Show simple item record

dc.contributor.advisorVargel, İbrahim
dc.contributor.authorAkyüz, Tuğçe
dc.date.accessioned2020-12-14T11:27:47Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-10-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23179
dc.description.abstractThis study with project number FYL-2019-17747 was supported by Hacettepe University BAP Coordination Unit. In this study, we investigated the effect of tricalcium phosphate ceramic combined with elastomeric poly (glycerol-sebacate) polymer in alveolar defect. Our tissue scaffolding was developed in the laboratory of the Bioengineering Department of Hacettepe University. It was aimed to compared this developed tissue scaffold with the autograft which is accepted as the gold standard in alveolar bone defect repair. In our study, 30 male Wistar-albino rats weighing 300-350 gr were used. Regardless of the group, critical sized (7x4x3 mm) defects were created in the alveolar region of each rat. Subjects, each of which used 10 experimental animals and divided into 3 groups in total (3 groups; n=30) were examined after 6 months. Only the bone defect was created and no therapeutic application was applied to the subjects in the group formed as the control group (defect). In the group determined as the autograft group, the autograft taken from iliac region of the subjects was implanted into the damaged area. In our third group, PGS/TCP biomaterial was reconstructed in the defected alveolar region of the subjects. Samples taken from the defect regions of the rats sacrificed at the end of the 6th month were examined radiologically and histologically. Statistical analysis of the data was done. As a result of the analyzes, ossification rate was observed mostly in the autograft group. PGS/TCP group, which was developed as a tissue scaffold and constitutes the main step of this thesis, has a positive effect on bone healing.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAlveoler kemik defektitr_TR
dc.subjectTrikalsiyum fosfattr_TR
dc.subjectPoli(gliserol-sebakat)tr_TR
dc.subject.lcshMühendisliktr_TR
dc.titleSıçanda alveoler defekt modelinde çift katmanlı poli(gliserol-sebakat)/TCP biyomalzemesinin kemik iyileşmesindeki etkisinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeThe Investıgatıon of Effect of Double Layer Poly (Glycerol-Sebacat) /Tcp Bıomaterıal on Bone Healıng in Rat Alveolar Defect Model
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetFYL-2019-17747 proje nolu bu çalışma Hacettepe Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Bu çalışmada, elastomer yapılı poli(gliserol-sebakat) polimeri ile kombine edilmiş trikalsiyum fosfat seramiğinin alveoler defekte etkisini inceledik. Doku iskelemiz Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Laboratuvarı’nda geliştirildi. Geliştirilen bu doku iskelesinin, alveolar kemik defekti onarımında altın standart olarak kabul edilen otogreft ile karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmamızda, ağırlığı 300-350 gr olan 30 tane erkek Wistar-albino sıçanlar kullanılmıştır. Grup farketmeksizin her bir sıçanın alveoler bölgesinde kritik boyutlu (7x4x3 mm) defektler oluşturulmuştur. Her birinde 10 deney hayvanı kullanılan ve toplam 3 gruba ayrılan denekler (3 grup; n=30) 6 aylık süre sonrasında incelenmiştir. Kontrol grubu (defekt) olarak oluşturulan gruptaki deneklere sadece kemik defekti oluşturulup tedavi edici başka bir uygulama yapılmamıştır. Otogreft grubu olarak belirlenen grupta deneklerin iliyak bölgesinden alınan otogreft hasarlı bölgeye implante edilmiştir. Üçüncü grubumuzda ise deneklerin defekt oluşturulmuş alveolar bölge PGS/TCP biyomalzemesi ile rekonstrükte edilmiştir. 6. ayın sonunda sakrifiye edilen sıçanların defekt bölgelerinden alınan örnekler radyolojik ve histolojik olarak incelenmiştir. Verilerin istatistiksel analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda en iyi kemikleşme oranı en fazla otogreft grubunda gözlendi. Doku iskelesi olarak geliştirilen ve bu tez çalışmasının ana basamağını oluşturan PGS/TCP biyomalzeme grubunun ise kemik iyileşmesinde otogrefte yakın ancak defekt grubundan daha iyi olumlu etkisinin olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyomühendisliktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-12-14T11:27:47Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record