Show simple item record

dc.contributor.advisorAkbayrak, Türkan
dc.contributor.authorAbakay, Hanife
dc.contributor.authorABAKAY, HANIFE
dc.date.accessioned2020-09-29T07:30:58Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-09-07
dc.identifier.citationAbakay, H. Jinekolojik Kanser Cerrahisi Sonrası Alt Ekstremite Lenfödeminde Yaşam Kalitesi Ve Fiziksel Aktivite Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ve Jinekolojik Kanser Lenfödem Anketi’nin Türkçe Versiyonunun Güvenirlik Ve Geçerliğinin Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22839
dc.description.abstractABSTRACT Hanife, A. An Investigation of the Relationship Between Quality of Life and Physical Activity Level in Individuals with Lymphedema After Gynecological Cancer Surgery and Investigation of the Turkish Reliability and Validity of Gynecological Cancer Lymphedema Questionnaire Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, Programme of Physical Therapy and Rehabilitation, Doctor of Philosophy Thesis, ANKARA, 2020. This study aimed to investigate the relationship between quality of life and physical activity level in individuals who developed lymphedema after gynecological cancer surgery and to asses the reliability and validity of the Turkish version of the Gynecological Cancer Lymphedema Questionnaire. The study included 60 individuals who had gynecological cancer surgery and had lymphedema in the lower extremity with an average age of 59,15 ± 11,57 years (34-84) as the lymphedema group and 30 individuals underwent gynecoLÖgical cancer surgery, who did not have lymphedema in the lower extremity, with an average age of 55,97 ± 11,25 years (37-79) as the group. Physical activity levels of the lymphedema and none lymphedema groups were evaluated by the International Physical Activity Questionnaire (short form), quality of life Lymph-ICF-LL (Lymphoedema Functioning, Disability And Health Questionnaire Lower Limb), and a statistically significant negative correlation was found between them (p <0,05). Gynecological Cancer Lymphedema Questionnaire (GCLQ) was adapted to Turkish considering the stages of cultural adaptation process. GCLQ was calculated with test-retest reliability Intra Class Corelation (ICC), and internal consistency reliability with Cronbach alpha. The intraclass correlation coefficient (ICC) values between GCLQ sub-symptom sections (general edema, numbness, pain, limb edema, infection, physical functionality, total GCLQ score) test and retest scores were 0,780, 0,968, 0,695, 0,945, 0,896, 0,945, 0,947, respectively internal consistency Cronbach's value was 0,928, 0,824, 0,656, 0,429, 0,923 and 0,948 respectively. In the validity analysis of the scale, criter validity was adopted. As a result of the analyzes performed for the validity of the scale, there were statistically significant (p<0,05) positive correlations between skin fold thickness measurements and the total score of the scale, and between the right and left tibial shaft midpoint values (r = 0,336 and r = 0,284) in the lymphedema group. As a result, it was determined that, in individuals who developed lymphedema after gynecological cancer, there was a moderate negative relationship between quality of life and physical activity level, and GCLQ was a valid and reliable scale to distinguish those with or without lower limb lymphedema in Turkish women. Key words: Gynecological cancer, lymphedema, physical activity level, quality of life, questionaire, reliabilty, validity  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectJinekolojik kansertr_TR
dc.subjectlenfödemtr_TR
dc.subjectfiziksel aktivite düzeyitr_TR
dc.subjectyaşam kalitesitr_TR
dc.subjectankettr_TR
dc.subjectgüvenirliktr_TR
dc.subjectgeçerliktr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleJinekolojik Kanser Cerrahisi Sonrası Alt Ekstremite Lenfödeminde Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Aktivite Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Jinekolojik Kanser Lenfödem Anketi’nin Türkçe Versiyonunun Güvenirlik ve Geçerliğinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET Hanife, A. Jinekolojik Kanser Cerrahisi Sonrası Alt Ekstremite Lenfödeminde Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Aktivite Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Jinekolojik Kanser Lenfödem Anketi’nin Türkçe Versiyonunun Güvenirlik ve Geçerliğinin Araştırılması Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Doktora Tezi, ANKARA, 2020. Bu çalısmanın amacı, jinekolojik kanser cerrahisi sonrası lenfödem gelişen kadınlarda yaşam kalitesi ile fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek ve Jinekolojik Kanser Lenfödem Anketi’nin Türkçe versiyonunun güvenirlik ve geçerliğini araştırmaktır. Çalışmaya, jinekolojik kanser cerrahisi geçiren, alt ekstremitede lenfödem (AELÖ) olan, yaş ortalamaları 59,15±11,57 yıl olup 34-84 arasında değişen 60 kişi lenfödem (LÖ) grubu ve jinekolojik kanser cerrahisi geçiren, AELÖ’i olmayan, yaş ortalamaları 55,97±11,25 yıl olup 37-79 arasında değişen 30 kişi LÖ olmayan grup olarak katıldı. LÖ olan ve LÖ olmayan grubun fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (kısa form), yaşam kalitesi Lymph-ICF-LL (Lenfödem İşlevsellik, Özürlülük, Yaşam Kalitesi Ölçeği) ile değerlendirildi ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde ve orta düzeyde ilişki bulundu (p<0,05). Jinekolojik Kanser Lenfödem Anketi (JKLA) Türkçe uyarlaması kültürel adaptasyon süreci aşamaları göz önünde bulundurularak yapıldı. JKLA’i, test tekrar test güvenirliği Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı (Intra Class Corelation (ICC)) ile, iç tutarlılık güvenirliği Cronbach alfa ile hesaplandı. Jinekolojik Kanser Lenfödem Anketi alt semptom bölümlerinden (genel ödem, uyuşma, ağrı, ekstremite ödemi, enfeksiyon, fiziksel işlevsellik, toplam JKLA puanı) test tekrar test puanları arasındaki sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) değerleri sırasıyla 0,780, 0,968, 0,695, 0,945, 0,896, 0,945, 0,947 olarak İç tutarlılık Cronbach’s 𝛼�������� değerleri ise sırasıyla 0,928, 0,824, 0,656, 0,429, 0,923 ve 0,948 olarak bulundu. Bu sonuçlar, enfeksiyon bölümü hariç diğer semptom bölümlerinin oldukça güvenilir olduğunu gösterdi. Ölçeğin geçerlik analizinde kriter geçerlik kullanıldı. Ölçeğin geçerliği için yapılan analizler sonucu deri kıvrım kalınlığı ölçümleri ile ölçeğin toplam puanı arasında, deney grubunda ise sağ ve sol tibial şaft orta noktası değerleri arasında (r=0,336 ve r=0,284) istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) pozitif yönde ilişkiler olduğu görüldü. Sonuç olarak; jinekolojik kanser sonrası LÖ gelişen bireylerde yaşam kalitesi ile fiziksel aktivite düzeyi arasında orta düzeyde negatif bir ilişki olduğu ve JKLA’nın, Türk kadınlarında alt ekstremite lenfödemi olan ve alt ekstremite lenfödemi olmayanları ayırt etmede güvenli ve geçerli bir ölçek olduğu belirlendi. Anahtar Kelimeler: Jinekolojik kanser, lenfödem, fiziksel aktivite düzeyi, yaşam kalitesi, anket, güvenirlik, geçerliktr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-04-03T07:30:58Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record