Show simple item record

dc.contributor.advisorDenkbaş, Emir Bakitr_TR
dc.contributor.authorBayram, Cemtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:57:42Z
dc.date.available2015-10-15T06:57:42Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2254
dc.description.abstractIn thesis study, surface modifications were carried out on titanium and titanium based alloys, which are used in orthopaedic implant and fixators, for the purpose of enhancing of the biocompatibility and bioactivity. New compositions in nano dimensions were obtained by performing anodic oxidation, apatitic calcium phosphate salt precipitation and electrospinning techniques one by one and/or consecutively. Ingrowing nanotubular spaces, nanocrystalline hydroxyapatite and collagen like silk fibroin nanofibers were successfully deposited on the titanium surfaces with anodic oxidation, simulated body fluid immersion and electrospinning, respectively. Physicochemical characterization of the obtained surfaces were carried out with scanning electron microscopy, infrared spectroscopy, water contact angle wettability and the surfaces were also tested with human osteoblast like Saos-2 cell type for biological aspects in terms of initial cell adhesion, cell proliferation, cell morphology, total protein synthesis, alkaline phosphatase activity and calcium deposition. Apart from modifications, the development of local drug releasing surfaces were planned for the prevention of post implantation bacterial infections. To eliminate the disadvantages of systemic toxicity or low effectivity on relevant sites of the oral and intravenous administration, drug releasing surfaces were developed with the use of nanotubular spaces with controllable aspect ratios, as drug reservoirs.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectTitaniumtr_TR
dc.titleOrtopedik İmplantların Nanoteknolojik Yaklaşımlarla Fonksiyonelleştirilmesitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.callno2013/719tr_TR
dc.bolumNanoteknoloji ve Nanotıptr_TR
dc.description.ozetTez çalışmasında ortopedik implant ve fiksatör malzemelerin yapımında kullanılan titanyum ve titanyum temelli alaşımlarının biyouyumluluklarını ve biyoaktifliklerini arttırmaya yönelik yüzey modifikasyonları gerçekleştirilmiştir. Anodik oksidasyon, apatitik kalsiyum fosfat tuzu çöktürülmesi ve elektroeğirme teknikleri ayrı ayrı ve/veya birlikte kullanılarak yüzeyde nano boyutta yeni kompozisyonlar elde edilmiştir. Titanyum yüzeylerde içe doğru büyüyen nanotübüler boşluklar, nanokristaller şeklinde apatitik kalsiyum fosfat ve de kolajen benzeri ipek fibroin nanofiberler sırasıyla anodik oksidasyon, simule vücut sıvısında bekletme ve elektroeğirme ile elde edilmiştir. Elde edilen yüzeylerin ayrıntılı olarak karşılaştırılması fizikokimyasal olarak taramalı elektron mikroskopisi, kızılötesi spektroskopisi, su temas açısı ıslanabilirlilik ölçümleri ile biyolojik olarak da in vitro ortamda insan osteoblast benzeri Saos-2 hücre hattı kullanılarak yapılmıştır. Biyolojik incelemelerde başlangıç hücre yapışması, proliferasyon, hücre morfolojisi, toplam protein sentezi, alkalen fosfataz aktivitesi ve kalsiyum birikimleri incelenmiştir. Yüzey modifikasyonlarının yanı sıra implant sonrası ortaya çıkabilecek bakteriyel enfeksiyonlara karşı lokal ilaç salan yüzey geliştirilmesi hedeflenmiştir. İmplantasyon sonrası vücuda alınan oral ya da intravenöz antibiyotiklerin sistemik toksisite ve ilgili bölgedeki düşük etkinlik gibi dezavantajlarını ortadan kaldırmak için lokal ilaç salan yüzeyler boy-en oranı kontrol edilebilen nanotübüler boşlukların ilaç rezervuarı olarak kullanılması ile geliştirilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record