Show simple item record

dc.contributor.advisorBek, Nilgün
dc.contributor.authorKubilay, Mustafa
dc.date.accessioned2020-07-24T11:07:22Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-07-10
dc.identifier.citationKubilay, Mustafa, (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22473
dc.description.abstractThis study was carried out to investigate the changes in lower extremity biomechanics, function and plantar pressure distribution parameters in individuals with isolated gastrocnemius muscle shortness. Using the Silfverskiold method, 21 individuals (mean age 22.80 ± 3.74 years) with isolated gastrocnemius muscle shortening and 23 healthy individuals (mean age 22.04 ± 3.56 years) without shortening were included in the study. Demographic data of individuals was received. For the lower extremity biomechanical evaluations of individuals in both groups; angular values of foot thumb, subtalar, ankle and knee joint range of motion, knee joint valgite angle and Q angle measurements, knee flexors and hip flexors muscle shortness were measured with an universal goniometer. The ankle functional dorsi flexion measurements were performed with the weight-bearing lunge test. Sacral inclination angle measurements were performed using the inclinometer, and lumbar extensor muscular shortness measurements were performed with the Modified Schober Test. The static and dynamic plantar pressure distribution measurements were performed using a pedobarography device. Foot Posture Index (API) was used in the evaluation of the foot postures of individuals, American Orthopedic Surgeons Association Ankle and Back Foot Scale (AOFAS) was used in the evaluation of the physical and functional conditions of the foot, International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was used in the evaluation of physical activity habits; Lower Extremity Functionality Scale (LEFS) was used in the evaluation of the lower extremity functionality levels. At the end of the study, it was found in individuals with isolated gastrocnemius muscle shortening compared to non-shortened individuals, the active and passive dorsiflexion movement of the ankle was limited (p<0.05), subtalar joint active and passive inversion movement was limited (p<0.05), knee joint flexion movement was limited (p<0.05), knee and hip flexor muscles were shortened (p<0.05), according to the weight-bearing lunge test, the ankle dorsiflexion was limited (p<0.05). As a result of static pedobarographic analysis, it was found that the pressure in the forefoot increased and the pressure in the rearfoot decreased in static plantar pressure values (p <0.05). As a result of dynamic pedobarographic analysis, it was found that the load on the rearfoot medial increased (p<0.05), and the pressure areas increased in the forefoot (p<0.05). According to the results of FPI, individuals with isolated gastrocnemius muscle shortness were found to have a pronation posture in their feet (p<0.05), and according to AOFAS results, their physical and functional status scores were low (p<0.05). According to the results, isolated gastrocnemius muscle shortness leads to biomechanical and functional changes in the lower extremity, and changes the plantar pressure areas and the loading form of the foot on the ground. during standing and walking.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectGastrocnemiustr_TR
dc.subjectkas kısalığıtr_TR
dc.subjectfonksiyonelliktr_TR
dc.subjectbiyomekanitr_TR
dc.subjectpedobarografitr_TR
dc.subject.lcshKas-iskelet sistemitr_TR
dc.titleİzole Gastrocnemius Kas Kısalığının Alt Ekstremite Biyomekanisi, Fonksiyon Ve Plantar Basınç Dağılımı Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, izole gastrocnemius kas kısalığı olan bireylerde, alt ekstremite biyomekanisi, fonksiyon ve plantar basınç dağılımı parametrelerinde oluşabilecek değişiklikleri araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmaya Silfverskiold yöntemi kullanılarak, izole gastrocnemius kas kısalığı olan 21 (yaş ortalaması 22,80±3,74 yıl) ve olmayan sağlıklı 23 (yaş ortalaması 22,04±3,56 yıl) birey dahil edildi. Bireylerin demografik bilgileri alındı. Her iki gruptaki bireylerin, alt ekstremite biyomekanik değerlendirmeleri için; ayak başparmak, subtalar, ayak bileği ve diz eklem hareket açıklığı açısal değerleri, diz eklemi valgite açısı ve Q açısı ölçümleri, diz fleksorleri ve kalça fleksorleri kas kısalık ölçümleri universal gonyometre ile yapıldı. Ağırlıklı öne adım alma testi ile ayak bileği fonksiyonel dorsi fleksiyon ölçümleri yapıldı. Sakral inklinasyon açısı ölçümleri inklinometre kullanılarak, lumbal bölge ekstansor kas kısalık ölçümleri ise Modifiye Schober Testi ile yapıldı. Statik ve dinamik plantar basınç ölçümleri pedobarografi cihazı kullanılarak yapıldı. Bireylerin ayak posturlarının değerlendirilmesinde Ayak Postur İndeksi (APİ), ayağa ilişkin fiziksel ve fonksiyonel durumlarının değerlendirilmesinde Amerikan Ortopedik Cerrahları Derneği Ayak bileği ve Arka Ayak Skalası (AOFAS), fiziksel aktivite alışkanlıklarının değerlendirilmesinde Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ), alt ektremite fonksiyonellik düzeylerinin değerlendirilmesinde Alt Ektremite Fonksiyonellik Skalası (AEFS) kullanıldı. Çalışmanın sonunda kısalık olmayan bireylerle karşılaştırıldığında izole gastrocnemius kas kısalığı bulunan bireylerde, ayak bileği aktif ve pasif dorsi fleksiyonu hareketinin limitli olduğu (p<0,05) subtalar eklem aktif ve pasif inversiyon hareketinin limitli olduğu (p<0,05), diz eklemi fleksiyon hareketinin limitli olduğu (p<0,05), diz ve kalça fleksor kaslarının kısaldığı (p<0,05), ağırlıklı öne adım testine göre ayak bileği dorsi fleksiyonu hareketinin limitli olduğu bulundu (p<0,05). İzole gastrocnemius kas kısalığı bulunan bireylerin kısalık olmayan bireylere göre APİ sonuçlarında ayaklarının pronasyon posturu gösterdiği (p<0,05), AOFAS sonuçlarında ise, fiziksel ve fonksiyonel durumları skorlarının düşük olduğu bulundu (p<0,05). Statik pedobarografik analizler sonucunda, statik ayak tabanı basınç değerleri ön ayakta basıncın artığı, arka ayakta basıncın azaldığı bulundu (p<0,05). Dinamik pedobarografik analizler sonucunda, yürüyüşte arka ayak medialine binen yüklenmenin arttığı (p<0,05), basınç alanlarının ön ayakta artış gösterdiği bulundu (p<0,05). Sonuçlara göre izole gastrocnemius kas kısalığı alt ekstemitede biyomekaniksel ve fonksiyonel değişimlere yol açmakta, ayakta duruşta ve yürüyüşte plantar basınç alanlarını ve ayağın yere yüklenme biçimini değiştirmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-01-26T11:07:22Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypepresentationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record