Show simple item record

dc.contributor.advisorSamur, Fatma Gülhan
dc.contributor.authorMelekoglu, Ebru
dc.date.accessioned2020-08-13T12:52:12Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-07-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22544
dc.description.abstractThis study aimed to investigate the effect of prebiotic consumption on gut derived uremic toxin levels, inflammatory and antioxidant parameters, renal damage, intestinal permeability and disease progression in rats with chronic kidney disease (CKD). Male Sprague-Dawley rats were given adenine (200 mg/kg/day) by oral gavage for 3-weeks to induce CKD. CKD rats were randomized to the prebiotic supplemented group (HP; n=9) (5g/kg/day) and non-supplemented group (HN; n=8). Also, healthy rats were randomized to the prebiotic-supplemented group (SP; n=8) (inulin, 5g/kg/day) and non-supplemented group (SN; n=8). At the end of the dietary intervention (4-weeks), all rats were euthanized and kidneys and colon were removed for histological evaluation. Serum uremic toxins- p-cresol sulphate (PCS) and indoxyl sulphate (IS), inflammation (IL-6, IL-10, TNF-α) and renal function markers (urea and creatinine) levels were evaluated. Kidney tissues were evaluated histopathologically and antioxidant markers (superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx)). Also, expression level of tight-junction protein (claudin-1, occludin) were analysed in colon tissues and evaluated the intestinal barrier damage. At the end of this study, serum urea (HN: 127,4 ± 45,77; HP: 71,7 ± 17,73 mg/dl; p<0,001), PCS (HN: 1771,1 ± 762,74; HP: 632,7 ± 356,57 ng/ml; p=0,002) and IL-6 levels (HN: 205,8 ± 76,80; HP: 57,6 ± 46,80 pg/ml; p=0,001) were significantly decreased in CKD rats consuming prebiotic for 4-week. There was no significant effect of prebiotic consumption on serum creatinine, IS, IL-10 and TNF-α levels in CKD rats (p>0,05). When the histopathological changes in renal tissues were examined semi-quantitatively, it is found that the crystal accumulation, tubular and glomerular damage, tubulointerstitial fibrosis, glomerular inflammation, and total renal injury scores were less severe in the CKD group consuming prebiotic (p<0,001). GPx-activity in renal tissues was higher in the CKD-prebiotic group than in the non-supplemented group (p=0,007). However, in CKD, prebiotic consumption did not have a significant effect on SOD-activity in renal tissues(p>0,05). Significantly increased expression of the claudin-1 was observed in the descending and ascending colon tissue in both healthy and CKD groups (p>0,05). In conclusion, it is found that prebiotic supplementation for 4-weeks appeared to be associated with a reduction of serum urea, PCS, and IL-6 levels, ameliorated oxidative stress in kidney tissue, enhanced antioxidant enzyme activities in renal tissues and intestinal barrier function, and retarded CKD progression in CKD rats. Prebiotic oligofructose-enriched inulin supplementation may be an alternative dietary approach for reducing gut-derived uremic toxin formation, inflammation and intestinal barrier damage and controlling disease progression in CKD. Keywords: prebiotic, chronic kidney disease, uremic toxin, inflammation, intestinal barrier function. This study is supported by TÜBİTAK (Project Number: 217S980).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectprebiyotiktr_TR
dc.subjectkronik böbrek hastalığıtr_TR
dc.subjectüremik toksintr_TR
dc.subjectinflamasyontr_TR
dc.subjectintestinal bariyer fonksiyontr_TR
dc.titleKronik Böbrek Hastalığı Oluşturulan Ratlarda Prebiyotik Tüketiminin Bağırsak Kaynaklı Üremik Toksinler ve Hastalığın Progresyonuna Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada kronik böbrek hastalığı (KBH) oluşturulmuş sıçanlarda prebiyotik tüketiminin bağırsak kaynaklı üremik toksin düzeylerine, inflamatuar ve antioksidan göstergelere, renal hasar, bağırsak geçirgenliği ve hastalık progresyonu üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada erkek Spraque-Dawley sıçanlara oral gavajla 3 hafta boyunca adenin (200 mg/kg/gün) verilerek KBH oluşturulmuştur. Sıçanlar randomize iki gruba ayrılarak bir gruba (HP; n=9) prebiyotik kaynağı olarak oligofruktozla zenginleştirilmiş inülin (5g/kg/gün) ilave edilirken diğer gruba (HN; n=8) prebiyotik ilavesi yapılmamıştır. Ayrıca sağlıklı sıçanlardan da iki grup oluşturularak bir gruba (SP; n=8) prebiyotik (inülin, 5g/kg/gün) ilave edilirken diğer gruba (SN; n=8) prebiyotik ilavesi yapılmamıştır. Diyet müdahalesinin (4 hafta) sonunda tüm sıçanlar ötenazi edilerek böbrek ve kolon histolojik analizler için çıkarılmıştır. Serum örneklerinde; üremik toksinlerden p-cresol sülfat (PCS) ve indoksil sülfat (IS) düzeyleri, inflamasyon (IL-6, IL-10, TNF-α) ve böbrek fonksiyon göstergeleri (üre, kreatinin) düzeyleri incelenmiştir. Böbrek hasarı histopatolojik yönden incelenmiş, ayrıca böbrek dokularında antioksidan parametrelerden süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx) ölçümü yapılmıştır. Ayrıca kolonda sıkı bağlantı proteinleri (claudin-1 ve occludin) analiz edilerek intestinal bariyer hasar incelenmiştir. Deney sonunda hasta grupta 4 haftalık prebiyotik tüketimi üre (HN: 127,4 ± 45,77; HP: 71,7 ± 7,73 mg/dl; p<0,001), PCS (HN: 1771,1 ± 762,74; HP: 632,7 ± 356,57 ng/ml; p=0,002) ve IL-6 düzeylerinde (HN: 205,8 ± 76,80; HP: 57,6 ± 46,80 pg/ml; p=0,001) önemli bir azalma sağlamıştır. Hasta grupta prebiyotik tüketiminin serum kreatinin, IS, IL-10 ve TNF-α düzeylerine önemli bir etkisi bulunmamıştır (p>0,05). Hasta sıçanlara ait böbrek dokularında oluşan histopatolojik değişikliklerin semikantitatif incelemesinde; prebiyotik verilen grupta kristal birikimi, tübüler ve glomerüler hasar, tübülointerstisyel fibrozis ve glomerüler inflamasyon şiddeti ve toplam hasar skoru daha az bulunmuştur (p<0,001). Prebiyotik verilen hasta gruba ait böbrek dokularında GPx aktivitesi prebiyotik verilmeyen hasta gruba göre daha yüksektir (p=0,007); ancak SOD aktivitesi üzerinde önemli bir etkisi bulunmamıştır (p>0,05). Sağlıklı ve hasta sıçanlarda prebiyotik müdahalesi sonucunda inen ve çıkan kolon dokularında claudin-1 protein seviyelerinde anlamlı artış gözlenmiştir (p<0,05). Sonuç olarak bu çalışmada, KBH’lı sıçanlarda dört haftalık prebiyotik desteğinin serum üre, PCS ve IL-6 düzeylerinde azalma sağladığı, böbrek dokularında antioksidan enzim aktivitesini ve intestinal bariyer fonksiyonu artırdığı ve hastalık progresyonunu yavaşlattığı bulunmuştur. KBH’da bağırsak kaynaklı üremik toksin üretiminin, inflamasyon ve intestinal bariyer hasarın azaltılmasında ve hastalığın progresyonunun kontrol edilmesinde prebiyotik olarak oligofruktozla zenginleştirilmiş inülin desteği alternatif bir diyet yaklaşımı olabilir. Anahtar Kelimeler: prebiyotik, kronik böbrek hastalığı, üremik toksin, inflamasyon, intestinal bariyer fonksiyon. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje Numarası: 217S980).tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-02-15T12:52:12Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record