Show simple item record

dc.contributor.advisorBayramlar, Kezbantr_TR
dc.contributor.authorYılmaz, Kamiltr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:38:53Z
dc.date.available2015-10-14T13:38:53Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1658
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the effects of neuromobilisation on pain, grip strength and function, and determine whether it is superior to eccentric strengthing exercises in lateral epicondylitis. 40 participants with lateral epicondylitis, 26 women and 14 men included this study. Patients were randomly assigned two groups. First group received neuromobilisation in addition to eccentric strengthing exercises and second group received only eccentric strengthing exercises. First group received neuromobilisation treatment for radial nerve three times a week for 3 weeks inpatient setting. Treatment consisted of 3 sets of 10 repetitions. Meanwhile neuromobilisation exercises were instructed to patients as a home exercise program, and they were asked to do these exercises 10 repetitions a day for 6 weeks. Eccentric strength exercises were conducted as a home exercise program, 3 sets of 10 repetitions a day for 6 weeks, in both groups. Participants' subjective pain intensity was assessed with VAS (Visual Analog Scale), grip strength by dynamometer, pinch strength by pinchmeter, pressure pain threshold by algometer, range of motion (ROM) by goniometer and functionality level by Turkish version of the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score (DASH-T). Participants' assessments were carried out at pre-treatment, 3. and 6. weeks of treatment and 12. weeks after pre-treatment. No statistically significant difference was found between two groups according to grip and pinch strength, wrist extension, flexion, radial deviation degrees and DASH-T scores (p>0,05). Neuromobilisation group's VAS at rest, VAS at night and VAS at activity pain scores were found to be better when comparing eccentric exercise group (p<0,05). In this study, we concluded that neuromobilisation combined with eccentric exercises may be more effective in the treatment of the lateral epicondylitis.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectLateral epicondylitistr_TR
dc.titleLateral Epikondilitte Nöromobilizasyon Uygulamasının Etkinliğinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2015/1651tr_TR
dc.bolumFizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, lateralepikondilitli hastalarda nöromobilizasyon uygulamalarının ağrı, kavrama kuvveti ve fonksiyonel duruma etkilerinin araştırılması ve eksentrik kuvvetlendirme egzersizlerine üstünlüğünün olup olmadığının belirlenmesidir. Çalışmamıza 26'sı kadın 14'ü erkek toplam 40 hasta katıldı. Hastalar rastgele örneklem yöntemine göre iki gruba ayrıldı. Birinci gruba nöromobilizasyon ile birlikte eksentrik kuvvetlendirme egzersizi, ikinci gruba sadece eksentrik kuvvetlendirme egzersizi verildi. Birinci gruba haftada 3 gün olmak üzere 3 hafta süresince klinikte radial sinire nöromobilizasyon uygulaması yapıldı. Tedavi 3 set ve her set 10 tekrar şeklindeydi. Aynı zamanda hastalara 6 hafta süresince günde 10 tekrar uygulanmak üzere ev egzersizi şeklinde nöromobilizasyon egzersizleri verildi. Eksentrik kuvvetlendirme egzersizleri her iki grupta da 6 hafta süresince ev programı şeklinde günde 3 set 10 tekrar olarak uygulandı. Katılımcıların subjektif ağrı şiddeti Görsel Ağrı Skalası (Visual Analog Scale- VAS), el kavrama kuvveti dinamometre, parmak kavrama kuvveti pinçmetre, basınç ağrı eşiği algometre, normal eklem hareketi (NEH) gonyometre ve fonksiyonellik düzeyi Kol, Omuz ve El Sorunları Anketinin Türkçe versiyonu (DASH-T) ile değerlendirildi. Katılımcıların ölçümleri tedavi öncesi, tedavinin 3. ve 6. haftası ile tedavi başlangıcından 12 hafta sonra yapıldı. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; el ve parmak kavrama kuvveti, el bileği ekstansiyon, fleksiyon ve radial deviasyon açılarında ve DASH-T parametreleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı gözlendi (p>0.05). Nöromobilizasyon grubunda VAS istirahat, gece ve aktivite ağrı değerlerinin eksentrik egzersiz grubuna göre daha iyi olduğu belirlendi (p<0.05). Çalışmada lateral epikondilit tedavisinde nöromobilizasyon uygulamasının eksentrik egzersizlerle birlikte yapıldığında daha etkili olacağı sonucuna varıldı.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record