Show simple item record

dc.contributor.advisorFendoğlu, Hasan Tahsin
dc.contributor.authorAlpözen, İrem
dc.date.accessioned2020-02-17T11:16:05Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-01-16
dc.identifier.citationAkçapar, Burak. The International Law of Conventional Arms Control In Europe, Baden Baden: Nomos, 1996. Akçapar, Burak. “Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde Deniz Hukuku Uluslararası Mahkemesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 51, S. 1, 1996, ss.19-42. Akkutay, Ali İbrahim. “Anayasacılığın Uluslararası Hukuk Bakımından Uygulanabilirliğinde Dikkate Alınması Gereken Bazı Temel Hususlar”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 24, S. 1, 2018, ss.50-76. Akkutay, Berat Lale. “Devletin Jus Cogens Normlara Aykırı Fiillerinden Dolayı Hukuki Yargı Bağışıklığı”, TBB Dergisi, C. 113, 2014, ss.99-125. Akkutay, Berat Lale. “Afrika Birliğinin Askeri Önlemlere Başvurma Hakkı”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 4, 2016, ss.21-34. Akman, M. Sait ve Yaman, Şahin (Ed.): “Dünya Ticaret Örgütü Doha Turu Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri ve Türkiye, Tepav, 2008. Albayrak, Gökhan. “Uluslararası Hukukta Küresel Anayasacılık Tartışması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. 113, 2014, ss.19-40. Alston, Philip. "Resisting the Merger and Acquisition of Human Rights by Trade Law. A Reply to Petersmann", EJIL, C. 13, S. 4, 2002, ss. 815-844. Amao, Olufemi. African Union Law: The Emergence of a Sui Generis Legal Order, Routledge, 1.Bs, 2018 Anlar Güneş, Şule. “Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Deniz Çevresinin Korunması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 56, S. 2, 2007, ss.1-37. Atay, Ender Ethem. “Anayasa Kavramının Tanımı, Hazırlanması ve Değı̇ştı̇rı̇lmesi Arasındakı̇ İlı̇şkı̇”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 1-2, 2008, ss.503-550. Backer, Catá Larry. “Concept of Constitutionalization and the Multi-Corporate Enterprise in the 21th Century”, CPE Working Paper, C. 6, S. 1, 2014, ss.1-27. Badger, Kelly. “Cosmopolitanism and Globalization: A Project of Collectivity”. The Journal. Master of Arts in Liberal Studies, 2014. Bağce, Emre. “Küresel Savaşların Eşiğinde Kant ve Hegel’i Yeniden Okumak: Sürekli Barış İçin Savaş Gerekli mi?”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, C. 6, S.24, 2003, ss. 105-121. Baranger, Denis. “Brexit as a Constitutional Decision: An Interpretation”, Jus Politicum, La Jurisprudence du Conseil Constitutionnel et les Différentes Branches du Droit, S.21-22, 2018. Başlar, Kemal. “Uluslararası Hukukta ‘Erga Omnes’ Kavramı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 22, S. 2, 2002, ss.75-108. Baykal, Sanem. “Avrupa Birliği’nin Geleceği: Meşruiyet Sorunu, Anayasallaşma Süreci ve Bütünleşmenin Nihai Hedefi Üzerine”, Uluslararası İlişkiler, C. 1, S. 1, 2004, ss.119-153. Bazezew, Maru. “Constitutionalism”, Mizan Law Review, C.3, S.2, 2009, ss.358-369. Biaggini, Giovanni. “Die Idee der Verfassung – Neuausrichtung im Zeitalter der Globalisierung?”, Zeitschrift für Schweizerisches Recht, 119, 2000, 445. Bölüm. Blaustein, Albert. “Abd Anayasası: Amerı̇ka’nın En Önemlı̇ İhracatı”, Yeni Doğan Demokrasiler ve Anayasallaşma, ABD Dışişleri Bakanlığı Elektronik Dergisi Demokrasi Konuları, C. 9, S.1, 2004, ss.8-13. Bolton, John. “Reject and Oppose the International Criminal Court”, Toward An International Criminal Court?, Ed. Alton Frye, 1999. Bryde, Brun-Otto. “Konstitutionalisierung des Völkerrechts und Internationaliserung des Verfassungsrechts”, Der Staat, C. 42, S. 1, 2003, ss. 61-75. Churchill, Robin. “The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea”, The Oxford Handbook of the Law of the Sea, Ed. Rothwell, Donald, Elferink, Alex G. Oude, Scott, Karen N. ve Stephens, Tim, Oxford, 2015. Cottier, Thomas ve Hertig, Maya, “The Prospects of 21st Century Constitutionalism”, Ed. A. Von Bogdandy ve R. Wolfrum, Max Planck Yearbook of United Nations Law, C. 7, 2003, ss.261-328. Danilenko, Gennady M. “International Jus Cogens: Issues of Law-Making”, European Journal of International Law, C. 42, S. 2, 1991, ss.42-65. De Wet, Erika. “The International and Constitutional Order”. International and Comparative Law Quarterly, C. 55, 2006, ss.51-76. Doi:10.1093/iclq/lei067 De Wet, Erika. “Zur Zukunft der Völkerrechtswissenschaft in Deutschland”, Zeitschrift für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht, C. 67, 2007, ss.777-798. Denk, Erdem. “Uluslararası Antlaşmalar Hukukunda Jus Cogens Kurallar”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 56, S. 2, ss.43-70. Dupuy, Pierre-Marie. “The Danger of Fragmentation or Unification of the International Legal System and the International Court of Justice”, NYU Journal of International Law and Politics, C. 31, 1999, ss.791-807. Dunoff, Jeffrey L. “Constitutional Conceits: The WTO’s ‘Constitution’ and the Discipline of International Law”, The European Journal of International Law, C. 17, S. 3, 2006, ss.1-36. Eren, Abdullah. Anayasa Hukuku Ders Notları, İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık, 2018. Erkiner, Hakan Hakkı. Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Milletlerarası Sorumluluğu, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2010. Fassbender, Bardo. “The United Nations Charter as Constitution of the Internatio¬nal Community”, Columbia Journal of Transnational Law, C. 36, 1998, ss.529-619. Fassbender, Bardo. Rediscovering a Forgotten Constitution: Notes on the Place of the UN Charter in the International Legal Order, Ed. J. Dunoff & J. Trachtman, Ruling the World?: Constitutionalism, International Law and Global Governance, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, ss. 133-148. doi:10.1017/CBO9780511627088.006 Fendoğlu, Hasan Tahsin. “Roma İmparatorluğu’nun Devlet Felsefesi ve Osmanlı Devleti (Stoa’cı Seneca ve Önceki Kamu Hukukumuz Açısından Kritiği)”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1993, ss.181-206. Fendoğlu, Hasan Tahsin. “2001 Anayasa Değişikliği Bağlamında Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması”, Anayasa Yargısı, C. 19, 2002, ss.111-149. Fendoğlu, Hasan Tahsin. Constitution and Human Rights, İstanbul: Inönü University Press, 2012. Fendoğlu, Hasan Tahsin. İnsan Hakları Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları, 2017. Fendoğlu, Hasan Tahsin. Anayasa Hukuku, Ankara: Yetkin Yayıncılık, 7. Bs., 2019. Gönenç, Levent. Anayasa Hukukunda Yeni Eğilimler: Milletlerarası Anayasa Hukuku, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994. Gönenç, Levent. “Anayasal Değişim”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 62, S. 4, 2013, ss.1063- 1086. Grimm, Dieter. “The Achievement of Constitutionalism and its Prospects in a Changed World”, Ed. Dobner, Petra ve Loughlin, Martin, The Twilight of Constitutionalization?, New York: Oxford University Press, 2010. Gözler, Kemal. Anayasa Hukukunun Genel Esasları. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2016. Guski, Roman. “Auronomy as Sovereignty: On Teubner’s Constitutionalization of Transnational Functional Regimes”, Oxford University Press, C. 11, S. 2, 2012, ss. 523-536. Habermas, Jürgen. Bölünmüş Batı (Çev:Dilman Muradoğlu), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2016. Hardt, Michael ve Negri, Antonio. İmparatorluk (çev:Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2000. Henkin, Louis. How Nations Behave. Columbia University Press, 2.bs, 1979. Herdegen, Matthias. “Reception and Implementation of International Human Rights Standards and Human Rights Jurisprudence by Domestic Courts and Other National Bodies”, Ed. Kadelbach, Stefan, Rensmann, Thilo ve Rieter, Eva, Judging International Human Rights, Springer, 2019. Howse, Robert ve Nicolaidis, Kalypso. “Enhancing WTO Legitimacy: Constitutionalizaton or Global Subsidiarity?”, Ed. Marco Verweij ve Tim Josling, Delibaretaly Democratizing Multilateral Organization, Special Issue of Governance, 2003. Hrestic, Maria-Luzia. “The Consequences of the “Constitutionalizaton” of the Charter of Fundamental Rights of the European Union”, Procedia- Social and Behavioral Sciences, C. 149, 2014, ss.404-408 Hungtinton, Samuel P. Üçüncü Dalga (Çev: Ergun Özbudun), Ankara, 1966. Hungtington, Samuel P. Political Order in Changing Societies, 7. Basım, Yale University, 1973. International Law Commission. “First Report on Jus Cogens” by Dire Tladi, Special Rapporteur, UN Doc. A/CN.4.693, 8 Mart 2016. Erişim adresi: https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/693 (Erişim Tarihi: 04.03.2019). Kadelbach, Stefan. “Jus Cogens, Obligations Erga Omnes and Other Rules- The Identification of Fundamental Norms”, s. 32-34. Ed. Christian Tomuschat, Jean-Marc Thouvenin, The Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2006. Kant, Immanuel. Zum Ewigen Frieden, Berlin: Akademie Verlag, 1995. Kant, Immanuel. Political Writings (çev: Nisbet,E.B., ed., Reiss,H.), 2.bs, Cambridge: Cambridge University Press, 1991. Karadeniz,Ş. “Önsöz”. Aurelius,M., Düşünceler, (Çev: Karadeniz,Ş.), (4.bs), Ankara:Yapı Kredi Yayınları, 2012. Kaya, Talat. “Uluslararası Hukuk Bölünüyor Mu? Uluslararası Hukukun Genişlemesi ve Farklılaşmasından Kaynaklanan Zorluklar”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 61, S. 1, 2012, ss.149-174. Kingsbury, Benedict. “Is the Proliferation of International Courts and Tribunals a Systematic Problem?”, International Law and Politics, C. 31, S. 4, 1999, ss.677-696. Klabbers, Jan, Peters, Anne ve Ulfstein, Geir. The Constitutionalization of International Law, Oxford: Oxford University Press, 2009, genişletilmiş bs. 2011. Kleinlein, Thomas. “Constitutionalization in International Law”, Beitrage zum Auslandischen Öffentlichen Recht und Völkerrecht, C. 231, 2012a, ss. 703-715. Kleinlein, Thomas. “Alfred Verdross as a Founding Father of International Constitutionalism?”, Goettingen Journal of International Law, C. 4, S. 2, 2012b, ss. 385-416. Doi: 10.3249/1868-1581-4-2-kleinlein. Kleinlein, Thomas. Konstitutionalisierung im Völkerrecht, Springer, Heidelberg, 2012c. Knauff, Matthias. “Konstitutionalisierung im inner- und Überstaatlichen Recht – Konvergenz oder Divergenz?”, Zeitschrift für Auslandiches Öffentliches Recht und Völkerrecht, C. 68, 2008, ss. 453-490. Koh, Tommy. “A Constitution for the Oceans”. Remarks of the President of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea at the Conference at Montego Bay, Aralık 1982. Erişim adresi: https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2015/12/Ses1-6.-Tommy-T.B.-Koh-of-Singapore-President-of-the-Third-United-Nations-Conference-on-the-Law-of-the-Sea-_A-Constitution-for-the-Oceans_.pdf Kontacı, Ali Ersoy. Avrupa Anayasası Yolunda Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye’ye Olası Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004. Koskenniemi, Martti. Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law. United Nations: International Law Commission Study Group, 2007. Krisch, Nico. Beyond Constitutionalism: The Pluralist Structure of Postnational Law, Oxford: Oxford University Press,2010 Kumm, Matthias, Lang Jr, Anthony F., Tully, James ve Wiener, Antje. “How Large is the World of Global Constitutionalism?”, Global Constitutionalism, ISSN 2045-3825, Cambridge University Press, C. 3, S.1, 2014, ss.1-8. http://dx.doi.org/10.1017/S204538171400001X Maluwa, Yijanjana. “The OAU/African Union and International Law: Mapping New Boundaries or Revising Old Terrain?”, Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law), C. 98, 2004, ss.232-238. Meydan Yıldız, Seçil Gül ve Şengün, Hayriye. “Dünya Ticaret Örgütü’nün Çevre Koruma Politikaları”, Yönetim ve Ekonomi, C. 25, S. 1, 2018, ss.233-249. https://doi.org/10.18657/yonveek.319356 Nussbaum, Martha C. “Kant and Stoic Cosmopolitanism”, Journal of Political Philosophy C. 5, S. 1, 1997, ss. 1-25. https://doi.org/10.1111/1467-9760.00021 Oder. Bertil Emrah. Avrupa Birliği’nde Anayasa ve Anayasacılık. İstanbul: Anahtar Kitaplar, 2004. Oellers-Frahm, Karin, “Multiplication of International Courts and Trinbunals and Conflicting Jurisdiction- Problems and Possible Solutions (Ed: J.A.Frowein ve R.Wolfrum), Wax Planck Yearbook of United Nations Law, C. 5, 2001, ss.67-104. Ozankaya, Özer. “Atatürk’ün Demokrasi Dersleri (II)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 38, S.1, 2015, ss. 57-68. Özbudun, Ergun. Anayasalcılık ve Demokrasi. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 5. Bs., 2019. Özdemir, Ali Murat. Güç Buyruk Düzen, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2011. Özdemir, Ali Murat ve diğerleri. Genel Kamu Hukuku-Kuramsal Yaklaşım, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2019. Özman, Aydoğan M. “Milletlerarası Anlaşmalarda Çekinceler (İhtirazi Kayıtlar)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No 259, Ankara, 1970. Paine, Thomas. İnsan Hakları. İstanbul: Meb Batı Klasikleri, 1998. Pasqualluci, Jo M. The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights, Cambridge University Press, 2013. Pazarcı, Hüseyin. Uluslararası Hukuk, Ankara: Turhan Kitabevi, 2015. Peters. Anne. Elemente Einer Theorie der Verfassung Europas, Berlin: Duncker & Humblot, 2001. Peters, Anne. “Global Constitutionalism Revisited”, International Legal Theory, C. 11, S.39, 2005, ss.39-65. Peters, Anne. “Constitutional Fragments: On the Interaction of Constitutionalization and Fragmentation in International Law, Centre for Global Constitutionalism”, University of St. Andrews, Working Paper No. 2, 2015a. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2591370 Peters, Anne. “Global Constitutionalism”, Ed. Michael T. Gibbons, The Encyclopedia of Political Thought, Wiley-Blackwell, London 2015b. DOI: 10.1002/9781118474396.wbept0421 Peters, Anne. “The Merits of Global Constitutionalism”, Indiana Journal of Global Legal Studies, C. 16, S. 2, 2009, ss.397-411. Peters, Anne ve Armingeon, Klaus. “Introduction-Global Constitutionalism from an Interdisciplinary Perspective”, Indiana Journal of Global Legal Studies, C. 16, S. 2, 2009, ss.385-395. Peters, Anne. “Constitutionalisation”, MPIL Research Papers, No.2017-08, ss. 1-14. Doi: dx.doi.org/10.2139/ssrn.2941412 Reinold, Theresa. “Constitutionalization? Whose Constitutionalization? Africa’s Ambivalent Engagement with the International Criminal Court”, International Journal of Constitutional Law, C. 10, S. 4, 2012, ss.1076-1105. Ross, Alf. Constitution of the United Nations, Analysis of Structure and Function, New Jersey, 1950. Schimmelfennig, Frank, Rittberger, Berthold, Bürgin, Alexander ve Schwellnus, Guido. “Conditions for EU Constitutionalization: a Qualitative Comparative Analysis”, Journal of European Public Policy, C. 13 S. 8, 2006, ss.1168-1189. Schwöbel, Christine E.J. Global Constitutionalism in International Legal Perspective, Martinus Nijhoff Publishers, 2011. Teziç, Erdoğan. Anayasa Hukuku, Ankara: Beta Yayınları, 2009. Thürer, Daniel. Perspektive Schweiz. Obergreifendes Verfassungsdenken als Herausforderung, Schulthess Juristische Medien, 1998. Tomuschat,Christian. “Obligations Arising for States Without or Against Their Will”, Recueil des Cours de líacadémie de droit international de la Haye, C. 241, 1993, ss.195-374. Doi: dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_ej.9780792329541.195_374 Tomuschat, Christian. Der Verfassungsstaat im Geflecht der Internationalen Beziehungen. Gemeinden und Kreise vor den Öffentlichen Aufgaben der Gegenwart. Berlin: De Gruyter, 1978. Trachtman, Joel P. “The Constitutions of the World Trade Organization”, European Journal of International Law, C. 17, S. 3, 2006, ss. 623-646. https://doi.org/10.1093/ejil/chl012 Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi. Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmaları, Yayın No:4, 2012. Uerpmann, Robert. “Internationales Verfassungsrecht”, Juristen-Zeitung, C. 56, 2001, ss.565-572. Von Bogdandy, Armin. “Constitutionalism in International Law: Comment on a Proposal from Germany”, Harvard International Law Journal, C. 47, S.1, ss.223-242. Walker, Neil. “Multilevel Constitutionalism: Looking Beyond the German Debate”, The London School of Economics and Political Science, Paper No. 8, 2009, ss.1-24. Walker, Neil. “Constitutional and Pluralism in Global Context”, Ed. J Komárek ve M. Avbelj, Constitutional Pluralism in Europe and Beyond, , Oxford: Hart, 2011. İNTERNET KAYNAKLARI Bilçen, Sumru: AB’de Önemli Bir Adım: Lizbon Andlaşması, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü, 2010, s.1. Erişim adresi: https://www.tbmm.gov.tr/ul_kom/kpk/docs/lizbonsumru24032010.pdf (Erişim tarihi: 07.01.2019). http://www.mfa.gov.tr/dunya-ticaret-orgutu-__dto_.tr.mfa (Erişim Tarihi: 14.01.2019). http://ab.gtb.gov.tr/uluslararasi-orgutler/dunya-ticaret-orgutu (Erişim Tarihi: 14.01.2019). MEVZUATLAR Afrika’daki Mülteci Sorunlarının Özel Yönlerini Düzenleyen Afrika Birliği Örgütü Sözleşmesi, 1969. Erişim adresi: https://www.unhcr.org/about-us/background/45dc1a682/oau-convention-governing-specific-aspects-refugee-problems-africa-adopted.html (erişim tarihi:21.10.2019). Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, 2000. Erişim adresi: https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-constitutiveact_en.pdf (erişim tarihi:21.10.2019). Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı, 1981. Erişim adresi: https://docplayer.biz.tr/31621409-Afrika-insan-ve-halklarin-haklari-sarti.html (erişim tarihi:21.10.2019). Avrupa Birliği Anayasası, madde 8. Erişim adresi: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_en.pdf (erişim tarihi:07.01.2019). Birleşmiş Milletler Antlaşması, 1945. Erişim adresi: https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/6535501-Birlesmis-Milletler-Antlasmasi.pdf (Erişim tarihi: 10.03.2019). Belçika Anayasası, 2007. Erişim adresi: http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/05-BELÇİKA%2099-148.pdf (Erişim tarihi:17.09.2019). Çek Cumhuriyeti Anayasası, 1993. Erişim adresi: https://www.constituteproject.org/constitution/Czech_Republic_2002.pdf (Erişim tarihi:17.09.2019). Danimarka Kraliyet Anayasası, 27 Mart 195. Erişim adresi: http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/06-DANİMARKA%20149-168.pdf (Erişim tarihi:17.09.2019). Doğanın ve Doğal Kaynakların korunması Hakkında Afrika Sözleşmesi, 1968. Erişim adresi: https://au.int/sites/default/files/treaties/7763-treaty-0003_-_african_convention_on_the_conservation_of_nature_and_natural_resources_e.pdf Erişim tarihi:17.10.2019). Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası, 23 Mayıs 1949. Erişim adresi: http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/08-ALMANYA%20209-276.pdf (Erişim tarihi:17.09.2019). İspanya Anayasası, 1978. Erişim adresi: http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/14-İSPANYA%20533-584.pdf (Erişim tarihi:17.09.2019). İsveç Anayasası, 10. Bölüm. Erişim adresi: https://www.riksdagen.se/en/how-the-riksdag-works/democracy/the-constitution/ (Erişim tarihi:17.09.2019). Lüksemburg Anayasası, 1868. Erişim adresi: https://www.constituteproject.org/constitution/Luxembourg_2009.pdf?lang=en (Erişim tarihi:17.09.2019). Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, 1969. Erişim adresi: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf (erişim tarihi:01.05.2019). Yunanistan Anayasası, 2008. Erişim adresi: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/001-156%20aggliko.pdf (Erişim tarihi:17.09.2019). MAHKEME KARARLARI Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen, 26/62, 1963 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1963. Prosecutor v. Furundzija, ICTY, Case IT-95-17/1, Trial Chamber II, Judgment of 10 Aralık 1998, prg. 153. Erişim adresi: http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf (Erişim tarihi: 05.04.2019)tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22134
dc.description.abstractConstitutionalism, which means value laden constitution, had been increasingly discussed in literature in parallel with the universalization of human rights particularly since the late in 20th century. In the light of constitutionalizm and constitutionalization, the concept of constitution has no longer been used formally for nation state constitutions and has been redefined in parallel with the developments in the world. In the meantime, debates on internationalization of constitutional law and constitutionalization of international law have been evident. Although the origin of the concept of constitutionalization of international law first put forward by cosmopolitan thinkers goes back to the Cynics, the constitutionalization of international law in the modern international legal order has emerged in parallel with the changing world order after the Second World War. Contrary to the idea of cosmopolitan thinkers, as a world constitution that legitimizes the idea of a single sovereign world power, the constitutionalization of international law in modern sense emphasizes the constitutional nature of the international agreements and jus cogens rules dispersed in international law. As opposed to the debates on the constitutionalization of international law, it is argued that there cannot be a constitution of international law and that such a constitution will be far from legitimate.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAnayasatr_TR
dc.subjectAnayasalcılıktr_TR
dc.subjectAnayasalaşmatr_TR
dc.subjectAnayasa hukukunun uluslararasılaşmasıtr_TR
dc.subjectUluslararası hukukun anayasalaşmasıtr_TR
dc.titleUluslararası Hukukun Anayasalaşmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDeğer yüklü anayasa anlamına gelen anayasalcılık doktrinde, insan haklarının evrenselleşmesine paralel olarak özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren artan bir şekilde tartışılmaya başlanmıştır. Anayasalcılığın uluslararası düzeyde ele alınmasıyla birlikte ise anayasalaşma konusu uluslararası toplumun gündemine taşınmıştır. Anayasalcılık ve anayalaşma ışığında anayasa kavramı biçimsel olarak ulus devlet anayasaları için kullanılmaktan çıkmış, dünyadaki gelişmelere paralel olarak yeniden tanımlanmıştır. Bununla birlikte anayasa hukukunun uluslararasılaştığı ve uluslararası hukukun anayasalaştığı tartışmaları kendini göstermiştir. İlk kez kozmopolit düşünürler tarafından ortaya koyulan uluslararası hukukun anayasalaşması düşüncesinin kökeni Kiniklere kadar gitmekle birlikte, modern anlamda uluslararası hukukun anayasalaşması II. Dünya Savaşı sonrası değişen dünya düzenine paralel olarak kendini göstermiştir. Kozmopolit düşünürlerin tek bir egemen dünya iktidarı düşüncesini meşrulaştıran dünya anayasası düşüncesinin aksine, modern anlamda uluslararası hukukun anayasalaşması, uluslararası hukukta dağınık halde bulunan uluslararası andlaşmalar ve jus cogens kuralların anayasal niteliğine vurgu yapmaktadır. Uluslararası hukukun anayasalaşması tartışmalarına karşı olarak ise uluslararası hukukun bir anayasasının olamayacağı, böyle bir anayasanın meşruiyetten uzak olacağı ileri sürülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-02-17T11:16:05Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record