Show simple item record

dc.contributor.advisorSoyer, Tutku
dc.contributor.authorGördü, Bilge
dc.date.accessioned2021-02-08T08:36:10Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23393
dc.description.abstractGördü, B., The investigation of the determination of proximal and distal esophageal distance for delayed repair in children with isolated esophageal atresia. Hacettepe University Faculty of Medicine, Thesis of Department of Pediatric Surgery, Ankara, 2020. Patients with isolated esophageal atresia (EA) that have been following in Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, between 2000-2018, have been evaluated to define the role of distance between proximal and distal esophagus on surgical technique and postoperative complications retrospectively. The demographic features of patients including age, sex, gestational week, birth weight and associated anomalies were obtained from hospital records. Upper and lower pouch length and distance between pouches was measured with a proposed measurement method. Patients were divided into delayed primary repair (DPR) and esophageal replacement (ER) groups according to surgical technique. Fourteen cases with a mean age of 4,1±1,9 years (1-9 years) were included. Six of the cases were female (42,9%) and 8 of them were male (57,1%). There was no difference between DPR and ER groups in terms of age, sex, age of mother, birth weight and gestational week (p>0,05). Although, there was no significant difference between DPR and ER groups for upper and lower pouch measurements, distance between pouches were significantly higher in ER group (median; 50 mm, min:29,4-max: 83,6 ) when compared to DPR (median; 18.8 mm, min:3,4-max: 34,5) (p<0.05). There was no difference in patients with and without anastomotic strictures (p>0,05). In conclusion, although both upper and lower pouch lengths were shorter in ER group with respect to DPR group, pouch lengths were not determinative for surgical technique. However, the distance between two pouches is a significant parameter to define the surgical option, large cohort of patients needed to define which length is decisive for choosing an appropriate surgical technique.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectözofagus atrezisitr_TR
dc.subjectuzun aralıktr_TR
dc.subjecttrakeoözofagial fistültr_TR
dc.subjectözofagus replasmanıtr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleİZOLE ÖZOFAGUS ATREZİSİ OLAN ÇOCUKLARDA PROKSİMAL VE DİSTAL ÖZOFAGUS BOYUTLARI İLE HER İKİ SEGMENT ARASI MESAFENİN GECİKTİRİLMİŞ ONARIM İÇİN BELİRLEYİCİLİĞİNİN İNCELENMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGördü, B., İzole Özofagus Atrezisi Olan Çocuklarda Proksimal ve Distal Özofagus Arası Mesafenin Geciktirilmiş Onarım İçin Belirleyiciliğinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Tezi, Ankara, 2020. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalında 2000-2018 yıllarında izole özofagus atrezisi (ÖA) nedeni ile takip edilen olgular, proksimal ve distal özofagus arası mesafenin ameliyat yöntemi ve postoperatif komplikasyonlara etkisini değerlendirmek üzere geriye dönük olarak incelenmiştir. Olgulara ait yaş, cinsiyet, doğum haftası, doğum ağırlığı, ek anomali varlığı gibi demografik veriler hastane kayıt sisteminden elde edilmiştir. Geliştirilen ölçüm yöntemi ile üst ve alt poş uzunlukları ve poşlar arası mesafeler ölçülmüştür. Olgular cerrahi onarım yöntemine göre geciktirilmiş primer onarım (GPO) ve özofagus replasmanı (ÖR) olmak üzere iki gruba ayrılmış, elde edilen ölçümler her iki grup arasında karşılaştırılmıştır. Bilgilerine ulaşılan 14 olgunun yaş ortalaması 4,1±1,9 (1-9 yıl) yıl olup, 6’si (%42,9) kız, 8’i (%57,1) erkektir. GPO ve ÖR grupları arasında yaş, anne yaşı, doğum haftası ve doğum kilosu açısından anlamlı fark görülmemiştir (p>0,05). GPO ile ÖR yapılan hastaların ölçümleri karşılaştırıldığında her iki grup arasında, alt ve üst poş uzunlukları arasında anlamlı fark bulunmazken, poşlar arası mesafenin ÖR grubunda (ortanca; 50 mm, min:29,4- maks: 83,6 ) GPO’ya (ortanca; 18.8 mm, min:3,4 maks: 34,5) göre anlamlı olarak arttığı gözlenmiştir (p<0.05). Anastomoz darlığı olan ve olmayan olgular arasında ölçümler açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak, ÖR yapılan olgularda hem üst hem de alt poş ölçümleri GPO yapılan olgulara göre daha kısa olsa da, her iki poş uzunluğunun cerrahi yöntem seçiminde belirleyici olmadığı gösterilmiştir. Cerrahi yöntem seçiminde poşlar arası mesafe önemli olmakla birlikte hangi mesafe uzunluğunun cerrahi yöntem seçiminde yol gösterici olduğu ortaya koymak üzere daha geniş hasta serilerine gereksinim vardır.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Cerrahisitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-02-08T08:36:10Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record