Square Test was used in order to detect the difference of definitions made by parents. According to the findings of the research 69.4 % of the parents have priory information about ADHD. Considering having the priory information regarding the ADHD a statistical significant difference was detected (p<0.01) and this difference was originated from Boztepe Primary School which has a lower ratio. The most common source for this information was found and TV, web and books. In total around 33.5% of the parents, there is a ADHD diagnosed child and the degree of this person is occasionally detected as “child of neighbor/friend”. Considering level of information about ADHD it was detected that most of the parents has enough information about the characteristic properties of ADHD as it was expected however regarding the definition, diagnosis and curing methods of ADHD parents have inadequate or wrong information. In terms of stated definitions it was detected that there is no significant difference between schools. Considering the findings of the research, regardless of socioeconomic level it is suggested that school based training programs should be planned and the families should be accurately informed and directed to correct sources. Furthermore public based training programs should be planned in order to break the resistance to other psychological disorders and prevention of stigmatr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectAdhd, levels of knowledge, parents, school health, nursing Dehb,bilgi düzeyi, ebeveynler, okul sağlığı, hemşireliktr_TR
dc.titleFarklı Sosyodemografik Özelliklere Sahip Olan Ailelerin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (Dehb) Olan Çocuklara İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2013/740tr_TR
dc.bolumHalk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetAraştırma, farklı sosyodemografik özelliklere sahip olan ailelerin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklara ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Çankaya İlçesine bağlı düşük–orta ve yüksek sosyoekonomik düzeyde yer alan mahallelerde bulunan üç İlkokulun 1., 2., 3. ve 4. Sınıflarında öğretim gören 236 öğrencinin ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından hazırlanan veri formu demografik sorularının yeraldığı birinci bölüm ve DEHB ile ilgili temel bilgi düzeyi, bilgilenme durumu, bozukluğun tanımı ve tedavisi ile ilgili genel değerlendirme sorularının yeraldığı ikinci bölüm olmak üzere toplam iki bölümden oluşmaktadır. Verilerin değerlendirmesinde sayı, yüzdelikler ve okullara göre DEHB ile ilgili yapılan tanımlamaların farklı olup olmadığını belirlemek için Ki Kare testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; çalışmaya katılanların genel toplamda %69,4’ünün DEHB ile ilgili önceden bilgisi olduğu ve DEHB ile ilgili önceden öğrenilen bilgi olunması bakımından okullar arasında anlamlı bir fark olduğu (p<0.01) ve bu farkın diğer okullara göre daha az bir orana sahip Boztepe İ.O.’dan kaynaklandığı bulunmuştur. Bu bilgiye en çok ulaşılan kaynak ise ‘‘televizyon, internet ve kitaplar’’ olarak bulunmuştur. Genel toplamda ebeveynlerin %33,5’inin çevresinde DEHB tanısı almış biri olduğu ve bu kişinin yakınlık derecesinin ebeveynler tarafından çoğunlukla ‘‘komşu veya arkadaş çocuğu’’olarak ifade edildiği bulunmuştur. DEHB ile ilgili karakterisitik özelliklere ilişkin yapılan tanımlamalarda tüm okullarda ki ebeveynlerin doğru cevaplar verdikleri fakat okullar bazında ebeveynlerin çoğunluğunun DEHB’nun ne olduğu, tedavi edilmesi ve tedavi yöntemlerine ilişkin yanlış yada yetersiz bilgiye sahip oldukları bulunmuş; yapılan tanımlamalar açısından okullar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, sosyo ekonomik durum farkı gözetmeksizin tüm okullarda özellikle DEHB ile ilgili okul temelli eğitimlerin planlanması, ailelerin doğru bilgilendirilmesi ve doğru kaynaklara yönlendirilmesi; beraberinde diğer ruhsal bozukluklara karşı dagalamanın engellenmesi için okul sağlığı kapsamında toplum temelli eğitimlerin gerçekleştirilmesi önerilmektedir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record