Show simple item record

dc.contributor.advisorŞENOL ÇELİK, Sevilay
dc.contributor.authorAKGÜL YILMAZ, Serpil
dc.date.accessioned2020-02-12T06:21:35Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-01-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22038
dc.description.abstractThe aim of the study was to determine views of Intensive Care Unit (ICU) nurses’ and patients about patient privacy. Phenomenological design, which is a qualitative research method, was used. The study population consisted of ICU nurses and patients of the anesthesia reanimation, cardiovascular surgery, brain and nerve surgery ICUs of Ankara Training and Research Hospital. The study sample consisted of 14 patients and 14 nurses. Participants were recruited using purposive sampling, which is a non-probability sampling method used to collect qualitative data. Sample size was based on data saturation. Data were collected using an introductory information form and a semi-structured interview form. Content analysis revealed contexts (nurses: 4 patient: 4), themes (nurses: 14 patient: 13) and sub-themes (nurses: 29 patient: 23). All interviews were audio-recorded and then transcribed. In the results of working all participant patients were treated for diseases requiring surgical intervention, and the mean duration of hospitalization at ICU was 4.5 ± 3.7 days. Most of the participant nurses were women and had a bachelors’ degree, and were informed about patient privacy However, it was also determined that none of them had read articles about patient privacy. The contexts for the nurses and patients were the concept of privacy, privacy protection, privacy violation and expectation. Some of the sub- themes for the nurses and patients were physical privacy, not sharing personal information, using screens or curtains, using aprons or sheets, insufficient number of nurses or excessive number of patients, and lack of inspection and equipment. The results show that hospital administrations should make arrangements to protect patient privacy in ICUs.tr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectMahremiyettr_TR
dc.subjectyoğun bakım ünitesitr_TR
dc.subjecthemşiretr_TR
dc.subjectfenomenolojik çalışmatr_TR
dc.titleYOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN VE BU ÜNİTELERDEN HİZMET ALAN HASTALARIN HASTA MAHREMİYETİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırma yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin ve bu ünitelerden hizmet alan hastaların hasta mahremiyetine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla niteliksel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi Reanimasyon, Kardiyovasküler cerrahi, Beyin ve Sinir Cerrahisi yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşireler ve bu yoğun bakım ünitelerinden hizmet aldıktan sonra servise çıkarılan hastalar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi niteliksel verilerin toplandığı olasılıksız örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme ile 14 hasta ve 14 hemşireden oluşmuştur. Araştırmada veri doygunluğu esas alınmış olup, hasta ve hemşire için tanıtıcı bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Ses kayıt cihazına kaydedilen 14 hasta ve 14 hemşireye ait yarı yapılandırılmış derinlemesine bireysel görüşmeler, bilgisayar ortamında yazılarak transkript haline getirilmiştir. İçerik analizi sonucunda bağlam (hemşire: 4 hasta: 4), tema (hemşire:14 hasta:13) ve alt temalar (hemşire: 29 hasta: 23) oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda hastaların tamamının cerrahi girişim gerektiren hastalıklar sebebiyle tedavi edildiği ve yoğun bakım ünitesinde yatış süresinin ortalama 4,5±3,7 gün olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin ise çoğunluğunun kadın ve lisans mezunu olduğu ve mahremiyet ile ilgili eğitim aldığı belirlenmiştir. Ayrıca mahremiyete ilişkin hiçbir hemşirenin makale okumadığı belirlenmiştir. Hemşire ve hastalar için mahremiyet kavramı, mahremiyeti koruma, mahremiyet ihlali ve beklenti bağlamları ortaya çıkmıştır. Ayrıca hemşire ve hastalar için fiziksel mahremiyet, kişisel bilgilerin paylaşılmaması, paravan/ perde kullanımı, önlük/çarşaf kullanımı, hemşire sayısının yetersiz/hasta sayısının fazla olması, denetim eksikliği ve ekipman eksikliği vb. alt temalar saptanmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre hastane yönetimi tarafından yoğun bakım ünitelerinin hasta mahremiyetinin korunmasına yönelik düzenleme yapılması önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentCerrahi Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-08-16T06:21:35Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record