Show simple item record

dc.contributor.advisorBek, Nilgün
dc.contributor.authorYiğit, Berrak
dc.date.accessioned2019-12-11T14:53:05Z
dc.date.issued2015-10-14
dc.date.submitted2015-09-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/16104
dc.description.abstractABSTRACT Yigit, B., The Effects of Early Proprioceptive Training on Reaction Time and Balance in Ankle Inversion Trauma. Institute of Health Sciences, Prostheses- Orthoses and Biomechani Program, Ph.D. Dissertation, Ankara, 2015.The aims of this study are to investigate the effects of early proprioceptive training on reaction time and balance on the first and second-degreeankle inversion trauma and to express the differences from classical treatment protocol. 35 participants were included from Istanbul Medipol University, Mega Hospital ComplexDepartment Orthopedics and Traumatology and Emergency in 72 hours after ankle inversion trauma. Participants were divided into two groups; physiotherapy (n=18) and control (n=17). According to inclusion criteria, to determine the foot as normal, and to determine acute instability, foot postur index and ankle ligament laxity test were used, respectivly. Demographic information and history of injury were recorded.Karlsson Score for determining improvement, Foot and Ankle Outcome Score for quality of life, Visual Analog Scale for pain, anthropometric measurement for edema, electronic goniometer for muscle strength, iPhone goniometer app for range of motion, heel rise test for endurance, eye opened and closed single leg balance test and star excursion balance test for static and dynamic balance, active and passive extremity matching test for joint position sense, Nelson reaction time test for reaction time and TAMPA Scale for kinesiophobia were used. Treatment protocol generally was consisting of RICE (rest, ice, compression, elevation) protocol, transcutaneous electrical nerve stimulation, stretching, strengthening, manual therapy, balance and walking training. Physiotherapy group was also treated with proprioceptive training. Treatment protocol performed twice a week during six weeks. Assessments were performed before treatment, at the end of third week and at the end of sixth week. During the study, edema, proprioceptive error ratios and reaction time were reduced at physiotherapy group by the third week and improvement continued at the end of treatment. It was determined that pain was almost completely reduced at the end of six week on control group (p<0.05). All other parameters had statistically significant differences in groups, but there were no differences found between groups (p>0.005). This study showed that early proprioceptive training has an effect on proprioception and reaction time without increasing symptoms with reducing edema in acute ankle inversion trauma. Key words: Acute phase functional rehabilitation, quality of life, anterior talofibular ligament, reaction timetr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectErken dönem fonksiyonel rehabilitasyontr_TR
dc.subjectYaşam kalitesitr_TR
dc.subjectAnterior talofibular ligamenttr_TR
dc.subjectReaksiyon zamanıtr_TR
dc.titleAyak Bileği İnversiyon Yaralanmalarında Erken Proprioseptif Eğitimin Reaksiyon Zamanı ve Denge Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/2345
dc.description.ozetÖZET Yigit, B., Ayak Bileği İnversiyon Yaralanmalarında Erken Proprioseptif Eğitimin Reaksiyon Zamanı ve Denge Üzerine Etkisi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protez-Ortez ve Biyomekani Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2015. Bu çalışmanın amacı, 1. ve 2. derece bağ yaralanmalarının tedavisinde ilk haftadan itibaren verilen proprioseptif eğitimin, reaksiyon zamanı ve denge üzerine etkilerini araştırmak ve klasik tedavi protokolüne göre farklarını ortaya koymaktı.Çalışmaya İstanbul Medipol Üniversitesi, Mega Hastaneler Kompleksi Ortopedi ve Travmatoloji ve Acil bölümlerine akut ayak bileği inversiyon travması geçirip ilk 72 saat içerisinde başvuran35 birey dahil edildi. Bireyler fizyoterapi (n=18) ve kontrol (n=17) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Dahil edilme kriterleri kapsamında ayakta herhangi bir deformite olmadığını tespit için ayak postür indeksi, akut instabiliteyi belirlemek için ayak bileği ligament laksite testleri uygulanarak demografik bilgileri ve yaralanma ile ilgili hikaye kaydedildi. İyileşme miktarı ve yaşam kalitesini belirlemek için Karlsson skoru ve ayak-ayak bileği araştırma ölçeği, ağrı için vizüel analog skalası, ödem için çevre ölçümü, kas kuvveti için elektronik dinamometre, eklem hareket açıklığı için akıllı telefon gonyometre, endurans için topuk yükseltme testi, denge için gözler açık-kapalı denge testi ve star Excursion testi, eklem pozisyon hissi için aktif-pasif ekstremite eşleştirme testi, reaksiyon zamanı için Nelson ayak reaksiyon zamanı testi ve hareket etme korkusu için TAMPA ölçeği kullanıldı. Olgulara genel olarak RICE (rest-dinlenme, ice-buz, compression-kompresyon, elevation-yükseltme) protokolü, transkutanöz elektrik stimülasyonu, germe, kuvvetlendirme, manuel terapi, denge eğitimi ve yürüme eğitimi verildi.Çalışma grubuna ayrıca proprioseptif eğitim verildi. Tedaviler 6 hafta süreyle haftada 2 gün olmak üzere uygulandı. Değerlendirmeler tedavi öncesinde, 3. hafta ve 6. hafta uygulandı. Çalışma süremiz içerisinde, çalışma grubundaödemin, propriosepsiyon hata payının ve reaksiyon zamanının 3. haftadan itibaren azalmaya başladığı ve giderek düzelmeye devam ettiği belirlendi. Kontrol grubunda 6. hafta sonunda ağrının tamamen geçtiği tespit edildi (p<0.05). Diğer tüm parametrelerde her iki grupta da grup içi değişimler istatistiksel olarak anlamlı bulunurken, gruplar arasında fark bulunmadı (p>0,005). Çalışma sonucunda, akut ayak bileği inversiyon travması sonrası erken dönemde uygulanan proprioseptif eğitimin propriosepsiyonu ve reaksiyon zamanını, yine erken dönemde, komplikasyon yaratmadan ve semptomları artırmadan ve hatta ödemi erken dönemde azaltarak geliştirdiği gösterildi. Anahtar kelimeler: Erken dönem fonksiyonel rehabilitasyon, yaşam kalitesi, anterior talofibular ligament, reaksiyon zamanıtr_TR
dc.contributor.departmentOrtopedik Protez ve Orteztr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-12-11T14:53:05Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record