Show simple item record

dc.contributor.advisorDurmuşoğlu, Mine Canan
dc.contributor.authorÇapçı, Selvanur
dc.date.accessioned2020-08-05T12:55:22Z
dc.date.issued2020-06
dc.date.submitted2020-06
dc.identifier.citationÇapçı, S. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin çok kültürlü yeterlik algıları ve çok kültürlü eğitim uygulamaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22502
dc.description.abstractIn the research, the level of multicultural competency perceptions of pre-school teachers and multicultural education applications were examined. The mixed-method and The Explanatory Sequential Design were used as research method. 280 teachers who working in the official institutions affiliated to the Ministry of National Education in Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak and Yenimahalle were included for the quantitative dimension of the research. Quantitative data were collected with the “Multicultural Competency Perceptions Scale” developed by Başbay and Kağnıcı (2011). In this context, multicultural competence perceptions of preschool teachers were examined in the dimensions of awareness, knowledge and skill. It has been determined whether the scores of pre-school teachers' multicultural competency perceptions differ according to their ages, educational status, place of birth/location, cultural diversity of cities where their education life has passed, professional experience year, professional satisfaction, multicultural education status, availability of students from different cultures in their classrooms. Qualitative data were obtained from 23 teachers with the “Multicultural Education Practices Teacher Interview Form” developed by the researcher. Within the scope of the interview, the outcomes of the teachers evaluating their thoughts about multicultural education, their classroom practices and their competence in practice were revealed. The results show that there is significant difference between the multicultural competency perception scores of pre-school teachers and their age, region of birth and educational status. The teachers, who have a positive attitude towards multicultural education, stated that they are insufficient in the stage of class organization and application of multicultural education. Preschool teachers made suggestions to develop multicultural education competenciestr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÇok kültürlü eğitimtr_TR
dc.subjectÇok kültürlü öğretmen yeterlikleritr_TR
dc.subjectOkul öncesi eğitimtr_TR
dc.subjectOkul öncesi çok kültürlü eğitim uygulamalarıtr_TR
dc.subject.lcshEğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.tr_TR
dc.titleOkul Öncesi Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Yeterlik Algıları ve Çok Kültürlü Eğitim Uygulamalarıtr_TR
dc.title.alternativePreschool Teachers’ Perceptıon of Multıcultural Competence and Multıcultural Educatıon Practıcestr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırmada okul öncesi öğretmenlerinin çok kültürlü yeterlik algılarının hangi düzeyde olduğu ve çok kültürlü eğitim uygulamaları incelenmiştir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı açıklayıcı sıralı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutuna 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Ankara ili merkez ilçeleri olan Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle’de MEB’e bağlı resmî kurumlarda görev yapan ve seçkisiz örneklemle belirlenen 280 öğretmen dâhil olmuştur. Nicel veriler Başbay ve Kağnıcı (2011) tarafından geliştirilen “Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği” ile toplanmıştır. Bu kapsamda okul öncesi öğretmenlerinin çok kültürlülük yeterlik algıları farkındalık, bilgi ve beceri boyutlarında incelenmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin çok kültürlü yeterlik algıları puanlarının eğitim durumu, doğduğu/yetiştiği bölge ve yerleşim yeri, öğrenim hayatlarının geçtiği şehirlerin kültürel çeşitliliği, mesleki deneyim yılı, mesleki memnuniyetleri, çok kültürlü eğitim alma durumu, sınıflarında farklı kültürden öğrenci bulunma durumuna göre farklılık gösterip göstermediği tespit edilmiştir. Nitel veriler ise araştırmacı tarafından geliştirilen “Çok Kültürlü Eğitim Uygulamaları Öğretmen Görüşme Formu” ile 23 öğretmenden elde edilmiştir. Görüşme kapsamında öğretmenlerin çok kültürlü eğitim hakkındaki düşünceleri, sınıf içi uygulamaları ve uygulama konusunda yeterliklerini değerlendirdikleri çıktılar ortaya konulmuştur. Sonuçlar, okul öncesi öğretmenlerinin çok kültürlü yeterlik algı puanları ile yaş, doğduğu/yetiştikleri bölge ve eğitim durumunun arasında anlamlı fark olduğunu göstermektedir. Çok kültürlü eğitime karşı olumlu tutuma sahip olan öğretmenler, sınıf düzenlemesi ve çok kültürlü eğitimin uygulama aşamasında yetersiz kaldıklarını belirtmiştir. Okul öncesi öğretmenleri, çok kültürlü eğitim yeterliklerinin geliştirilmesi için önerilerde bulunmuşlardır.tr_TR
dc.contributor.departmentOkul Öncesi Öğretmenliğitr_TR
dc.embargo.liftAçık erişim
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeeditorialtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/restrictedAccess