Show simple item record

dc.contributor.advisorPekcan, Ayla Güldentr_TR
dc.contributor.authorErçim, Rüveyda Esratr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:32:30Z
dc.date.available2015-10-14T13:32:30Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1597
dc.description.abstractThe aim of this study was to evaluate the nutritional status, dietary patterns, eating habits and to assess the dietary quality index (DQI-I), dietary diversity score (DDS) and healthy eating index (HEĠ-2005) of Bingöl University students. Study was a cross-sectional and descriptive study. Sample was consisted of a total of 498 (male: 230, 46.2%; female: 298, 53.8%) students, aged 19-35 years from different academic departments. The students‟ general characteristics, nutritional habits, frequency of foods consumed, 24-hour recalls were determined by using a questionnaire, anthropometric measurements were assessed and diet diversity score (DDS), diet quality index international (DQI) and healthy eating index (HEI-2005) were calculated and also relationships with age, housing, parental education, income level etc. were evaluated. Mean age of male and female students were 22.1±2.8 and 21.7±3 years, respectively. Mean body mass index (BMI) (kg/m2) was 23.1±2.7 in men and 22.4±3.5 kg/m2 in women. Totally, 86.3% of students had no health problems. DDS and DQI-I scores were not significantly different for males and females, but HEI-2005 score of the females was higher thencompared to men (p<0.05). Significant correlations were found between DDS score and alcohol consumption and DQI-I scores and age, smoking and alcohol consumption in males (p<0.05). DDS score was low in alcohol consuming males and DQI-I score was high in 30-35 age group and also in smoking and non alcohol consuming students (p<0.05). For all students HEI-2005 score of the students was higher in secondary education group compared to first level education; four years students' scores was higher than two years‟ students scores and non-smokers score was higher than smokers scores (p<0.05). DDS scores of the females were higher in married group than single living ones and in two years education level students than license students and living in other areas than living in northern regions (p<0.05). Also the DQI-I scores of the students were higher in women, married and living with families (p<0.05). University students are an important group whose eating habits could be controlled and improved, so that the development of adulthood period diseases could be prevented. Training programmes should be implemented for increasing nutrition awareness and knowledge; programmes and policies should be planned and implemented for university students.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectUnıversity studentstr_TR
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi ve Sağlıklı Yeme Indekslerinin Saptanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/960tr_TR
dc.bolumBeslenme ve Diyetetik Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araĢtırma Bingöl Üniversitesi öğrencilerinin beslenme durumlarınının, diyet örüntülerinin, beslenme alıĢkanlıklarının, besin çeĢitliliği, diyet kalite indeksi ile sağlıklı yeme indekslerinin saptanması amacıyla planlanıp yürütülmüĢtür. Kesitsel ve tanımlayıcı bir çalıĢmadır. ÇalıĢmaya 19-35 yaĢ arasındaki gönüllü 498 üniversite öğrencisi (erkek: 230, %46.2; kadın: 268, %53.8) katılmıĢtır. Sorukağıdı ile öğrencilere iliĢkin genel bilgiler, beslenme alıĢkanlıkları, besin tüketim sıklıkları, 24 saatlik besin tüketim durumu saptanmıĢ, antropometrik ölçümleri alınmıĢ ve öğrencilerin besin çeĢitliliği (diet quality score-DDS), diyet kalite indeksi (diet quality index international, DQI-I) ve sağlıklı yeme indeksi (healthy eating index, HEI -2005) hesaplanmıĢ, indeksle yaĢ, barınma, anne-baba eğitimi, gelir düzeyi vb. ile iliĢkisi incelenmiĢtir. Öğrencilerin yaĢ ortalaması erkeklerde 22.1±2.8, kadınlarda 21.7±3 yıldır. Ortalama beden kütle indeksi (BKĠ) (kg/m2) erkeklerde 23.1±2.7, kadınlarda 22.4±3.5 kg/m2 olarak bulunmuĢtur. Öğrencilerin %86.3‟ünün herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Erkek ve kadın bireylerin DDS ve DQI-I skorları arasındaki farklılık anlamlı bulunmazken; HEI-2005 skorları arasındaki farklılık anlamlı ve kadınların skorunun erkeklerin skorundan fazla olduğu bulunmuĢtur (p<0.05). Erkek öğrencilerin DDS skoru ile alkol tüketimi; DQI-I ile yaĢ, sigara ve alkol kullanma durumları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuĢtur (p<0.05). Alkol tüketen öğrencilerin DDS skoru tüketmeyenlerden düĢük; DQI-I skoru 30-35 yaĢ grubunda, sigara içmeyen öğrencilerde ve alkol tüketmeyen öğrencilerde yüksektir (p<0.05). Tüm öğrenciler için ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin HEĠ-2005 skoru birinci öğretimde okuyanlardan; önlisans öğrencilerin skoru lisans öğrencilerinin skorundan ve sigara içmeyenlerin skoru içenlerden daha yüksektir (p<0.05). Kadın bireylerde ise DDS skoru ile evli olanlarda bekârlara göre, önlisansta okuyanların skoru lisansta okuyanlardan, Kuzey Anadolu Bölge‟sinde yaĢayan kadınların skoru diğer bölgelerde yaĢayanlara göre daha fazladır (p<0.05). Kadınların DQI-I skoru ise evli kadınlarda bekârlara göre ve ailesi ile yaĢayan kadınlarda diğer yerlerde barınan öğrencilere göre daha yüksek bulunmuĢtur (p<0.05). Üniversite öğrencileri; beslenme alıĢkanlıklarının düzenlenebileceği ve yetiĢkin dönemde ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenebileceği bir gruptur. Öğrencilerde beslenme bilgisinin ve farkındalığının geliĢtirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmeli, programlar ve politikalar oluĢturulmalıdır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record