Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Pelin
dc.contributor.authorŞekerci, Ceyhun
dc.date.accessioned2020-12-02T07:38:00Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-11-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23155
dc.description.abstractThe use of digital technologies in interior architecture education shaped and renewed the design process and tools used in design. The aim of this study, which is based on interior architecture education, is to determine the extent to which the parametric design approach brought by digital technology is used in interior architecture education, and to determine whether this approach is considered as a technology or an ideology in particular. For this purpose, the study consists of five basic sections. In the first part, it was emphasized that interior architecture education is a platform that requires the use of technology (knowledge of doing) and ideology (thought of doing). This platform not only allows the student to create spaces that have their experience, knowledge, identity and functions, but also create artistic spaces that touch the individual's emotion, thoughts and soul. In this direction, the interior architecture student should understand the problem / design and create a production area with design knowledge. In short, it should define a whole about doing and thinking by using technology and ideology together. In the second part, interior architecture education, development and organization of interior architecture education in the historical process, interior architecture education curriculum and analysis, and accreditation principles in education were mentioned. In the third part, the development process of the parametric design concept, the development and formation process of parametric design in the context of the 20th and 21st centuries, the advantages and disadvantages of parametric design, the practice of doing and thinking over the parametric design concepts, and the parameters of doing and thinking, the parametric design tools-software used. and its hardware, the use of parametric design in different disciplines, and the differences between parametric design and traditional design in terms of approach to design and drawing techniques. In the fourth chapter, studied interior architecture at the level at which the parametric design approach using parametric design approaches and Turkey in the subject field of Interior Architecture / Interior Architecture and Environmental Design Department were examined in the course conducted. In this direction, Başkent University, Çankaya University, TOBB University of Economics and Technology and Yaşar University's Departments of Interior Architecture / Interior Architecture and Environmental Design, which teach parametric design or take parametric design in studio courses, were evaluated in terms of parametric design course. The interviews were made online with the lecturers through the "Zoom program" over the internet. The interviews were recorded as audio and video with the approval of the participants. Semi-structured interview form was created by the researchers. The questions were prepared not to evaluate or compare the quality of education, but only to reveal the current situation for the parametric design process. The answers given were evaluated by content analysis. In this context, a limited number of which is the universities that parametric design education in Turkey, the parametric design approach is usually dealt with by integrating them into a studio course, is used mostly as a technology tool for parametric design tools and reach minimal concluded that taken from the ideological point of view. In addition, it is accepted by the lecturers that the parametric design approach is reflected in the projects with an information-oriented approach, and thinking-oriented studies are left behind. At this point, it is predicted that the design process will develop with the combination of making knowledge and possibilities provided by the thinking environment.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectParametretr_TR
dc.subjectParametrik tasarım
dc.subjectParametrik tasarım süreci
dc.subjectİç mimarlık eğitimi
dc.titleParametrik Tasarım Yaklaşımının İç Mimarlık Eğitimine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetİç mimarlık eğitiminde dijital teknolojilerin kullanımı tasarım sürecini ve tasarımda kullanılan araçları şekillendirmekte ve yenilemektedir. İç mimarlık eğitimini temel alan bu çalışmanın amacı, genelde iç mimarlık eğitiminde dijital teknolojinin getirdiği parametrik tasarım yaklaşımının hangi düzeyde ve nasıl kullanıldığı saptamak, özelde bu yaklaşımın bir teknoloji mi yoksa ideoloji mi olarak ele alındığını belirlemektir. Bu amaçla çalışma beş temel bölümden oluşmuştur. İlk bölümde iç mimarlık eğitiminin, teknoloji (yapmanın bilgisi) ve ideoloji (yapmanın düşüncesi)’nin birarada kullanımını gerektiren bir platform olduğu vurgulanmıştır. Bu platform sadece öğrencinin deneyimine, bilgisine, kendi kimlik ve işlevlerine sahip mekânlar üretmesi değil aynı zamanda bireyin duygusuna, düşüncesine ve ruhuna dokunan sanatsal mekânlar oluşturmasına imkân tanımaktadır. Bu doğrultuda iç mimarlık öğrencisi problemi/tasarımı anlamalı, tasarım bilgisi ile birlikte üretme alanı oluşturmalıdır. Kısaca teknoloji ve ideolojiyi bir arada kullanarak yapmaya ve düşünmeye dair bir bütünü tanımlamalıdır. İkinci bölümde iç mimarlık eğitiminin önemine, iç mimarlık eğitiminin tarihsel süreç içerisinde gelişimi ve örgütlenmesine, iç mimarlık eğitim müfredatı ve analizine, eğitimde yer alan akreditasyon ilkelerine ve iç mimarlık eğitimindeki güncel yaklaşımlar doğrultusunda ele alınan bazı uygulamalara değinilmiştir. Üçüncü bölümde parametrik tasarım kavramına, 20.ve 21.yy bağlamında parametrik tasarımın gelişim ve oluşum sürecine, parametrik tasarımın avantaj ve dezavantajlarına, parametrik tasarım kavramları üzerinden yapma ve düşünme pratiğine dair gelişim süreci irdelenerek, yapmanın ve düşünmenin parametrelerine, kullanılan parametrik tasarım araçları-yazılım ve donanımlarına, parametrik tasarımın farklı disiplinlerde kullanımına ve tasarıma yaklaşım ve çizim teknikleri açısından parametrik tasarım ve geleneksel tasarım arasındaki farklara odaklanılmıştır. Dördüncü bölümde iç mimarlık eğitimde parametrik tasarım yaklaşımının hangi düzeyde ve nasıl kullanıldığı ve Türkiye’de parametrik tasarım yaklaşımını konu alan İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde yürütülen dersler incelenmiştir. Bu doğrultuda parametrik tasarım dersi veren ya da stüdyo derslerinde parametrik tasarımı konu alan Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi’nin İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri parametrik tasarım dersi açısından değerlendirilmiştir. Görüşmeler dersi yürüten öğretim elemanları ile “Zoom programı” aracılığla çevrimçi olarak internet üzerinden yapılmıştır. Yapılan görüşmeler katılımcıların onayıyla ses ve görüntülü olarak kayıt altına alınmıştır. Araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Sorular, eğitim kalitelerini değerlendirmeye ya da kıyaslamaya yönelik değil, yalnızca parametrik tasarım sürecine yönelik mevcut durumu ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Verilen yanıtlar içerik analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de sınırlı sayıda parametrik tasarım eğitimi veren üniversitelerin olduğu, parametrik tasarım yaklaşımının genellikle stüdyo derslerine entegre edilerek ele alındığı, parametrik tasarım araçlarının çoğunlukla bir teknoloji aracı olarak kullanıldığı ve minimal düzeyde ideolojik açıdan ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca dersi yürüten öğretim elemanları tarafından parametrik tasarım yaklaşımının projelere bilgi odaklı yansıdığı, düşünme odaklı çalışmaların geri planda kaldığı düşünülmektedir. Bu noktada tasarım sürecinin, yapma bilgisi ve düşünme ortamın sağladığı olasılıkların birlikteliği ile gelişeceği öngörülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-12-02T07:38:00Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record