Show simple item record

dc.contributor.advisorKaran, Mehmet Baha
dc.contributor.authorBatuman, Billur
dc.date.accessioned2020-02-03T07:24:47Z
dc.date.issued2020-01
dc.date.submitted2019-12-26
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21989
dc.description.abstractThis study aims to evaluate the determinants of corporate cash holding in Central and Eastern European countries, including Turkey, by reflecting the 2008 Global Crisis. In the study, the year-end financial statement data of non-financial firms listed on the stock exchange and macroeconomic variables of Bulgaria, the Czechia, Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and Turkey between years 2003-2016 are used. Research and development (R&D) expenditures, growth opportunity, tangible capital expenditures, firm size, leverage, dividend, debt structure, cash flow, cash flow volatility, net working capital and return on assets with the macroeconomic variables of inflation, domestic credit provided to private sector (%), GDP growth rate, rule of law index and total market value are used as cash holding variables. The relationship between variables was analyzed by pooled, random and fixed effects models from panel data regression methods; the dynamic panel data was created by adding the lagged cash holding variable to the model and the analysis was repeated with the generalized moments method (GMM). The findings show that cash holding rates, which decreased continuously until the 2008 crisis, increased every year after the crisis. In explaining the cash holding ratio of firms, the lagged cash holding variable is more effective than all other variables. In addition, the post-crisis period; when compared to the pre-crisis and all-year averages, it is seen that the time period to reach the target cash levels of the firms is prolonged. This is a sign that the cost of reaching the target cash level after the crisis outweighs the cost of not being at that cash level.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNakit düzeyitr_TR
dc.subjectNakit tutma teorileritr_TR
dc.subjectGecikmeli nakit tutma değişkenitr_TR
dc.subject2008 Küresel krizitr_TR
dc.subjectOrta ve Doğu Avrupa Ülkeleritr_TR
dc.subjectPanel veritr_TR
dc.title2008 Kriz Sonrası Türkiye ve Doğu Avrupa Şirketlerinde Nakit Tutma Belirleyicileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı Türkiye’nin de içinde yer aldığı Orta ve Doğu Avrupa ülke şirketlerinde nakit tutma dinamiklerini 2008 Küresel Krizi’nin de etkisini yansıtarak değerlendirmektir. Çalışmada Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye’de faaliyet gösteren borsaya kote finansal olmayan firmaların 2003-2016 yılları arası yılsonu mali tablo verileri ile bu ülkelere ait makroekonomik değişkenler kullanılmıştır. Nakit tutma belirleyicileri olarak ar-ge harcamaları, büyüme fırsatı, yatırım (duran varlık), firma büyüklüğü, kaldıraç, kâr payı, borç yapısı, nakit akım, nakit akım değişkenliği, net işletme sermayesi ve varlık getirisi ile enflasyon, özel sektöre sağlanan yurtiçi kredi (%), GSYH yıllık büyüme oranı, hukukun üstünlüğü endeksi ve toplam piyasa değeri kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişki panel veri regresyon yöntemlerinden havuzlanmış, rassal ve sabit etkiler modelleri ile analiz edildikten sonra; gecikmeli nakit tutma değişkeni modele dahil edilerek dinamik panel veri oluşturulmuş ve genelleştirilmiş momentler yöntemi (GMM) ile analiz tekrarlanmıştır. Bulgular, 2008 krizine kadar sürekli azalan nakit tutma oranlarının, kriz sonrası her yıl arttığını göstermiştir. Firmaların nakit tutma oranını açıklamada gecikmeli nakit tutma değişkeni diğer tüm değişkenlerden daha etkilidir. Ayrıca, kriz sonrası dönem; kriz öncesi ve tüm yıllar ortalaması ile karşılaştırıldığında firmaların hedef nakit seviyelerine ulaşma sürelerinin uzadığı görülmektedir. Bu durum, kriz sonrasında hedef nakit seviyesine ulaşma maliyetinin, bu nakit seviyesinde olmama maliyetine göre daha ağır bastığının işaretidir.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-02-03T07:24:47Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record