Show simple item record

dc.contributor.advisorBayhan, Pınartr_TR
dc.contributor.authorYumuş, Meliketr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:34:00Z
dc.date.available2015-10-14T13:34:00Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1604
dc.description.abstractThis research has been carried out in order to take opinions of preschool teachers about assessment of behavioral problems of 36-72 month-old children and capabilities of class and behaviour management. In accordance with this purpose, the questionnaire named as “Research on Opinions of Preschool Teachers about Behavioral Problems of 36-72 month-old Children” which was developed by the researcher as a data collection tool, has been used. The sample group of the reserach has been established by 238 preschool teachers who work with 36-72 month children at 54 schools of Ministry of National Education at the province of Ankara for 2012-2013 academic year. For analyzing the data, descriptive statistics (frequencies (f), percentages (%), mean), Chi-Square, t-test and one way ANOVA tests have been used. The collected data has been evaluated by SPSS 20.0 package program. Significant level value 0.05 was accepted to standard level for comparing the data. As a resut of statistical analyses, significant correlation has been detected between assessment of behavioral problems, class & behavioral management and age, experience and education of preschool teachers (p<0.05). Also a result of this study, it has been observed that the percentage of preschool teachers who do not have satisfying knowledge about behavioral problems is high. In addition, it has been regarded that partnership with colleagues, family and field experts is not sufficient, and consulting expert opinion has not been preferred adequately.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectPreschool educationtr_TR
dc.titleOkul Öncesi Eğitimcilerin 36-72 Ay Aralığındaki Çocukların Davranış Problemleri ile Ilgili Görüşlerinin İncelenmesi ve Başa Çıkma Stratejilerinin Belirlenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2013/669tr_TR
dc.bolumÇocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araĢtırma okul öncesi öğretmenlerin 36-72 aylık çocuklarda gözlenen davranıĢ problemlerini tanımlama ve değerlendirme yöntemleri ile sınıf yönetimi ve davranıĢ yönetimi becerilerine iliĢkin görüĢlerinin alınması amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaç doğrultusunda, araĢtırmada veri toplama aracı olarak araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢ „Okul Öncesi Öğretmenlerin 36-72 Ay Aralığındaki Çocukların DavranıĢ Problemleriyle Ġlgili GörüĢleri‟ soru formu kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklem grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan, 36-72 ay aralığındaki çocuklara eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı resmi ve özel olmak üzere toplam 54 anaokulunda görev yapan 238 okul öncesi öğretmeni oluĢturmaktadır. Soru Formundan elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimleyici istatistik (frekans, yüzde ve ortalama) , Ki-kare Testi, t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın amacına yönelik olarak toplanan veriler, SPSS 20.0 paket programı yardımı ile değerlendirilmiĢtir. Verilerin karĢılaĢtırılmasında anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiĢtir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, araĢtırma kapsamında yer alan öğretmenlerin davranıĢ problemlerini tanımlama ve değerlendirme, davranıĢ yönetimi ve sınıf yönetimi becerileri ile öğretmenlerin yaĢları, çalıĢma süreleri ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür (p < 0.05). Yine bu araĢtırma sonucunda davranıĢ problemleriyle ilgili yeterli bilgi sahibi olmayan öğretmen oranının yüksek olduğu görülmüĢtür. Bu bulguların yanı sıra, çocuklarda görülen istenmeyen davranıĢlar ile ilgili aile, okuldaki diğer çalıĢanlar ve uzmanlar ile iĢbirlikçi tutumların istenilen oranda olmadığı, özellikle uzman görüĢüne baĢvurmanın daha az tercih edildiği sonucuna varılmıĢtır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record