Show simple item record

dc.contributor.advisorSeferoğlu, Süleyman Sadi
dc.contributor.authorYiğit, Mehmet Fatih
dc.date.accessioned2021-01-11T11:58:56Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-11-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23258
dc.description.abstractThis study investigates the effect of video feedback implementation on students' perceived feedback quality, feedback use level and motivation. The study was carried out in the spring semester of the 2019/2020 academic year for 10 weeks within the "Information Ethics and Security" course with 43 undergraduate students in the Department of Computer Education and Instructional Technology of a public university. In the first 6 weeks of the study, the students in the video group received video feedback for the weekly assignments, and the students in the text group received text feedback. “Formative Feedback Perception Scale” was applied to the students after each week's assignment. The feedback use levels of the students were determined by a form developed by the researcher. At the end of the 6th week, “Motivation Scale” was applied. Between 6-8 weeks of the studies, the video and text groups were switched in terms of feedback format so that all students experience video and text feedback. After that, student opinions were collected about video feedback implementation. Quantitative findings of the study revealed that video feedback implementation had a significant effect on feedback use level and encouragement sub-factor of perceived feedback quality. Although the results appeared in favor of the video group for other variables, these differences were not statistically significant. The findings reached in the quantitative dimension of the study were also combined by qualitative findings. In this context, qualitative findings show that video feedback is more advantageous than text feedback in understandability, development and encouragement to revision.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectVideo dönüttr_TR
dc.subjectMetin dönüttr_TR
dc.subjectAlgılanan dönüt kalitesitr_TR
dc.subjectDönüt kullanımıtr_TR
dc.subjectMotivasyontr_TR
dc.titleVideo Dönüt Uygulamasının Algılanan Dönüt Kalitesi, Dönüt Kullanım Düzeyi ve Motivasyona Etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe Effect of Vıdeo Feedback Implementatıon on Perceıved Feedback Qualıty, Feedback Use Level and Motıvatıon
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı video dönüt uygulamasının öğrencilerin algıladıkları dönüt kalitesi, dönüt kullanım düzeyi ve derse karşı motivasyonlarına etkisinin incelenmesidir. Çalışma 2019/2020 öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 43 lisans öğrencisi ile “Bilişim Etiği ve Güvenliği” dersi kapsamında 10 hafta boyunca uzaktan eğitim biçiminde yürütülmüştür. Karma araştırma yöntemlerinden yakınsak paralel desene göre gerçekleştirilen çalışmanın ilk 6 haftasında video grubundaki öğrenciler haftalık ödevlere video tabanlı dönüt, metin grubundaki öğrenciler ise metin tabanlı dönüt almışlardır. Her bir haftalık ödevden sonra öğrencilere “Biçimlendirici Geri Bildirim Algı Ölçeği” uygulanmıştır. Öğrencilerin dönüt kullanım düzeyleri ise araştırmacı tarafından geliştirilen bir form ile belirlenmiştir. 6. haftanın sonunda öğrencilerin motivasyon düzeylerini belirlemek için “Motivasyon Ölçeği” uygulanmıştır. Çalışmanın 6-8 haftaları arasında tüm öğrencilerin video ve metin dönütleri deneyimleyebilmesi için video ve metin grupları yer değiştirilmiş ve bu kapsamda iki adet haftalık ödev daha verilerek sürece devam edilmiştir. Bunun ardından ise gönüllü öğrencilerden video dönüt uygulaması hakkında görüşler toplanmıştır. Çalışmanın nicel bulgularına göre video dönüt uygulamasının dönüt kullanım düzeyi ve algılanan dönüt kalitesi değişkeninin teşvik etme alt boyutu üzerine anlamlı etkisi gözlenmiş, diğer değişkenler için ise video grubu lehine sonuçlar ortaya çıkmasına rağmen bu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır. Çalışmanın nicel boyutunda ulaşılan bulgular nitel bulgular ile de birleştirilmiştir. Çalışmanın nitel bulguları video dönütlerin metin dönütlere göre dönütün anlaşılır olması, geliştirmeye olanak tanıması ve düzeltmeye teşvik etmesi açısından daha avantajlı olduğunu göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-01-11T11:58:57Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess