Show simple item record

dc.contributor.advisorYüksel, Incitr_TR
dc.contributor.authorKaraman, Ayşenurtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:38:54Z
dc.date.available2015-10-14T13:38:54Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1672
dc.description.abstractThe aim ofthis study, was to examinethe effect of trunk stabilization exerciseprogram, in addition tostandardhome exercise programon functional performance, balance and quality of lifeaftertotal knee arthroplasty.Thirty-four patientsunderwenttotal kneereplacement surgery(Control Group: 17; StabilizationGroup:17) were included. Standardhome exercise programwas given to control group, in addition to standard home exercise program trunk stabilization exercises were given to stabilization group. Patientsin both groupshad6-weekstandard exerciseprogram. All patients were assessed before and after6-weeks. Patients' demographicdata,duration ofhospitalization, exercise habits,if any, additionalsystemic diseaseswere recorded. Range of motion was examined with "Universal Goniometer". Pain was assessed with "Visual Analog Scale". Stabilization ofbodymuscle activation,before and after treatmentwasevaluatedwith the activation ofthemultifidusmuscle via "Chattanoga PressureBiofeedback. Balance was assessed with "Berg Balance Scale" (BBS). Function of knee was evalueted "Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index". Functional performance was evaluated with the timed up and go test, 5-time sit to stand test, step test. Physical endurance was evaluated with6-minute walk test. Quality of life was evaluated SF-36. Both groupshad significant results(p<0.05) except for subscore of SF-36 quality of life's pain score, subscore of WOMAC's malfunction score. Adding stabilization exercises to standard home exercise programhadsuperior results in balance, trunk stength activation, and physical function, physical role limitation and total physical function related quality of life and six minute walk test scores in patients with total knee arthroplasty (p<0.05).tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectTotal knee arthroplastytr_TR
dc.titleTotal Diz Protezi Cerrahisi Geçirmiş Olan Hastalarda Gövde Stabilizasyon Eğitiminin Fonksiyonel Performans ve Denge Üzerine Etkisinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2014/1648tr_TR
dc.bolumFizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, total diz protezi (TDP) cerrahisi sonrası standart egzersizlere ek olarak verilen gövde stabilizasyon egzersizlerinin fonksiyonel performans, denge ve yaşam kalitesi üzerine olan etkilerini araştırmaktı.Çalışmaya 34 hasta (kontrol:17; eğitim:17) katıldı. Bir gruba standart ev programı, diğer gruba ise standart ev programına ek olarak gövde stabilizasyon egzersizleri verildi. Her iki gruptaki hastalar 6 hafta boyunca egzersiz programlarını takip etti. Hastalar tedavi öncesi ve 6 haftalık eğitim sonrası değerlendirildi. Hastaların demografik bilgileri, hastanede kalış süreleri, egzersiz alışkanlıkları, varsa ek sistemik hastalıkları kaydedildi. Eklem hareket açıklığı ''Üniversal Gonyometre'' ile ölçüldü. Ağrı, ''Vizüel Analog Skala'' ile değerlendirildi. Gövde stabilizasyonu sağlayan kasların kuvveti, Basınçlı Biofeedback Aleti "Chattanoga Pressure Biofeedback'' ile değerlendirildi. Dengenin değerlendirilmesinde, ''Berg Denge Ölçeği'' kullanıldı. Diz fonksiyonları, ''Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi" (WOMAC) ile ölçüldü. Fonksiyonel performans düzeyi 'Süreli Kalk Yürü Testi', 'Beş Kere Otur Kalk Testi' ve 'Basamak Tırmanma Testi' ile değerlendirildi. Fiziksel endurans, '6 Dakika Yürüme Testi' ile ölçüldü. Yaşam kalitesini değerlendirmek için SF-36 kullanıldı.TDP''li hastalarda her iki tedavi yaklaşımı da SF-36'nın ağrı, WOMAC'ın tutukluk alt başlıkları hariç tüm parametrelerinde anlamlı iyileşme ile sonuçlandı (p<0.05). Stabilizasyon eğitiminin hastaların denge puanı, gövde stabilizasyonunu sağlayan kasların aktivasyon kapasitesiüzerine ve SF-36 yaşam kalitesi ile ilgili fiziksel fonksiyon, fiziksel rol kısıtlaması, toplam fiziksel fonksiyon skoru üzerinde ve 6 dakika yürüme test sonuçları üzerinde daha başarılı olduğu bulundu (p<0.05).tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record