Show simple item record

dc.contributor.advisorBaran, Zeynel
dc.contributor.authorSarıbaz Çelik, Bengisu
dc.date.accessioned2020-08-18T08:57:16Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-07-02
dc.identifier.citationSARIBAZ ÇELİK, B. (2020). Sağlıklı ve Depresif Belirtisi Yüksek Gruplarda Bilgi İşleme Düzeyinin ve Duygusal Uyarıcıların Tanıma Belleği Performansı Üzerindeki Etkileri. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22571
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the memory and metacognition performances of participants without depressive symptoms and participants with depressive symptoms for different information processing levels (Deep Processing, Shallow Processing) and emotion categories (Neutral, Happiness, Disgust, Fear, Anger and Sadness). Study was conducted with 192 (138 female, 54 male) vounteer participants between 17-35 years old (X ̅= 20.84, SS= 2.39). 131 (90 female, 41 male) participants were included in the normal group and 61 (48 female, 13 male) were included in the depressive symptom group. All participants were selected from undergraduate and graduate students in different departments of Hacettepe University. Results indicate that participants had a better recognition for both words and pictures in deep pocessing level. Higher d’ scores were observed in the intentional condition (a prior knowledge that they would be tested) for the words but there were not any significant effect in the incidental condition (having not prior knowledge that they would be tested after encoding). Similarly, the effect of emotion categories differed according to the stimulus type. Highest d’ score was found in the Neutral category for words, for pictures Disgust had the highest d’ score. In the metacognition analyses part, two metacognitive scores were calculated: knowing and not knowing. For pictures, there were higher scores in the deep information processing level for both types of metocognitive score categories. While in the intentional condition for the words, the level of information processing effect was not seen, high metacognition scores were observed in both knowing and not knowing categories. In addition, for pictures, the highest scores were measured in Happiness emotion category for both knowing and not knowing metacognition categories. However, for words, Disgust and Neutral emotion categories in the knowing category, and Happiness and Disgust categories in the not knowing category had the highest metacognition scores.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTanıma belleğitr_TR
dc.subjectÜstbiliştr_TR
dc.subjectSinyal belirleme teorisitr_TR
dc.subjectTemel duygulartr_TR
dc.subjectBilgi işleme düzeyitr_TR
dc.subjectTesadüfi öğrenmetr_TR
dc.subjectBilinçli öğrenmetr_TR
dc.subject.lcshPsikolojitr_TR
dc.titleSağlıklı ve Depresif Belirtisi Yüksek Gruplarda Bilgi İşleme Düzeyinin ve Duygusal Uyarıcıların Tanıma Belleği Performansı Üzerindeki Etkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışmanın temel amacı depresif belirtisi olmayan ve depresif belirtisi olan grupların farklı bilgi işleme düzeyleri (Derin Bilgi İşleme, Sığ Bilgi İşleme) ve duygu kategorileri (Nötr, Mutluluk, Tiksinme, Korku, Öfke ve Üzüntü) için gösterdikleri bellek ve üstbiliş değerlendirme performanslarını araştırmaktır. Çalışmanın örneklemi 17-35 (X ̅= 20.84, SS= 2.39) yaş aralığında 192 (138 kadın, 54 erkek) katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların, 131’i (90 kadın, 41 erkek) normal, 61’i (48 kadın, 13 erkek) ise depresif belirtisi grubuna dahil edilmiştir. Tüm katılımcılar Hacettepe Üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden seçilmiştir. Sonuçlara göre, katılımcıların derin bilgi işleme düzeyinde hem kelimeler hem de fotoğraflar için daha yüksek bellek performansına sahip olduğu görülmüştür. Kelimeler için test önbilgi var (kodlama aşamasındaki uyarıcıların ileride test edileceği bilgisine sahip olduğu) koşulunda daha yüksek d’ puanları görülmüştür fakat test önbilgi koşullarının fotoğraflar için anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Benzer şekilde duygu kategorilerinin etkisinin de uyarıcı türüne göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. En yüksek d’ puanı kelimeler için Nötr kategorisinde görülürken, fotoğraflar için Tiksinme kategorisinde görülmüştür. Üstbiliş puanlarında ise fotoğraflar için hem bilmek hem de bilmemek kategorisinde derin bilgi işleme düzeyinde daha yüksek üstbiliş puan ortalamaları bulunmuştur. Kelimelerde ise bilgi işleme düzeyinin etkisi görülmezken test önbilgi var koşulunda hem bilmek ve bilmemek kategorilerinde yüksek üstbiliş puanı görülmüştür. Duygu kategorilerinin üstbiliş puanları üzerindeki etkisine bakıldığında ise fotoğraflar için hem bilmek hem bilmemek kategorisinde en yüksek üstbiliş puanı Mutluluk kategorisindedir. Kelimelerde ise bilmek kategorisinde Tiksinme ve Nötr, bilememek kategorisinde Mutluluk ve Tiksinme kategorilerinin en yüksek üstbiliş puan ortalamalarına sahip olduğu bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-08-18T08:57:17Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record