Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıç, Yusuf Alper
dc.contributor.authoracıroğlu, ramazan
dc.date.accessioned2021-06-04T10:57:56Z
dc.date.issued2021-04
dc.date.submitted2021-04-26
dc.identifier.citationAcıroğlu R., Sıçanda kolon anastomozu modelinde E vitamininin yara iyileşmesi üzerine erken dönem etkileri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Tezi Ankara 2021tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24530
dc.description.abstractAim: Complications such as anastomotic leak and anastomotic stricture after gastrointestinal system surgery are important causes of morbidity and mortality, and significantly affect the length of hospital stay and the cost of treatment. The efficiency of the wound healing process is extremely important in the development of these complications. One of the most powerful antioxidants known in the body is vitamin E. There is not enough information about the effects of vitamin E on wound healing in general and on wound healing specifically in the gastrointestinal system. In this experimental study, it was aimed to investigate the early effects of vitamin E on the healing of colon anastomosis in a rat colonic anastomosis model Material and method: In the study, 48 Wistar-albino rats were divided into four groups, colonic anastomosis was performed under ketamine anesthesia, two different doses of vitamin E were given to the treatment groups, and olive oil was given to the control group. On the 7th day after the anastomosis, the anastomotic segment was resected and the groups were compared in terms of anastomotic bursting pressures, tissue hydroxyproline levels and oxidative stress indices. In addition, the frequency of anastomotic leakage was compared between the groups. Results: There was no statistically significant difference between the groups in terms of colon anastomosis bursting pressure (p = 0.245), tissue hydroxyproline level after anastomosis (p = 0.163) and frequency of anastomosis leakage (p = 0.517). Conclusion: The findings indicate that vitamin E does not have a negative effect on colon anastomosis healing in the early period of wound healing. Apart from antioxidant effects of vitamin E, it is thought that it may need to be administered in higher doses, as well as the possibility of its effect with different mechanisms.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectE vitaminitr_TR
dc.subjectYaratr_TR
dc.subjectAnastomoztr_TR
dc.subjectAntioksidantr_TR
dc.subjectKolontr_TR
dc.subject.lcshCerrahitr_TR
dc.titleSIÇANDA KOLON ANASTOMOZU MODELİNDE E VİTAMİNİNİN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ERKEN DÖNEM ETKİLERİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAmaç: Gastrointestinal sistem cerrahisi sonrası görülen anastomoz kaçağı ve anastomoz darlığı gibi komplikasyonlar önemli morbidite ve mortalite nedenleri olup, hastanede kalış süresini ve tedavi maliyetini belirgin şekilde etkilemektedir. Bu komplikasyonların gelişmesinde yara iyileşmesi sürecinin etkinliği son derece önemlidir. Vücutta bilinen en güçlü antioksidanlardan biri E vitaminidir. E vitaminin gerek genel anlamda yara iyileşmesi üzerine gerekse spesifik olarak gastrointestinal sistemde yara iyileşmesi üzerine etkileri konusunda yeterli bilgi yoktur. Bu deneysel çalışmada sıçanda kolon anastomozu modelinde E vitamininin kolon anastomozu iyileşmesi üzerine erken dönem etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 48 adet Wistar-albino cinsi sıçan dört gruba ayrılarak ketamin anestezisi altında kolon anastomozu yapılmış, tedavi gruplarına iki farklı dozda E vitamini verilmiş, kontrol grubuna zeytinyağı verilmiştir. Anastomozdan sonra 7. günde anastomoz yapılan segment rezeke edilerek gruplar anastomoz patlama basınçları, doku hidroksiprolin düzeyleri ve oksidatif stres indeksleri açısından karşılaştırılmıştır. Ayrıca gruplar arasında anastomoz kaçağı sıklığı da karşılaştırılmıştır. Sonuçlar: Gruplar arasında kolon anastomozu patlama basıncı (p=0.245), anastomoz sonrası doku hidroksiprolin düzeyi (p=0.163) ve anastomoz kaçağı sıklığı (p=0.517) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Çıkarım: Bulgular E vitamininin yara iyileşmesinin erken döneminde kolon anastomozu iyileşmesi üzerine olumsuz bir etkisi olmadığına işaret etmektedir. E vitamininin antioksidan etkileri dışında farklı mekanizmalarla da etki gösteriyor olma olasılığı yanında daha yüksek dozlarda uygulanmasının gerekebileceği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGenel Cerrahitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-06-04T10:57:56Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess