Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Halil Murat
dc.contributor.authorAslan, Erhan Murat
dc.date.accessioned2020-09-17T10:51:42Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22795
dc.description.abstractCranioplasty is a surgical procedure for repairing skull defects. These defects can be caused by congenital defects, diseases, accidents, infections or tumors. Cranioplasty, ensuring the integrity of the skull, not only improves the patient’s appearance and consequently improves the the patient’s self-confidence, but also balances intracranial pressure and protects the brain, thereby reducing the negative consequences of the defect. The development of computer aided design and 3D printing technologies enabled the design and manufacture of custom-made cranioplasty implants. Compared to intraoperative cranioplasty surgery, custom-made implants have many advantages. These can be summarized as decreased operation time and complexity, increased surgical accuracy, better cosmetic results. Within the scope of the thesis, custom-made cranial implant was made, and the skull – implant assembly was analyzed using calculation simulations based on the finite element method. The effect of the implant material and the holes on the implant to deformation and stress, which effects the mechanical performance of the implants, were investigated on two different implant sizes. In this study, it was observed that as the hole diameter on the implant decreased, the deformation and stress values of the implant increased. In addition, it was observed that the deformation values of the implants increased as the defect size increased and the deformation values of the implant decreased as the elasticity modulus of the implant material increased.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKraniyoplastitr_TR
dc.subjectSonlu elemanlar analizitr_TR
dc.subjectKişiye özel implanttr_TR
dc.subjectModellemetr_TR
dc.subjectTi6Al4Vtr_TR
dc.subjectPEEKtr_TR
dc.titleKişiye Özel Kraniyal İmplantlarda Yapısal Parametrelerin Araştırılması: Sonlu Elemanlar Analizi Uygulamasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestıgatıon of Structural Parameters in Custom Made Cranıal Implants: Applıcatıon of Fınıte Element Analysıstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKraniyoplasti, kafatası defektlerinin onarımı için yapılan cerrahi işlemdir. Bu tür defektler, doğuştan gelen kusurlardan, hastalıklardan, kazalardan, enfeksiyonlardan veya tümörlerden kaynaklanabilir. Kraniyoplasti, kafatasının bütünlüğünü sağlayarak, hastanın dış görünüşünü düzeltmek ve buna bağlı olarak hastanın özgüvenini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kafa içi basıncı da dengeler ve beyni koruyarak defektin oluşturduğu olumsuz sonuçları azaltır. Bilgisayar destekli tasarım ve 3 Boyutlu yazıcı teknolojilerinin gelişmesi kişiye özel kraniyoplasti implantlarının tasarlanmasına ve üretilmesine olanak sağlamıştır. İntraoperatif kraniyoplasti cerrahisi ile kıyaslandığında, kişiye özel implantların birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar, ameliyat süresinin ve karmaşıklığının azalması, cerrahi doğruluğun artması, daha iyi kozmetik sonuç olarak özetlenebilir. Tez kapsamında, kişiye özel kraniyal implant tasarımı yapılmış, ve kafatası – implant montajı, sonlu elemanlar yöntemine dayanan hesaplama simülasyonları kullanılarak analiz edilmiştir. İmplant malzemesi ve implant üzerindeki delik çapının, implanttaki deformasyon ve gerilime olan etkisi araştırılarak, iki farklı defekt boyutu üzerinde, implantın mekanik performansına olan etkisi incelenmiştir. Yapılan çalışmada, implant üzerindeki delik çapı küçüldükçe, implanttaki deformasyon ve gerilim değerlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, defekt büyüklüğü arttıkça implantlardaki deformasyon değerinin arttığı ve implant malzemesinin elastisite modülü arttıkça implanttaki deformasyon değerlerinin azaldığı görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyomühendisliktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-09-17T10:51:42Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record