Show simple item record

dc.contributor.advisorElibol, Gülçin Cankız
dc.contributor.authorVarol, Adem
dc.date.accessioned2020-09-25T10:32:42Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-09-03
dc.identifier.citationVarol, A. (2020). Tasarımda Yenilik - Yenilikçilik Sorunlarının Mobilya Endüstrisi Üzerinden Okunması Ve Bir Çözüm Önerisi: Ankara Mobilya Tasarım Merkezi. Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, Sanatta Yeterlik Tezi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22822
dc.description.abstractAs an activity at the center of the innovation process, design is one of the most effective input sources used by companies and even countries in the competitive environment where they live with each other. Indicators emerging at the end of the innovation process are read over the innovation outputs emerging with the effect of these input sources. The studies conducted so far regarding the impact of design on innovation output have been evaluated based on the financial indicators of companies. Therefore, it is of great importance to investigate the impact of design activity on non-financial innovation outputs. For this purpose, in this study, the effect of design on innovation output has been evaluated through the furniture industry. In this context; A face-to-face survey was applied to 344 small and medium-sized company executives operating in the Ankara Siteler region, the findings regarding the design resources and innovation outputs of the companies were revealed, and the hypotheses developed for the relationship of these findings with each other were tested. The study consists of six parts. In the first part, the definition of the research problem, the purpose and importance of the study are explained. In the second part of the research, the position of design in the innovation process, design resources and concepts for innovation indicators are discussed in the context of the comprehensive literature. In the third chapter, definitions for the design center, support programs and applications for the design center in our country are evaluated. In the fourth and fifth chapters, the field study, method and findings are included in the scope of the research. In the conclusion and recommendations section, a general evaluation has been made regarding the findings and hypotheses obtained within the scope of the research; In the context of these evaluations, a proposal for a regional Design Center for the Ankara Siteler region was presented.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTasarımtr_TR
dc.subjectYenilik çıktılarıtr_TR
dc.subjectİnovasyontr_TR
dc.subjectAnkara sitelertr_TR
dc.subjectMobilya endüstrisitr_TR
dc.subjectTasarım merkezitr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshMimarlıktr_TR
dc.titleTasarımda Yenilik – Yenilikçilik Sorunlarının Mobilya Endüstrisi Üzerinden Okunması ve Bir Çözüm Önerisi: Ankara Mobilya Tasarım Merkezitr_TR
dc.title.alternativeReading the Innovatıon-Innovatıveness Problems in Desıgn Through the Furnıture Industry and A Solutıon Proposal: Ankara Furnıture Desıgn Center
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTasarım, inovasyon sürecinin merkezindeki bir etkinlik olarak, firmalar ve hatta ülkelerin birbirleriyle yaşadıkları rekabet ortamında kullandıkları en etkili girdi kaynaklarından biri olarak yer almaktadır. İnovasyon süreci sonunda ortaya çıkan göstergeler, bu girdi kaynaklarının etkisiyle ortaya çıkan yenilik çıktıları üzerinden okunmaktadır. Tasarımın, yenilik çıktıları üzerindeki etkisine yönelik günümüze kadar yapılan çalışmalar ise, firmaların sahip olduğu finansal göstergeler üzerinden değerlendirilmiştir. Bu nedenle tasarım faaliyetinin, finansal olmayan diğer yenilik çıktıları üzerindeki etkisinin araştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla bu çalışmada tasarımın yenilik çıktıları üzerindeki etkisi mobilya endüstrisi üzerinden değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; Ankara Siteler bölgesinde faaliyet gösteren 344 küçük ve orta ölçekli firma yöneticilerine yüz yüze anket uygulanmış, firmaların sahip olduğu tasarım kaynakları ve yenilik çıktılarına yönelik bulgular ortaya çıkarılmış, bu bulguların birbirleriyle olan ilşkisine yönelik geliştirilen hipotezler sınanmıştır. Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırma probleminin tanımı, çalışmanın amacı ve önemi açıklanmıştır. Araştırmanın ikinci bölümünde tasarımın inovasyon sürecindeki konumu, tasarım kaynakları ve yenilik göstergelerine yönelik kavramlar kapsamlı literatür bağlamında ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, tasarım merkezine yönelik tanımlar, ülkemizdeki destek programları ve uygulamaları değerlendirilmiştir. Dördüncü ve beşinci bölümde araştırma kapsamında alan çalışması, yöntem ve bulgulara yer verilmiştir. Sonuç ve öneriler bölümünde, araştırma kapsamında elde edilen bulgular ve hipotezlere yönelik genel bir değerlendirme yapılmış; bu değerlendirmeler bağlamında Siteler bölgesine yönelik bölgesel bir Tasarım Merkezi önerisi sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-03-21T10:32:42Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record