Show simple item record

dc.contributor.advisorGökmen Özel, Hülya
dc.contributor.advisorDjafarian, Kurosh
dc.contributor.authorHeidarzadeh Rad, Nazanin
dc.date.accessioned2020-10-28T08:47:42Z
dc.date.issued2020-09-03
dc.date.submitted2020-08-07
dc.identifier.citationVancouvertr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23095
dc.description.abstractRecent studies highlighted the role of disturbed intestinal microbiome in development of depression. Probiotics and prebiotics can be useful in prevention and treatment of depression as they can balance the intestinal microbiome and modulate the gut-brain axis. The aim of this double-blind randomized controlled clinical study was to compare the effects of Lactobacillus helveticus and Bifidobacterium longum probiotics and galacto-oligosaccharide prebiotic on serum brain derived neurotrophic factor (BDNF), kynurenine, tryptophan competing branched chain amino acids (BCAA) and intestinal microbiome in patients with major depressive disorder. A total of 110 patients (78 female and 32 male, aged 20-50 years) with low to moderate depression, who referred to psychiatric clinic of Bahman Hospital in Iran, were included and randomly assigned to one of the probiotic (n=38), prebiotic (n=36) and placebo (n=36) groups and 81 patients completed the study. Dietary intake using dietary recall, and physical activity level using international physical activity questionnaire were recorded at the baseline and endpoint. Furthermore, Height and weight of the participants were measured and body mass indexes (BMI) were calculated. Depression severity assessed using Beck’s depression inventory (BDI). Serum BDNF, kynurenine, BCAA, and intestinal microbiome levels were measured before and after the intervention. Serum BDNF and kynurenine levels were measured using ELISA. Amino acids were measured by HPLC. Intestinal microbiome was measured using real-time PCR. Totally, 81 patients (28 in the probiotic, 27 in the prebiotic and 26 in the placebo groups) with a mean age of 36.5 years and mean depression duration of 2.3 years completed the study. There was no significant difference among the three groups in terms of mean age, BMI and activity before and after intervention. Dietary intake was not different between groups at the endpoint except for selenium which was lower in probiotic group compared to placebo (P= 0.05). Probiotic use significantly reduced Beck depression scores (P= 0.042) and kynurenine to tryptophan ratio (P= 0.048) while increased tryptophan to isoleucine ratio (P= 0.023) compared to placebo, whereas prebiotic had no effect on these outcomes. Furthermore the rise in BDNF levels was significant in probiotic group compared to both prebiotic (P<0.001) and placebo (P=0.02) groups. Additionally, the increase in intestinal Lactobacillus group and Bifidobacterium spp. in probiotic group was significant compared to prebiotic group (P= 0.014 and P=0.025, respectively). This study showed that probiotic supplementation improves depression status probably by increasing intestinal Lactobacillus group and Bifidobacterium spp. and serum BDNF and reducing kynurenine to tryptophan ratio, whereas prebiotics had no effect on depression status.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectprobiotictr_TR
dc.subjectprebiotictr_TR
dc.subjectmajor depressive disorder (MDD)tr_TR
dc.subjectbrain derived neurotrophic factor (BDNF)tr_TR
dc.subjectintestinal microbiometr_TR
dc.subjectkynurenine to tryptophan ratiotr_TR
dc.subject.lcshPsikolojitr_TR
dc.titleEffects of Probiotic and Prebiotic Supplements on Serum BDNF, Kynurenine, Tryptophan Competing Amino Acids and Intestinal Microbiome in Major Depressed Patientstr_TR
dc.title.alternativePrebiyotik ve probiyotik takviyesinin majör depresyonu olan hastalarda serum beyinkaynaklı nörotrofik faktör, kinürenin, triptofan ile yarışan dallı zincirli aminoasitler ve bağırsak mikrobiyomu üzerine etkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetSon zamanlarda yapılan araştırmalar, bozuk bağırsak mikrobiyomunun depresyon gelişimindeki rolünü vurgulamıştır. Probiyotikler ve prebiyotikler, bağırsak mikrobiyomunu dengeleyebildikleri ve bağırsak-beyin eksenini düzenleyebildikleri için depresyonun önlenmesi ve tedavisinde yararlı olabilcekleri ileri sürülmüştür. Bu çift kör randomize kontrollü klinik çalışmanın amacı, Lactobacillus helveticus ve Bifidobacterium longum probiyotiklerin ve galakto-oligosakkarit prebiyotiğinin majör depresif bozukluğu olan hastalarda serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BKNF), kinurenin, triptofan ile yarışan dallı zincirli amino asitler (DZAA) ve bağırsak mikrobiyomu üzerine etkilerini karşılaştırmaktır. Çalışmaya İran'daki Bahman Hastanesi psikiyatri kliniğine başvuran düşük ila orta derecede depresyonu olan toplam 110 hasta (20-50 yaş arası 78 kadın ve 32 erkek,) dahil edilmiştir. Hastalar rastgele probiyotik (n=38), prebiyotik (n= 36) ve plasebo (n= 36) gruplarından birine atanmıştır ve 81 hasta çalışmayı tamamlamıştır. Geriye dönük besin tüketim kaydı kullanılarak besin tüketimi alımı ve uluslararası fiziksel aktivite anketi kullanarak fiziksel aktivite seviyesi, başlangıç ve bitiş noktalarında kaydedilmiştir. Ayrıca katılımcıların boy ve ağırlıkları ölçülerek beden kütle indeksleri (BKİ) hesaplandı. Depresyon şiddeti, Beck depresyon ölçeği (BDÖ) kullanılarak değerlendirildi. Müdahaleden önce ve sonra serum BKNF, kinurenin, DZAA ve bağırsak mikrobiyom seviyeleri ölçülmüştür. Serum BKNF ve kinurenin seviyeleri ELISA, amino asitler HPLC yöntemi ve bağırsak mikrobiyomu real-time PCR ile ölçülmüştür. Ortalama yaşı 36,5 ve ortalama depresyon süresi 2,3 yıl olan toplam 81 hasta (28 probiyotik, 27 prebiyotik ve 26 plasebo grubu) çalışmayı tamamlamıştır. Müdahale öncesi ve sonrası ortalama yaş, BKİ ve aktivite açısından üç grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışma sonunda besin ögeleri alımı gruplar arasında plaseboya kıyasla probiyotik grupta daha düşük olan selenyum (P=0.05) haricinde başka fark bulunmamıştır. Probiyotik grubunda, BDÖ puanları (P=0.042) ve kinurenin/triptofan oranı (P=0.048) önemli ölçüde azalmış iken, plaseboya kıyasla triptofan/izolösin oranı (P=0.023) artmıştır. Prebiyotik grubunda bu sonuçlar üzerinde önemli değişiklik görülmemiştir. Ayrıca, BKNF düzeylerindeki artış, hem prebiyotik (P<0.001) hem de plasebo (P=0.02) gruplarına kıyasla probiyotik grupta anlamlı bulunmuştur. Ayrıca probiyotik grubunda prebiyotik gruba göre bağırsak Lactobacillus grubu ve Bifidobacterium spp. anlamlı olarak arttığı bulunmuştur (sırayla P=0.014 ve P=0.025). Bu çalışma, probiyotik desteğinin, muhtemelen bağırsak Lactobacillus grubunu ve Bifidobacterium spp.'yi artırarak depresyon durumunu ve serum BKNF’yi iyileştirdiğini ve kinureninin triptofan oranını azaltığı, ve prebiyotiklerin ise depresyon durumu üzerinde etkisinin olmadığını göstermiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.fundingDiğertr_TR
dc.subtypeprojecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record