Show simple item record

dc.contributor.advisorDemircioğlu, Haktan
dc.contributor.authorYoldaş, Ceren
dc.date.accessioned2020-08-04T11:50:59Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-07-01
dc.identifier.citationYoldaş, C. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Davranış Problemleri ve Ebeveynlerinin Yaşam Pozisyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22477
dc.description.abstractThe purpose of this research is to examine the relationship between preschool children’s behavioral provblems and parents’ life positions. The universe of the research is 4109 children and their parents, who are in the 3-6 age range, who continue to the independent kindergartens and kindergartens of primary schools of Ankara Altındağ District National Education Directorate in the 2019-2020 academic year. The sample of the study consisted of 387 children and their parents (290 mothers and 97 fathers) with a 5% margin of error. The research data were collected by Family Information Form, Preschool and Kindergarten Behavior Scale and Life Positions Scale. In the study, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk tests, independent Groups T Test, Mann Whitney-U Test, Kruskal Wallis-H Test, One Way Variance Analysis (ANOVA), Pearson Correlation Coefficient and Multiple Regression were used in the analysis of the data. A negative correlation was found between externalised and internalised behavioral problems scores of the Preschool and Kindergarten Behavior Scale and Life Positions’ I am OKEY, You are OKEY subscale and as well as founding positive correlation between total behavioral problems scores and Life Positions’ I am not OKEY, You are OKEY and I am not OKEY, You are not OKEY subscales. Finally, in the results of the regression analysis related to predicting the Life Positions Scale subscale scores of Preschool and Kindergarten Behavior Scale scores, I am OKEY you are OKEY (negative effect) and I am not OKEY, you are not OKEY (positive effect) scores were statistically significant in predicting behavior problems scores. Results of the study were discussed, interpreted and appropriate suggestions were given within the scope of the literature.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectokul öncesi dönemtr_TR
dc.subjectdavranış problemleritr_TR
dc.subjectebeveyntr_TR
dc.subjecttransaksiyonel analiztr_TR
dc.subjectyaşam pozisyonlarıtr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleOkul Öncesi Dönem Çocuklarının Davranış Problemleri ve Ebeveynlerinin Yaşam Pozisyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırmada okul öncesi dönem çocuklarının davranış problemleri ve ebeveynlerinin yaşam pozisyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bağımsız anaokullarına ve ilkokulların anasınıflarına devam eden 3-6 yaş dilimi içerisindeki 4109 çocuk ve onların ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise %5 hata payı ile 387 çocuk ve onların ebeveynleri (290’ı anne ve 97’si baba) oluşturmuştur. Araştırma verileri Aile Bilgi Formu, Okul Öncesi ve Anaokulu Davranış Ölçeği ve Yaşam Pozisyonları Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk testleri, Bağımsız Gruplar T Testi, Mann Whitney-U Testi, Kruskal Wallis-H Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Pearson Korelasyon Katsayısı ve Çoklu Regresyon kullanılmıştır. Okul Öncesi ve Anaokulu Davranış Ölçeğinin toplam içe yönelim ve dışa yönelim davranış problemleri puanları ile Yaşam Pozisyonları Ölçeği alt boyutlarından Ben İyiyim, Sen İyisin puanları arasında negatif; Ben İyi Değilim, Sen İyisin ve Ben İyi Değilim, Sen İyi Değilsin puanları arasında ise pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Son olarak, Okul Öncesi ve Anaokulu Davranış Ölçeği puanlarının Yaşam Pozisyonları Ölçeği alt boyut puanlarının yordamasına ilişkin regresyon analizi sonuçlarında ise Ben İyiyim, Sen İyisin (negatif etki) ve Ben İyi Değilim, Sen İyi Değilsin (pozitif etki) puanlarının davranış problemleri puanlarını yordamada istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Bu kapsamda araştırma bulguları ilgili alanyazın incelenerek yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimi ve Eğitimitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-02-06T11:50:59Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeannotationtr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record