Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnaleroğlu, Canan
dc.contributor.authorTeknikel, Efdal
dc.date.accessioned2020-01-28T06:20:30Z
dc.date.issued2020-01
dc.date.submitted2020-01-07
dc.identifier.citationHacettepe Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21887
dc.description.abstractThe molecular systems in which the same or different chromophores/fluorophores are integrated to each other both widen the application fields of chromophores and enable to reach the preferred properties in the current research field. Because of these properties, the studies on integrated chromophore systems has increased in the last quarter century. One of the most studied fluorophores in this field is BODIPY which has superior photophysical properties and easiness of functionalition. In this thesis, firstly the syntheses of asymmetric BODIPY-BODIPY dyads integrated through α-positions were performed using an easy synthesis route. Using this synthesis approach, integrations of BODIPY with azo compounds and fluorescein were studied. The mechanisms of the observed photophysical processes were unraveled by investigating the photophysical properties of the dyads and triads. In the last section of the thesis, a new chemodosimeter for amines was described. This chemodosimeter allows the amines to be differentiated according to their structural differences and enables their quantitative analysis.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKromofortr_TR
dc.subjectFlorofortr_TR
dc.subjectEntegre Kromofortr_TR
dc.subjectBODIPYtr_TR
dc.subjectKemodosimetretr_TR
dc.titleUygulama Alanlarına Yönelik Entegre Kromofor Sistemlerin Geliştirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAynı veya farklı kromofor/floroforların birbirlerine entegre edildiği molekül sistemleri, bir taraftan kromoforların uygulama alanlarını genişletmekte, diğer taraftan ise var olan uygulama alanlarında tercih edilen özelliklere ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu özelliklerinden dolayı entegre kromofor sistemlerin sentezi üzerinde çalışmalar özellikle son çeyrek yüzyılda artmıştır. Bu çalışmalarda kullanılan en temel floroforlardan birisi, üstün fotofiziksel özelliklere ve fonksiyonlandırılma kolaylığına sahip olan BODIPY’dir. Bu tez çalışmasında ilk olarak kolay bir sentez yolu kullanılarak öncelikle α-konumları üzerinden entegre edilmiş asimetrik BODIPY-BODIPY diadlarının sentezi gerçekleştirildi. Geliştirilen bu sentez yaklaşımı kullanılarak BODIPY’nin azo bileşikler ve florosein ile entegrasyonu çalışıldı. Sentezlenen diad ve triadların fotofiziksel özellikleri incelenerek gözlenen fotofiziksel süreçlerin mekanizmaları aydınlatıldı. Çalışmanın son kısmında aminler için yeni bir kemodosimetre tanımlandı. Bu kemodosimetre aminlerin yapısal farklılıklarına göre ayırt edilmesine ve nicel analizlerine olanak sağlamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentKimyatr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-01-28T06:20:30Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess