Show simple item record

dc.contributor.advisorAltay, İsmail Fırat
dc.contributor.authorYetiş, Kübra
dc.date.accessioned2021-03-26T11:13:08Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23611
dc.description.abstractThe study explored the impact of an 8-week process-based metacognitive instruction with pedagogical procedures on listening comprehension performance and metacognitive awareness of 37 EFL listeners in Turkey regarding different listening proficiency levels and preparatory school backgrounds. A mixed-methods research design with a quasi-experimental study, including a pretest-posttest and an experimental-control group, was adopted in this study. The quantitative data were collected through the Metacognitive Awareness Listening Questionnaire (MALQ) to measure metacognitive awareness of listening before, during, and after metacognitive instruction, and an IELTS listening test as pretest and posttest to measure listening comprehension performance. The qualitative data was collected through stimulated recall protocols from the experimental group during and after the instruction to determine any changes in their metacognitive awareness over metacognitive instruction. Results showed that the experimental group showed a statistically significant increase in their listening performance on the final test to a medium extent. However, their metacognitive awareness of listening showed a nonsignificant increase at the end of the study, and this was also analyzed regarding the subdimensions of the MALQ. Besides, the experimental group had a significantly higher level of overall metacognitive awareness than the control group to a medium extent. Furthermore, more- and less-successful L2 listeners and preparatory school backgrounds made considerable differences in the study. Also, the quantitative findings on metacognitive awareness of listening were supported by some qualitative findings. Implications and suggestions for future research on learning and teaching L2 listening with the process-based metacognitive instruction were lastly discussed.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectEFLtr_TR
dc.subjectL2 listeningtr_TR
dc.subjectListening comprehension skilltr_TR
dc.subjectMetacognitive instructiontr_TR
dc.subjectMetacognitive awareness of listeningtr_TR
dc.subjectProcess-based approachtr_TR
dc.subject.lcshİngiliz dilitr_TR
dc.titleThe Impact Of Metacognıtıve Instructıon On Efl Learners’ Lıstenıng Comprehensıon Skılltr_TR
dc.title.alternativeÜstbilişsel Eğitimin Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenenlerin Dinleme Anlama Beceresi Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma; 8 haftalık, süreç odaklı eğitsel süreçleri benimsemiş üstbilişsel eğitimin Türkiye’de İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen 37 öğrencinin dinleme anlama başarısını ve dinleme becerisi üstbilişsel farkındalıklarına etkisini farklı dinleme yeterlilik seviyesine ve hazırlık okulu deneyimine göre incelemiştir. Karışık desenli araştırma tasarımı ve öntest, sontest, deney ve kontrol grubu içeren yarı-deneysel çalışma yöntemi benimsenmiştir. Nicel veri, ikinci dil dinleyicilerinin dinleme becerisi üstbilişsel farkındalıklarını ölçmek için Vandergrift ve arkadaşları (2006) tarafından tasarlanan Dinleme Becerisi Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği (MALQ) aracılığıyla çalışmanın başında, ortasında ve sonunda, ve dinleme anlama performanslarını ölçmek için IELTS dinleme öntesti ve sontesti aracılığıyla toplanırken üstbilişsel eğitim süreci boyunca katılımcıların ölçeğe verdikleri cevaplardaki değişikleri keşfetmek üzere çalışmanın ortasında ve sonunda deney grubu ile gerçekleştirilen uyarılmış-geri çağırma protokolleri ile nitel veri toplanmıştır. Nicel veri bulgularına göre, deney grubu sontestte dinleme performanslarında istatistiksel olarak anlamlı orta etki düzeyinde fark gösterirken, MALQ altboyutları açısından da analiz edilmiş olan, genel dinleme becerisi üstbilişsel farkındalıklarındaki çalışma sonunda gözlenen artış orta düzeyde olup anlamlı bulunmamıştır. Bunun yanında, çok ve az başarılı dinleyiciler ile hazırlık okulu deneyiminin çalışmanın sonuçlarını etkilediği saptanmıştır. Aynı zamanda, dinleme becerisi üstbilişsel farkındalık üzerine elde edilen nicel veri sonuçları bazıları nitel veri sonuçları desteklenmiştir. İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen dinleyiciler için süreç odaklı eğitsel süreçleri benimsemiş üstbilişsel eğitimin mevcut çalışma üzerindeki çıkarımları ve gelecekte bu konuda yapılacak çalışmalara dair tavsiyeler de tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-03-26T11:13:08Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess