Show simple item record

dc.contributor.advisorAbaan, Süheyla
dc.contributor.authorErdat, Yıldız
dc.date.accessioned2020-09-07T11:07:16Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-08-28
dc.identifier.citationErdat, Y. Mesleki Uygulamaların Hemşire Gözlem Formunda Görünürlüğü ile İlgili Hemşire Görüşlerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22625
dc.description.abstractThis descriptive study is done to determine the views of nurses regarding daily observation charts and their visibility on professional practices which they use for patients. The study was done among two hospitals with over 500 beds; one state health ministry hospital and one university hospital in Ankara. The sample of the study consists of 218 nurses, working in these hospitals for at least six months. Data collection was done with questionnaires demographics and nurse views concerning the visibility of professional practices in the daily nurse observation charts, prepared by the researcher. Counts, percentages, mean, standard deviations, independent samples T-test, and chi-square tests and for statistically significant results, the effect size was calculated. The rate of nurses who thought that the practices they performed for the patient were completely visible in the records was 48.6%. Interventions those nurses do but do not record and are not included in other forms consist of complex physiological practices with 51%, and 25% of them are basic physiological practices. The first three applications in which nurses stated that they “always” record individually; assessment of vital signs (98.2%), fall risk assessment (93.3%), and intravenous fluid monitoring (92.2%). The practices that they reported the least to recorded were assessment of leisure activities (53.1%), assessment of the need for social support (53.5%), and assessment of sexual functions (55.6%). According to the findings of the study, suggestions were made to increase the visibility of nurses in the daily nurse observation form.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjecthemşire gözlem formu, kayıt tutma, meslek, görünürlük, hemşireliktr_TR
dc.subject.lcshHemşireliktr_TR
dc.titleMesleki Uygulamaların Hemşire Gözlem Formunda Görünürlüğü İle İlgili Hemşire Görüşlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tanımlayıcı çalışma, hemşirelerin kayıt tutmak için kullandıkları Hemşire Gözlem Formunun (HGF) ve bu formda yer alan mesleki uygulamaların görünürlüğüne ilişkin hemşire görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ankara büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan, 500 ve üzeri yatak kapasitesine sahip bir üniversite hastanesi ile bir Sağlık Bakanlığı hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, bu hastanelerde en az 6 aydır çalışan 218 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan Tanıtıcı Bilgiler Formu ve Mesleki Uygulamaların Günlük Hemşire Gözlem Formunda Görünürlüğüne İlişkin Hemşire Görüşleri Soru Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t testi ve ki kare testleri kullanılmış, istatistiksel olarak anlamlı bulunan değerler için etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Hasta için yaptığı uygulamaların kayıtlarda tamamen görünür olduğunu düşünen hemşire oranı %48,6 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin yaptıkları ancak kaydetmedikleri ve diğer formlarda yer almayan uygulamaların %51’i kompleks fizyolojik, %25’i temel fizyolojik uygulamalardan oluşmaktadır. Hemşirelerin bireysel olarak “her zaman” kaydettiklerini ifade ettikleri ilk üç uygulama; vital bulguların değerlendirilmesi (%98,2), düşme riski değerlendirmesi (%93,3) ve intravenöz sıvı takibidir (%92,2). En az kaydettiklerini ifade ettikleri uygulamalar ise boş zaman aktivitelerini değerlendirme (%53,1), sosyal destek görme gereksinimini değerlendirme (%53,5) ve cinsel fonksiyonların değerlendirilmesidir (%55,6). Araştırmanın bulgularına göre hemşirelerin gözlem formundaki görünürlüğünü arttırmaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentHemşirelikte Yönetimtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-03-12T11:07:16Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record