Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirezen, Mehmettr_TR
dc.contributor.authorKürüm, Eyüp Yaşartr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:21:20Z
dc.date.available2015-10-15T06:21:20Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1925
dc.description.abstractThis study aims to find out the impact of the Strategy Based Instruction on improving the Foreign Language Proficiency Level of the students at the Turkish Military Academy. The study was applied to 55 3rd grade male cadets in the 2011 ? 2012 academic year in a 10-week period. The study was conducted during the first semester of the 2011 ? 2012 academic year. The participants of the study are military high school graduates and have been studying English for nearly seven years. As the data collection instrument, a foreign language learning strategies use questionnaire adapted from Oxford?s (1990) Strategies Inventory for Language Learning (SILL) was adapted and used. The inventory consists of six main parts and consisting of questions aiming to collect data on how the learners use various language learning strategies to learn a foreign language. At the beginning of the study, the control (N=27) and experimental group (N=28) students were given a paper and pencil TOEFL test covering listening, structure and written expression and reading sections. At the end of the 10-week strategy based instruction, the control and experimental group students were given a pre-test like TOEFL exam as a post-test to assess the likely impact of Strategy Based Instruction on the English proficiency level of the participants. The collected data was analyzed by using SPSS 15.0 statistical package. Frequency, mean, independent t-test, paired samples t-test and Pearson Correlation analyses were used to analyze the data obtained. Based on the research findings, the Military Academy cadets use the compensation strategies the most and the social strategies the least. In addition to this, there is no statistically significant relationship between the use of foreign language learning strategies and overall foreign language proficiency in general and listening, writing and reading proficiency in specific. However, the use of memory and compensation strategies made a statistically significant difference on overall foreign language proficiency. Regarding this, students having lower grades are likely to use more memory strategies, whereas students with higher grades are found to use the compensation strategies more frequently. Finally, the Strategy Based Instruction is found to cause no statistically significant difference on the frequency of the participants? use of the foreign language learning strategies.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectForeign Language Learning Strategiestr_TR
dc.titleThe Impact of Strategy Based İnstruction on İmproving the Foreign Language Proficiency Level of the 3rd Grade Students at the Turkish Military Academytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2012/42tr_TR
dc.contributor.departmentoldYabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma Strateji Tabanlı Öğretimin Kara Harp Okulu öğrencilerinin yabancı dil başarısına etkisinin ne olduğunu tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışma Kara Harp Okulunun üçüncü sınıfına 2011 ?2012 akademik yılı itibariyle devam etmekte olan 55 erkek öğrenciye 10 hafta boyunca uygulanmıştır. Araştırma 2011 ? 2012 akademik yılı birinci yarıyılında yapılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcılar askeri lise mezunları olup, yaklaşık 7 yıldır İngilizce eğitimi almaktadırlar. Araştırmada veri toplama aracı olarak Oxford (1990) tarafından geliştirilmiş olan Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri (SILL) ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmacı tarafından bu ölçek, çalışmanın amaçlarına uygun biçimde uyarlanarak kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçek altı ana bölümden oluşmakta, bu bölümlerde yer alan sorularda kullanıcıların çeşitli yabancı dil öğrenme stratejilerini ne derecede kullandıklarını irdeleyen sorular bulunmaktadır. Çalışmanın başlangıcında kontrol (N=27) ve deney grubu (N=28) öğrencilerine dinleme, yazma ve okuduğunu anlama bölümlerinden oluşan bir TOEFL sınavı uygulanmıştır. 10 haftalık Strateji Tabanlı Öğretimin ardından, öğrencilerin İngilizce düzeylerinde oluşabilecek muhtemel bir değişikliği ölçmek üzere son test olarak ön test benzeri bir TOEFL sınavı uygulanmıştır. Toplanan veriler araştırma sonrasında SPSS 15.0 istatistik programı yardımıyla çözümlenmiştir. Verilerin analizinde frekans, ortalama, bağımsız iki grup arası farkların t-testi (independent samples "t" test), eşleştirilmiş iki grup t-testi (paired-samples "t" test) ve Pearson Korelâsyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizlere dayanılarak, Kara Harp Okulunda öğrencilerin en çok telafi stratejilerini, en az ise sosyal stratejileri kullandıkları görülmüştür. Bunun yanı sıra, genel olarak Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri kullanımı ile dinleme, yazma ve okuma becerileri açısından yabancı dil başarısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Fakat hafıza ve telafi stratejileri kullanımının yabancı dil başarısına istatistiksel olarak etki ettiği görülmüştür. Buna göre daha düşük yabancı dil başarısına sahip öğrenciler hafıza tekniklerini daha fazla kullanırken, başarılı öğrencilerin ise telafi stratejileri kullanım sıklığının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, Strateji Tabanlı Öğretim uygulamasının öğrencilerin Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri kullanımı sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir artışa yol açmadığı çalışmada elde edilen veriler ışığında ortaya konmuştur.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record