Show simple item record

dc.contributor.advisorTaylan Şekeroğlu, Hande
dc.contributor.authorSögüt, Pelin
dc.date.accessioned2020-01-17T07:49:05Z
dc.date.issued2019-08
dc.date.submitted2019-08-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21759
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the change of ocular parameters, early and late complications, their relationship with clinical features and preoperative risk factors in unilateral/bilateral congenital/infantile cataracts. Patients aged 0-3 years who underwent surgery for unilateral/bilateral congenital/infantile cataracts were included in the study. Demographic characteristics, systemic screening results, preoperative and postoperative ophthalmologic examination findings, ocular biometry characteristics, early and late postoperative complications and additional surgeries were recorded. In this study 58 eyes of 34 patients, 18 girls and 16 boys were included. Twenty-four patients underwent bilateral and 10 patients underwent unilateral cataract surgery. The mean age at surgery was 12.0±12.2 (1.7-35.6) and the mean follow-up was 52.0±24.4 months. Postoperatively, the most common complication was posterior synechia in 9 eyes (15.6%), followed by capsular phimosis in 8 eyes (13.8%). The most common late complication was capsular phimosis in 10 eyes (17.2%), followed by visual axis opacification in 6 eyes (10.3%). The rate of additional surgery was 27%, and the most common cause was a capsullectomy procedure for capsular phimosis at a rate of 13.6%. The mean preoperative axial length was 18.6±2.4 mm; postoperative 21.1±1.3 mm (p<0.05). Aphakic glaucoma developed in six patients (17.6%) with an average of 40.9±34.2 (1.1-84.7) months. The risk factors for aphakic glaucoma were family history of congenital cataract, postoperative anterior synechia, capsular phimosis and short preoperative axial length (p=0.010, p=0.014, p=0.025 and p=0.005 respectively). The best corrected visual acuity in 33 eyes where visual acuity can be evaluated at the last follow-up is 0.11±0.16 (0.1-0.9) in 7 eyes in the unilateral group, and 0.41±0.24 (0.01-0.04) in 24 eyes in the bilateral group. Congenital cataract requires early diagnosis and treatment because of the risk of visual loss. Aphakic glaucoma is one of the most serious complications seen after surgery and since it may develop early and late postoperatively, close and lifelong follow-up is required in all patients, especially in patients with risk factors.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectAfak glokom, biyometri, konjenital katarakt, lensektomi, ön vitrektomitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Oftalmoloji::Göz hastalıklarıtr_TR
dc.titleOPERE EDİLMİŞ OLAN KONJENİTAL/İNFANTİL KATARAKT HASTALARINDA KLİNİK ÖZELLİKLER, ZAMAN İÇERİSİNDE OKÜLER PARAMETRELERİN DEĞİŞİMİ, OKÜLER ERKEN VE GEÇ DÖNEM KOMPLİKASYONLARININ GELİŞMESİNDE KLİNİK RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı opere tek/çift taraflı konjenital/infantil katarakt olgularında postoperatif dönemde göze ait parametrelerin değişimini, erken ve geç dönem komplikasyonları, bunların klinik özelliklerle ilişkisini ve preoperatif risk faktörlerini belirlemektir. Tek/çift taraflı konjenital/infantil katarakt nedeniyle ameliyat edilmiş ve takibi olan 0-3 yaş arası hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, sistemik tarama sonuçları, preoperatif ve postoperatif oftalmolojik muayene bulguları, oküler biyometrik özellikleri, ameliyat sonrası erken ve geç dönem komplikasyonları, uygulanan ek cerrahiler kaydedildi. Bu çalışmaya 18 kız, 16 erkek toplam 34 hastanın 58 gözü dahil edildi. Yirmi dört hastada çift, 10 hastada tek taraflı katarakt ameliyatı yapıldı. Cerrahi yaş ortalama 12,0 ± 12,2 (1,7-35,6) ve takip süresi ortalama 52,0 ± 24,4 aydı. Postoperatif erken dönemde en sık görülen komplikasyon 9 gözde (%15,6) arka sineşi olup bunu 8 gözde (%13,8) kapsüler fimozis izliyordu. Geç dönemde en sık görülen komplikasyon 10 gözde (%17,2) kapsüler fimozis olup, bunu 6 gözde (%10,3) görme aksı opasifikasyonu izliyordu. Ek cerrahi geçirme oranı %27 olup, en sık neden %13,6 oranında kapsüler fimozise yönelik kapsülektomi prosedürü uygulandı. Aksiyel uzunluk preoperatif ortalama 18,6 ± 2,4 mm; postoperatif ise 21,1 ± 1,3 mm idi (p<0,05). Afak glokom altı hastada (%17,6) ve ortalama 40,9 ± 34,2 (1,1-84,7) ayda gelişti. Afak glokom için risk faktörleri ailede konjenital katarakt öyküsü varlığı, postoperatif ön sineşi gelişimi, kapsüler fimozis varlığı ve preoperatif aksiyel uzunluğun kısa olmasıydı (sırasıyla p=0,010; p=0,014; p=0,025 ve p=0,005). Son kontrolde görmenin değerlendirilebildiği 33 gözde en iyi düzeltilmiş görme keskinliği tek taraflı grupta 7 gözde ortalama 0,11 ± 0,16 (0,1-0,9), çift taraflı grupta 24 gözde 0,41 ± 0,24 (0,01-0,4) idi. Konjenital katarakt, görme kaybı riski nedeniyle erken tanı ve tedavi gerektirmektedir. Afak glokom, cerrahi sonrası görülen en ciddi komplikasyonlardan biridir ve postoperatif erken ve geç dönemde gelişebildiği için risk faktörleri olan hastalar başta olmak üzere tüm hastalarda yakın ve ömür boyu takip gerekmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentGöz Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2022-01-18T07:49:05Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-8998-8689tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record