Show simple item record

dc.contributor.advisorİnözü Mermerkaya, Müjgan
dc.contributor.authorBektaş, Sevgi
dc.date.accessioned2020-06-23T12:05:16Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.date.submitted2020-06-01
dc.identifier.citationBEKTAŞ, Sevgi. Zihinsel Kirlenmenin Öz-Şefkat ve Öz-Tiksinme ile Olan İlişkisi: Öz-Şefkate Yönelik Bir Müdahalenin Zihinsel Kirlenme ve Öz-Tiksinme Üzerindeki Etkisinin Deneysel Bir Yöntemle İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22368
dc.description.abstractThe present study examined the relationship between self-disgust and mental contamination which is first conceptualized by Rachman (1994). Mental contamination has been defined as the feelings of inner pollution that can occur with the influence of some thoughts, images, or memories, without any physical contact. The present study consisted of two stages. In the first stage of the study, the Self-Disgust Scale Revised Form (ÖTÖ-GGF) was translated into Turkish and the psychometric properties of the Turkish form of the scale was examined. The sample consisted of. 279 university students. The results indicated that theTurkish version of the ÖTÖ-GGF is a valid and reliable measurement tool that can be used to evaluate the level of disgust that individuals direct to their physical and behavioral characteristics. In the second phase, fifty eight 58 female university students were asked to imagine themselves in the position of the situation described in the scenario as vividly as possible. After the recordings, participants were asked to complete MCR and state self digust scale (time 2) and then they were randomly assigned to self-compassion writing or control conditions. The results showed that experimental manipulation was effective to induce the feelings of mental contamination and related ratings. Individual vulnerability factors wereassociated with mental contamination and related ratings. The correlation analysis results showed that there was a significant relationship between trait self-disgust, self-compassion, and general obsessive compulsive symptom level, but only sense of trait self-disgust was associated with the level of mental contamination and state self-disgust. In addition, the results of Serial Multiple Mediation Analysis Modeling showed that state self-disgust, internal negative emotions, and mental contamination mediated the relationship between the sense of trait self-disgust and the urge to wash. Finally, we examined the effectiveness of the Self-Compassion Writing Task in reducing mental contaminaiton related ratings reported after manipulation. A3 (Time: Time 1, Time 2, Time 3) x 2 (Condition: Experiment and Control) Repetitive Measurement Multiple Variance Analysis was conducted on the three ratings of mental contamination. However, it was found that the experimental intervention did not create a significant difference between the groups in reducing the mental contaminaiton related ratings.tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectZihinsel kirlenmetr_TR
dc.subjectÖz-tiksinmetr_TR
dc.subjectÖz-şefkattr_TR
dc.titleZihinsel Kirlenmenin Öz-Şefkat ve Öz-Tiksinme ile Olan İlişkisi: Öz-Şefkate Yönelik Bir Müdahalenin Zihinsel Kirlenme ve Öz-Tiksinme Üzerindeki Etkisinin Deneysel Bir Yöntemle İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada ilk kez Rachman (1994) tarafından ortaya konulan herhangi bir fiziksel temas olmaksızın bazı düşünceler, imgeler veya anıların da etkisiyle oluşabilen içsel kirlilik hisleri olarak tanımlanan zihinsel kirlenme kavramının, öz-tiksinme hissi ile olan ilişkisi incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışma iki aşamada yürütülmüştür. İlk aşamada 279 üniversite öğrencisinin katılımıyla Öz-Tiksinme Ölçeği Gözden Geçirilmiş Form (ÖTÖ-GGF) dilimize uyarlanmış ve psikometrik özellikleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular ÖTÖ-GGF’nin Tükçe formunun, bireylerin kendi fiziksel ve davranışsal özelliklerine yönelttiği tiksinme düzeyini değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermiştir. Sadece kadınlardan oluşan 58 üniversite öğrencisinin katılımıyla yürütülen ikinci aşamada ihanetin yer aldığı, katılımcıların kendilerini rıza dışı öpüşmenin faili olarak imgeledikleri senaryonun durumsal öz-tiksinme, zihinsel kirlenme ve kirlenme ile ilişkili etmenleri tetiklemedeki etkililiği incelenmiştir. Elde edilen bulgular söz edilen değişkenleri tetiklemede deneysel manipülasyonun etkili olduğunu göstermiştir. Bireysel yatkınlık faktörlerinin, manipülasyon sonrası bildirilen değişken düzeyleri ile olan ilişkisi incelenmiştir. Korelasyon analizi sonuçları, treyt öz-tiksinme, öz-şefkat ve genel obsesif kompulsif belirti düzeyi arasında anlamlı düzeyde ilişkilerin bulunduğunu ancak yalnızca treyt öz-tiksinme hissinin manipülasyon sonrasında bildirilen zihinsel kirlenme ve durumsal öz-tiksinme düzeyi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak Seri Çoklu Aracı Değişken Analiz Modelleme sonuçları ise treyt öz-tiksinme hissi ile yıkama dürtüsü arasındaki ilişkide durumsal öz-tiksinme, içsel olumsuz duygu ve zihinsel kirlenmenin aracı rollerinin bulunduğunu göstermiştir. Son olarak Öz-Şefkat Yazma Görevinin manipülasyon sonrasında bildirilen değişken düzeylerini azaltmadaki etkililiği 3 (Zaman: Zaman 1, Zaman 2, Zaman 3) x 2 (Koşul: Deney ve Kontrol) Tekrarlı Ölçüm Çoklu Varyans Analizi kullanılarak incelenmiştir. Ancak deneysel müdahalenin söz edilen değişken düzeylerini azaltmada gruplararasında anlamlı bir farklılaşma yaratmadığı bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-06-23T12:05:16Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record