Show simple item record

dc.contributor.advisorÇoban, Aysel
dc.contributor.authorMehmed, Şenay
dc.date.accessioned2020-10-27T12:33:31Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-17
dc.identifier.citationMehmed, Ş. (2020). Anne-babalık amaçları ile çocuğun mizacı, psikososyal davranışları, duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23084
dc.description.abstractThe aim of research is to examine relationship between parenting goals and child's temperament, psychosocial behaviors, emotion regulation skills. Parents of 48-78 month old children attending pre-school education institutions located in central districts of İzmir, selected through criterion sampling method, which is purposeful sampling method, participated in study. The relational scannig model, one of quantitative research methods, was used in study. Data were collected using Personal Information Form, Rank Order of Parental Values Scale, Short Temperament Scale, Emotion Regulation Checklist, Psychosocial Behavior Scale. It was analyzed with SPSS package program. Descriptive statistics methods, Pearson Correlation coefficient analysis, t, Kruskal Wallis, ANOVA tests were used. There isn’t meaningful difference in terms of parenting goals according to educational level of parents, being parent, gender of child. While self-directed goals don’t change according to socioeconomic level; social skill and compliance goals do. While there isn’t significant difference between mothers’ family structure and parenting goals; there is a significant difference between fathers’ family structure and their goals of compliance. While there is significant difference in social skill goals of parents of 48-60/61-78 months old children, isn’t significant difference between sub-dimensions of other parenting goals and ages of children. While there is positive meaningful relationship between parenting goals and child's persistence temperament; isn’t meaningful relationship with reactivity and warm-blooded temperament. While there is significant relationship between parenting goals and child's psychosocial behavior; isn’t significant relationship between fathers' social skill goals and child's psychosocial behavior. There isn’t significant relationship between parenting goals and emotion regulation skills.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAnne-babalık amaçlarıtr_TR
dc.subjectMizaçtr_TR
dc.subjectPsikososyal davranışlartr_TR
dc.subjectDuygu düzenleme becerileritr_TR
dc.subjectOkul öncesitr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleAnne-Babalık Amaçları ile Çocuğun Mizacı, Psikososyal Davranışları, Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkitr_TR
dc.title.alternativeRelatıon Between Parentıng Goals and Chıldren’s Temperament, Psychosocıal Behavıors, Emotıon Regulatıon Skılls
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırmanın amacı, anne-babalık amaçları ile çocuğun mizacı, psikososyal davranışları, duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya amaçsal örnekleme yöntemi olan ölçüt örnekleme yoluyla seçilen, İzmir merkez ilçelerinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-78 aylık çocuklarının anne ve babaları katılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Ebeveyn Amaçları Anketi, Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği, Duygu Düzenleme Ölçeği ve Psikososyal Davranışlar Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Betimsel istatistik yöntemleri ile Pearson Korelasyon katsayısı analiz testi, t testi, Kruskal Wallis testi, ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, anne-babalık amaçlarında anne ve babaların eğitim düzeyine, anne-baba oluşuna, çocuğun cinsiyetine göre anlamlı bir fark yoktur. Kendine yönelme amaçları sosyoekonomik düzeye göre değişmemektedir. Sosyal beceri ve uyma amaçları sosyoekonomik düzeye göre değişmektedir. Annelerin aile yapısı ile anne-babalık amaçları arasında anlamlı fark yokken; babaların aile yapısı ile uyma amaçları arasında anlamlı fark vardır. 48-60 aylık çocukların anne-babaları ile 61-78 aylık çocukların anne-babalarının sosyal beceri amaçlarında anlamlı fark varken; diğer anne-babalık amaçlarının alt boyutları ve çocukların yaşları arasında anlamlı bir fark yoktur. Anne-babalık amaçları ile çocuğun sebatkarlık mizacı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki varken; tepkisellik ve sıcakkanlılık mizacı ile anlamlı bir ilişki yoktur. Anne-babalık amaçları ile çocuğun psikososyal davranışları arasında anlamlı bir ilişki varken; babaların sosyal beceri amaçları ile çocuğun psikososyal davranışları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Anne-babalık amaçları ile çocuğun duygu düzenleme becerileri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Eğitimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-10-27T12:33:31Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess