Show simple item record

dc.contributor.advisorDağ, İhsan
dc.contributor.authorTiryaki Güven, Sevginur
dc.date.accessioned2020-07-17T12:56:41Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22425
dc.description.abstractIn this study, relationships between family functioning, differentiation of self, social problem solving and psychological symptoms were examined. The role of differentiation of self and social problem solving skills in the relationship between family functioning and psychological symptoms was investigated. 425 students attending the undergraduate education at Hacettepe University participated in the study. Personal Information Form, Family Assessment Device, Differentiation of Self Scale, Social Problem Solving Inventory-Short Form and Brief Symptom Inventory were used to collect information from participants. As a result of correlation analysis, it was observed that there were significant relations between family functioning, differentiation of self, social problem solving and psychological symptoms in the expected direction. As the family functionality increases, the level of differention of self and social problem solving skills increase, and psychological symptoms decreases. As the level of differentiation of self increases, social problem solving skill increases and psychological symptom level decreases. Increase in social problem skills is also associated with a decrease in psychological symptom level. A difference was found between genders in all variables and some dimensions of these variables except perceived family functioning. It was found that who the person lived with was related to total differention of self level, emotional reactivity, fusion with others and depression symptoms. The mediating roles of self differentiation and social problem solving in the relationship between family functioning and psychological symptoms was examined by Serial Multiple Mediator Analysis and it is concluded that the established model is statistically significant. In the relationship between family functioning and psychological symptoms, differentiation of self and social problem solving skill have a mediating role both separately and together.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAile işlevselliğitr_TR
dc.subjectBenliğin ayrımlaşmasıtr_TR
dc.subjectSosyal problem çözmetr_TR
dc.subjectPsikolojik belirtilertr_TR
dc.titlePsikolojik Belirtilerin Yordayıcısı Olarak Sosyal Problem Çözme, Aile İşlevselliği ve Benliğin Ayrımlaşmasının Rolünün İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada aile işlevselliği, benliğin ayrımlaşması, sosyal problem çözme ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiler incelenmiş; aile işlevselliği ve psikolojik belirti düzeyi arasındaki ilişkide benliğin ayrımlaşma düzeyi ve sosyal problem çözme becerisinin rolü araştırılmıştır. Çalışmaya Hacettepe Üniversitesinde lisans eğitimine devam eden 425 öğrenci katılmıştır. Kişisel Bilgi Formu, Aile Değerlendirme Ölçeği, Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği, Sosyal Problem Çözme Envanteri Kısa Formu ve Kısa Semptom Envanteri kullanılarak katılımcılardan bilgi alınmıştır. Yapılan korelasyon analizleri sonucunda aile işlevselliği, benliğin ayrımlaşması, sosyal problem çözme ve psikolojik belirti düzeyi arasında beklenen yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Aile işlevselliği arttıkça benliğin ayrımlaşma düzeyi ve sosyal problem çözme becerisi artmakta, psikolojik belirti düzeyi ise düşmektedir. Benliğin ayrımlaşma düzeyi arttıkça sosyal problem çözme becerisi artmakta, psikolojik belirti düzeyi ise düşmektedir. Sosyal problem becerisinin yüksek olması da psikolojik belirti düzeyinde düşüşle ilişkilidir. Algılanan aile işlevselliği dışındaki tüm değişkenlerde ve bu değişkenlerin bazı alt boyutlarında cinsiyetler arasında fark bulunmuştur. Kişinin kiminle yaşadığının ise genel benliğin ayrımlaşma düzeyi, duygusal tepkisellik, başkalarına bağımlılık ve depresyon belirtileri ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Aile işlevselliği ve psikolojik belirtisellik arasındaki ilişkide benliğin ayrımlaşması ve sosyal problem çözmenin aracı rolü Seri Çoklu Değişken Analizi ile incelenmiş ve kurulan modelin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aile işlevselliği ve psikolojik belirti düzeyi arasındaki ilişkide benliğin ayrımlaşma düzeyi ve sosyal problem çözme becerisinin ayrı ayrı olduğu gibi birlikte de aracı rolü bulunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-07-17T12:56:41Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record