Show simple item record

dc.contributor.advisorMirici, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorÖzönder, Özgül
dc.date.accessioned2021-01-11T11:56:51Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-10-30
dc.identifier.citationÖzönder, Ö. (2020). The effect of a visionary motivational program on learners’ Ideal L2 self. (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe University, Ankara, Turkey.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23252
dc.description.abstractThis study aimed to investigate the effect of a visionary motivational program on learners’ Ideal L2. The study was conducted in the academic year of 2017-2018 at a state university, Central Anatolia, Turkey. 59 female and male Turkish EFL learners formed an experimental and a control group. While the experimental group attended a visionary motivational program, the control group attended a general program. Data were collected through a survey questionnaire, semi-structured interviews and an open-ended questionnaire. Quantitative data were analyzed by using a statistical analysis program and the findings were shown in tables and interpreted afterwards. Qualitative data were analyzed using the grounded theory and the constant comparative method. The findings were listed narratively and supported with the direct quotations from the data. The results showed that the Ideal L2 self of both groups increased, but the difference between them was not at a statistically significant level. The overall comparison of the quantitative data did not yield any significant difference between the experimental and the control group in nine domains. However, only in the domain of English anxiety, the control group had a significantly lower level of anxiety after the program. The results from the qualitative data, on the other hand, revealed that both groups found their programs effective and motivating for different reasons such as feeling an increase in their self-confidence, setting broader and concrete goals, understanding the crucial role of English and getting to know themselves.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectIdeal L2 selftr_TR
dc.subjectVisiontr_TR
dc.subjectMotivationtr_TR
dc.subjectImagerytr_TR
dc.subjectA visionary motivational programtr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleThe Effect of a Visionary Motivational Program on Learners' Ideal L2 Selftr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, ileriyi gösteren güdüleyici bir programın öğrencilerin ideal ikinci dil benliği üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladı. Araştırma, 2017-2018 Akademik Yılı’nda Orta Anadolu’da, Türkiye’de bir devlet üniversitesinde gerçekleştirildi. İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen toplam 59 Türk kadın ve erkek öğrenci bir deney ve control grubunu oluşturdu. Deney grubu, ileriyi gösteren güdüleyici bir programa devam ederken, kontrol grubu genel bir programa katıldı. Veri bir anket, yarı-yapılandırılmış mülakatlar ve bir açık uçlu soru formu aracılığıyla toplandı. Nicel verilerin analizinde, bir istatistik programı kullanılarak analiz sonuçları, önce tablolar halinde gösterildi, ardından yorumlandı. Nitel verilerin analizinde temel yapılandırma kuramı ve sürekli kıyaslama metodu kullanıldı, analiz sonuçları anlatı biçiminde yazılarak doğrudan alıntılarla desteklendi. Araştırmanın nicel bölümünden elde edilen bulgular, farklı programa katılan her iki grup öğrencilerin ideal ikinci dil benliğinin programdan sonra arttığını gösterdi ancak iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Nicel verinin genel karşılaştırması, dokuz farklı alanda iki grup katılımcı arasında anlamlı fark ortaya çıkarmadı. Ancak yalnızca, İngilizce öğrenirken duyulan tedirginlik alanında kontrol grubu katılımcıları katıldıkları programın ardından istatiksel olarak anlamlı derecede kendilerini daha az tedirgin hissettiler. Öte yandan, çalışmanın nitel verilerinden elde edilen bulgular, her iki grubun katıldıkları programları değişik sebeplerden ötürü örneğin özgüvenlerinde bir artış hissetme, daha büyük ve somut hedefler edinme, İngilizce’nin hayati önemini anlama ve kendini tanıma gibi, etkin ve güdüleyici bulduklarını ortaya çıkardı.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2023-01-13T11:56:51Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record