Show simple item record

dc.contributor.advisorKapusuzoğlu ,Şaduman
dc.contributor.authorTunç , Zeynep
dc.date.accessioned2020-08-05T13:06:35Z
dc.date.issued2020-04-06
dc.date.submitted2020-02-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22519
dc.description.abstractIn this research, it was aimed to evaluate the suitability of course supervision performed by supervisors between 1999 and 2014, and he suitability of course supervision performed by administrators after 2014 to contemporary supervision performed by administrators after 2014 to contemporary supervision features ad principles. Case study was designed by utilizing qualitative research technique and data were collected by using semi-structured interview form. The universe of the study are teachers working at the primary schools and secondary school in Ankara. Participants of this study were 42 classroom teachers and branch teachers working at the primary and secondary school during 2019-2020 academic year in Ankara. Data were collected with a semi structured interview form consisting of 18 questions. In this study, it was found that school administrators’ supervisions are more in compliance with the contemporary supervision features than the school administrators’ supervisions in terms of to guide the teacher to whom they observe, inform the teacher before and after the course supervisions, to make the teachers feel comfortable mostly during the supervision, to allow their colleagues to share ideas and opinions, to see the principal sufficiently capable of conducting a course supervision, to think that the school administrator makes objective assessments. On the other hand, it was suggested and recommended that using alternative methods such as audio recording and video recording during course supervision would be more appropriate to contemporary supervision features.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇağdaş denetimtr_TR
dc.subjectDenetim
dc.subjectDers denetimi
dc.subjectMüfettiş
dc.subjectOkul müdürü
dc.subjectÖğretmen
dc.subject.lcshİndeksler (Genel)tr_TR
dc.titleMüfettiş ve Müdürlerin Ders Denetimi Uygulamalarının Çağdaş Denetim Özellikleri ve İlkeleri Doğrultusunda Değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeThe Evaluatıon Of Course Supervısory Implementatıons By Supervısors And Admınıstrators Accordıng To Contemporary Supervısory Characterıstıcs And Prıncıplestr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖz Araştırmada 1999 ve 2014 yılları arasında müfettişler tarafından gerçekleştirilmiş olan ders denetimleri ile 2014 yılından sonra okul müdürleri tarafından gerçekleştirilmeye başlanan ders denetimi uygulamalarının ve denetleyici özelliklerinin, çağdaş denetim özelliklerine ve ilkelerine uygunluğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Ankara ilindeki ilköğretim öğretmenleri, çalışma grubunu ise 2019-2020 eğitim öğretim yılında Ankara ilindeki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan ve hem müfettiş hem de okul müdürü ders denetimi geçirmiş 42 sınıf ve branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu uygun örneklem yolu ile belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan durum çalışması deseni kullanılmıştır. On sekiz soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada okul müdürlerinin ders denetimi uygulamaları; gözlem yaptıkları öğretmene rehberlik yapma, ders denetimlerinin öncesinde ve sonrasında öğretmeni bilgilendirme, öğretmenlerin ders denetimi esnasında kendilerini çoğunlukla rahat hissetmesi, meslektaş fikir ve görüş paylaşımlarına izin verme, okul müdürünün ders denetimi yapabilecek yeterlikte görülmesi, okul müdürünün objektif değerlendirmeler yaptığını düşünme gibi konularda çağdaş denetim özelliklerine ve ilkelerine uygun bulunmuşken; müfettişlerin bu konularda çağdaş denetim özellik ve ilkelerine uygun davranmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşılık okul müdürlerinin de müfettişler gibi ders denetimlerini geleneksel araçlarla gerçekleştiriyor olmaları açısından, müdürlerin ders denetimlerini ses kaydı, video kaydı gibi alternatif yöntemlerle gerçekleştirmelerinin çağdaş denetim ilke ve özelliklerine uygun olacağı belirtilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-08-05T13:06:35Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypepresentationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record