Show simple item record

dc.contributor.advisorMetin, Nilgün
dc.contributor.authorİlkay, Kübra
dc.date.accessioned2021-06-07T07:25:44Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-11-28
dc.identifier.citationKaynakça 1. Özsoy Y, Özyürek M, Eripek S. Children In Need Of Special Education. Ankara: Karatepe Publishing. 1989;6. 2. Özyürek M. Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi. Ankara: Kök Yayıncılık. 2006:11-23. 3. Eripek S. Özel Eğitim. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Ders Kitabı: Ed.: S. Eripek, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; 2005. 4. Cavkaytar A, Diken I. Introduction To Special Education. Ankara: Kok Press; 2005. 5. Eripek S. Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını. 2003;75(6):16-41. 6. Kazak Ae, Marvin Rs. Differences, Difficulties And Adaptation: Stress And Social Networks In Families With A Handicapped Child. Family Relations. 1984:67-77. 7. Kanner L. Autistic Disturbances Of Affective Contact. Nervous Child. 1943;2(3):217-50. 8. Gurrieri F, Editor Working Up Autism: The Practical Role Of Medical Genetics. American Journal Of Medical Genetics Part C: Seminars In Medical Genetics; 2012: Wiley Online Library. 9. Köroğlu E. Dsm-Iv-Tr Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Ankara, Hekimler Yayın Birliği. 2001. 10. Birliği Apa. Dsm-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. E Köroğlu (Çev) Ankara: Hekimler Yayın Birliği. 2013;158. 11. Yıldırım E. Developmental Interventions For Young Children With Autism Spectrum Disorders. Ilkogretim Online. 2013;12(4). 12. Cavkaytar A. Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar Ve Özel Eğitim. Pegem Atıf İndeksi. 2017:3-29. 13. Çelik C. Zihinsel Yetersizliği/Zihinsel Gelişme Geriliği Olan Çocukların Wechsler Çocuklar Için Zekâ Ölçeği-Iv (Wçzö-Iv) Ile Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Psychol-Special Topics. 2016;1(1):28-35. 14. Eripek S, Vuran S. Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimi. G Akçamete (Edt), Özel Eğitim (Ss 245-278) Ankara: Kök Yayıncılık. 2008. 15. Metin E.N. Zihinsel Engelli Çocuklar. Özel Gereksinimli Çocuklar Içinde. 2012:53-67. 16. Maviş İ. Dil Ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler. Pegem Atıf İndeksi. 2017:332-64. 17. Diken İ.H. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler Ve Özel Eğitim: Pegem Akademi; 2014. 18. Crosbie‐Burnett M, Klein Dm. The Fascinating Story Of Family Theories. The Wiley‐Blackwell Handbook Of Family Psychology2010. 19. Canovalı Y. Ailenin Görevleri Ve Eğitimde Ailenin Misyonu. Eğitim Yazıları Dergisi. 1999. 20. Onur B. Gelişim Psikolojisi:(Yetişkinlik-Yaşlılık-Ölüm): Sefat Yayıncılık; 2000. 21. Baran G, Yurteri Tiryaki A. Aile Yaşam Döngüsü, Baran, G.(Ed.) Aile Yaşam Dinamiği (Ss. 1-24). Ankara: Pelikan Yayıncılık. 2016. 22. Gladding S. Family Therapy: History, Theory And Practice. Columbus. Pearson Education, Inc; 2002. 23. Özatça A. Ergenlerde Sosyal Ve Duygusal Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Aile İşlevleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana. 2009. 24. Güler T. Okul Öncesi Eğitimde Ailenin Önemi Ve Okul Aile Işbirliği. Okul. 2009. 25. Mccubbin Ma, Mccubbin Hi. Family Stress Theory And Assessment: The T-Double Abcx Model Of Family Adjustment And Adaptation. Family Assessment Inventories For Research And Practice. 1987:3-32. 26. Hartley Sl, Barker Et, Seltzer Mm, Floyd F, Greenberg J, Orsmond G, Et Al. The Relative Risk And Timing Of Divorce In Families Of Children With An Autism Spectrum Disorder. Journal Of Family Psychology. 2010;24(4):449. 27. Okanlı A, Ekinci M, Gözüağca D, Sezgin S. Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2004;1(1):1-5. 28. Selimoğlu Ö.G., Özdemir S, Töret G, Özkubat U. Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde Ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi. International Journal Of Early Childhood Special Education. 2013;5(2):129-61. 29. Gillberg C, Ehlers S, Schaumann H, Jakobsson G, Dahlgren So, Lindblom R, Et Al. Autism Under Age 3 Years: A Clinical Study Of 28 Cases Referred For Autistic Symptoms In Infancy. Journal Of Child Psychology And Psychiatry. 1990;31(6):921-34. 30. Meral B.F., Cavkaytar A. Otizmli Öocuk Ailelerinin Aile Yaşam Kalitesi Algilari. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2014;23(3):1363-80. 31. Baş A.B. Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynler Ile Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Yalnızlık Düzeyleri Ve Evlilik Doyumu Ile İlişkilerinin İncelenmesi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2018. 32. Kandemir Çelik Ö. Engelli Bir Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Sosyodemografik Özellikleri Ve Aile Işlevsellikleri Ile Ebeveynlerin Uyuşturucu Madde, Alkol Ve Sigara Kullanım Davranışları Arasındaki Ilişki: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2017. 33. Palancı M. Engelli Çocuğa Sahip Anne Babaların Aile Yılmazlığı, Öznel Iyi Oluş Ve Evlilik Uyumlarının Psiko-Sosyal Yeterlikler Ile Yordanması. Eğitim Ve Bilim. 2017;43(193). 34. Eyüboğlu M. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk Ve Ergenlerin Sağlıklı Kardeşlerinin Zihin Kuramı, Aile İşlevselliği, Psikososyal Ve Fiziksel Morfolojik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. 2014. 35. Ateş G. Rehabilitasyon Merkezlerinde Eğitim Alan Otizm Tanisi Almiş Olan Çocuklara Sahip Ebeveynlerin Yaşam Doyumunun, Aile İşlevlerinin Ve Öğrenilmiş Güçlülüğünün İncelenmesi: Beykent Üniversitesi; 2016. 36. Börekçi B. Okul Öncesi Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin, Davranışsal, Sosyal Problemler, Aile Işlevselliği Ve Ebeveyn Tutumları Ile Ilişkilerinin Değerlendirilmesi: Işık Üniversitesi; 2017. 37. Kürtüncü M, Arslan N. Sağlıklı Ergen Ve Engelli Kardeşler Arasındaki İlişkinin Aile İşlevlerinden Etkilenme Durumunun İncelenmesi. Sağlık Bilimleri Ve Meslekleri Dergisi.6(2):1-14. 38. Güneş N. 0-6 Yaş Arası Çocukların Gelişim Düzeyleri Ile Annelerinin Aile İşlevleri Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 2017. 39. Atlan N. Ortaokula Devam Eden Kaynaştırma Öğrencilerinin Yaşam Doyumları, Aile Işlevleri Ve Kaynaştırma Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2019. 40. Kırbaş Zö, Özkan H. Down Sendromlu Çocukların Annelerinin Aile Işlevlerini Algılama Ve Sosyal Destek Düzeylerinin Değerlendirilmesi. İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi. 2013;3(3):171-80. 41. Sivrikaya T, Tekinarslan İç. Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerde Stres, Sosyal Destek Ve Aile Yükü. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2013;14(02):17-31. 42. Küçüker S. Erken Eğitimin Gelişimsel Geriliği Olan Çocukların Anne-Babalarının Stres Ve Depresyon Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2001;3(01). 43. Tümlü C, Akdoğan R. Otizmli Çocuk Ebeveynlerinde Evlilik Doyumunun Dinamikleri: Bir Karma Çalışma1. 44. Sarı H. Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerde Aile Yüklenmesi. 2007. 45. Siklos S, Kerns Ka. Assessing Need For Social Support In Parents Of Children With Autism And Down Syndrome. Journal Of Autism And Developmental Disorders. 2006;36(7):921-33. 46. Aslan Ç. Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Anne Ve Babaların Psikolojik Belirtileri, Sosyal Destek Algıları Ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2010. 47. Erhan G. Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Annelerin Umutsuzluk, Karamsarlık, Sosyal Destek Algılarının Ve Gelecek Planlarının Incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 2005. 48. Karadağ G. Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler Ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek Ve Umutsuzluk Düzeyleri. Taf Preventive Medicine Bulletin. 2009;8(4). 49. Yurdakul A, Girli A. Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Sosyal Destek Örüntüleri Ve Bunun Psikolojik Sağlık Ile Ilişkisi. İlkışık Dergisi. 1999:1-5. 50. Feldman Ma, Varghese J, Ramsay J, Rajska D. Abstract. Journal Of Applied Research In Intellectual Disabilities. 2002;15(4):314-23. 51. Singer L, Farkas Kj. The Impact Of Infant Disability On Maternal Perception Of Stress. Family Relations. 1989:444-9. 52. Kaner S. Engelli Çocukları Olan Anababaların Algıladıkları Stres, Sosyal Destek Ve Yaşam Doyumlarının Incelenmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. 2004. 53. Bailey Jr Db. Introduction: Family Adaptation To Intellectual And Developmental Disabilities. Mental Retardation And Developmental Disabilities Research Reviews. 2007. 54. White N, Hastings Rp. Social And Professional Support For Parents Of Adolescents With Severe Intellectual Disabilities. Journal Of Applied Research In Intellectual Disabilities. 2004;17(3):181-90. 55. Köksal G, Kabasakal Z. Zihinsel Engelli Çocuklari Olan Ebeveynlerin Yaşamlarında Algıladiklari Stresi Yordayan Faktörlerin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012(32):71-91. 56. Akça F, Özyürek A. Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Ve Normal Gelişen Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sıkıntıyı Tolere Etme, Depresyon, Anksiyete Ve Stres Düzeyleri/The Distress Toleration Status, Depression, Anxiety And Stress Levels Of Parents Who Have Normally Developed Children And Who Have Intellectual Disability Children. Journal Of History Culture And Art Research. 2019;8(1):347-61. 57. Brown Ri, Macadam–Crisp J, Wang M, Iarocci G. Family Quality Of Life When There Is A Child With A Developmental Disability. Journal Of Policy And Practice In Intellectual Disabilities. 2006;3(4):238-45. 58. Çelik H, Ekşi H. Mothers’ Reflections Of Ambiguous Loss On Personal Family Functioning In Families With Children Who Have Autism Spectrum Disorders/ Çocuğu Otizm Tanısı Alan Annelerin Deneyimledikleri Belirsiz Kaybın Aile İşlevselliklerine Yansımaları. 2018:1-23. 59. Schuntermann P. Pervasive Developmental Disorder And Parental Adaptation: Previewing And Reviewing Atypical Development With Parents In Child Psychiatric Consultation. Harvard Review Of Psychiatry. 2002;10(1):16-27. 60. Montes G, Halterman Js. Association Of Childhood Autism Spectrum Disorders And Loss Of Family Income. Pediatrics. 2008;121(4):E821-E6. 61. Van Tongerloo Ma, Van Wijngaarden Pj, Van Der Gaag Rj, Lagro-Janssen Al. Raising A Child With An Autism Spectrum Disorder:‘If This Were A Partner Relationship, I Would Have Quit Ages Ago’. Family Practice. 2014;32(1):88-93. 62. Almansour Ma, Alateeq Ma, Alzahrani Mk, Algeffari Ma, Alhomaidan Ht. Depression And Anxiety Among Parents And Caregivers Of Autistic Spectral Disorder Children. Neurosciences. 2013;18(1):58-63. 63. Liu M, Lambert Ce, Lambert Va. Caregiver Burden And Coping Patterns Of Chinese Parents Of A Child With A Mental Illness. International Journal Of Mental Health Nursing. 2007;16(2):86-95. 64. Stuart M, Mcgrew Jh. Caregiver Burden After Receiving A Diagnosis Of An Autism Spectrum Disorder. Research In Autism Spectrum Disorders. 2009;3(1):86-97. 65. Shu Bc, Lung Fw. The Effect Of Support Group On The Mental Health And Quality Of Life For Mothers With Autistic Children. Journal Of Intellectual Disability Research. 2005;49(1):47-53. 66. Warter Eh. Promoting Resiliency In Families Of Individuals Diagnosed With An Autism Spectrum Disorder: The Relationship Between Parental Beliefs And Family Adaptation: Boston College; 2009. 67. Lazarus Rs, Folkman S. Stress, Appraisal, And Coping: Springer Publishing Company; 1984. 68. Greenberg Ls. Emotion–Focused Therapy. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal Of Theory & Practice. 2004;11(1):3-16. 69. Southam-Gerow Ma. Emotion Regulation In Children And Adolescents: A Practitioner's Guide: Guilford Press; 2013. 70. Gross Jj. Emotion Regulation: Past, Present, Future. Cognition & Emotion. 1999;13(5):551-73. 71. Eisenberg Ne, Fabes Ra. Emotion And Its Regulation In Early Development: Jossey-Bass; 1992. 72. Saarni C. The Development Of Emotional Competence: Guilford Press; 1999. 73. Gross Jj, Thompson Ra. Emotion Regulation: Conceptual Foundations. 2007. 74. Thompson R. Attachment In Early Years And Effects On Later Development. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi. 2006:6-8. 75. Cole Pm, Michel Mk, Teti Lod. The Development Of Emotion Regulation And Dysregulation: A Clinical Perspective. Monographs Of The Society For Research In Child Development. 1994;59(2‐3):73-102. 76. Calkins Sd. Origins And Outcomes Of Individual Differences In Emotion Regulation. Monographs Of The Society For Research In Child Development. 1994;59(2‐3):53-72. 77. Calkins Sd, Fox Na. Self-Regulatory Processes In Early Personality Development: A Multilevel Approach To The Study Of Childhood Social Withdrawal And Aggression. Development And Psychopathology. 2002;14(3):477-98. 78. Temiz G. Anne Çocuk Iletişim Becerileri Eğitiminin Çocukların Duyguları Tanıma Ve Ifade Etme Becerilerine Etkisi: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2014. 79. Güven E, Erden G. Duygu Sosyalleştirmenin Çocuklarda Gözlenen Davranış Sorunlarına Katkısı. Türk Psikoloji Dergisi. 2017;32(79):18. 80. Büyüköztürk Ş, Kılıç Çakmak E, Akgün Ö, Karadeniz Ş, Demirel F. Nitel Araştırmalar. Bilimsel Araştırma Yöntemleri(Onbirinci Baskı) Ankara: Pegem A Yayıncılık. 2016. 81. Karasar N. Bilimsel Araştirma Yöntemi: Kavramlar Ilkeler Teknikleri. Nobel Akademik Yayincilik2018. 330 P. 82. Bulut I. Aile Degerlendirme Olcegi El Kitabi. Ankara: Özgüzelis Matbaasi. 1990. 83. Yiğit İ, Yiğit Mg. Psychometric Properties Of Turkish Version Of Difficulties In Emotion Regulation Scale-Brief Form (Ders-16). Current Psychology. 2017:1-9. 84. Baron Rm, Kenny Da. The Moderator–Mediator Variable Distinction In Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, And Statistical Considerations. Journal Of Personality And Social Psychology. 1986;51(6):1173. 85. Corapçı F, Aksan N, Yağmurlu B. Socialization Of Turkish Children's Emotions: Do Different Emotions Elicit Different Responses? Global Studies Of Childhood. 2012;2(2):106-16. 86. Demircioğlu H, Şahin Ft, Günindi Y. Anne Babaların Görüşlerine Göre Aile İşlevleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011;13(1):92-106. 87. Karahisar S. Ortaokul 3. Ve 4. Sınıfa Devam Eden Çocukların Ve Annelerinin Algıladıkları Aile İşlevlerinin Karşılaştırılması Ve Çocukların Yaşam Doyumlarına Etkisinin İncelenmesi. 2015. 88. Kleinman Sl, Handal Pj, Enos D, Searight Hr, Ross Mj. Relationship Between Perceived Family Climate And Adolescent Adjustment. Journal Of Clinical Child Psychology. 1989;18(4):351-9. 89. Shek Dt. The Relation Of Family Functioning To Adolescent Psychological Well-Being, School Adjustment, And Problem Behavior. The Journal Of Genetic Psychology. 1997;158(4):467-79. 90. Letourneau Nl, Tramonte L, Willms Jd. Maternal Depression, Family Functioning An D Children's Longitudinal Development. Journal Of Pediatric Nursing. 2013;28(3):223-34. 91. Özşenol F, Işıkhan V, Ünay B, Aydın H, Akın R, Gökçay E. Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Aile Işlevlerinin Değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2003;45(2):156-64. 92. İmren Sg, Arman Ar, Gümüştaş F, Yulaf Y, Çakıcı Ö. Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu Ve/Veya Davranım Bozukluğu Eşhastalanımı Olan Ve Olmayan Dehb Tanılı Çocuk Ve Ergenlerde Aile Işlevselliğinin Değerlendirilmesi. Cukurova Medical Journal. 2013;38(1):22-30. 93. Beşaltı S, Aricak Ot. Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Çocukların Ve Sağlıklı Çocukların Annelerinin Anksiyete, Depresyon Düzeyleri Ve Aile İşlevselliği Açısından Karşılaştırılması. Psikoloji Araştırmaları. 2017;3(5):6-12. 94. Cole Pm, Zahn-Waxler C, Fox Na, Usher Ba, Welsh Jd. Individual Differences In Emotion Regulation And Behavior Problems In Preschool Children. Journal Of Abnormal Psychology. 1996;105(4):518. 95. Morris Cg, Ayvaşık Hb, Sayıl M. Psikolojiyi Anlamak: Türk Psikologlar Derneği; 2002. 96. Meyers Sa, Varkey S, Aguirre Am. Ecological Correlates Of Family Functioning. American Journal Of Family Therapy. 2002;30(3):257-73. 97. Ceylan R, Aral N. Entegre Eğitime Katılan Ve Katılmayan Engelli Çocukların Annelerinin Depresyon Ve Umutsuzluk Düzeylerinin Incelenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 2004. 98. Guralnick Mj, Hammond Ma, Neville B, Connor Rt. The Relationship Between Sources And Functions Of Social Support And Dimensions Of Child‐And Parent‐Related Stress. Journal Of Intellectual Disability Research. 2008;52(12):1138-54. 99. Putnick Dl, Bornstein Mh, Hendricks C, Painter Km, Suwalsky Jt, Collins Wa. Stability, Continuity, And Similarity Of Parenting Stress In European American Mothers And Fathers Across Their Child's Transition To Adolescence. Parenting: Science And Practice. 2010;10(1):60-77. 100. Delambo D, Chung W, Huang W. Stress And Age: A Comparison Of Asian American And Non-Asian American Parents Of Children With Developmental Disabilities. Journal Of Developmental And Physical Disabilities. 2011;23(2):129-41. 101. Hallaç S, Öz F. Aile Kavramına Kuramsal Bir Bakış. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2014;6(2):142-53. 102. Carter Be, Mcgoldrick Me. The Changing Family Life Cycle: A Framework For Family Therapy: Gardner Press; 1988. 103. De Oliveira Sc, Pavarini Sci, De Souza Orlandi F, De Mendiondo Msz. Family Functionality: A Study Of Brazilian Institutionalized Elderly Individuals. Archives Of Gerontology And Geriatrics. 2014;58(1):170-6. 104. Walsh F. Normal Family Processes: Growing Diversity And Complexity: Guilford Press; 2012. 105. Dyson Ll. Fathers And Mothers Of School-Age Children With Developmental Disabilities: Parental Stress, Family Functioning, And Social Support. American Journal On Mental Retardation. 1997;102(3):267-79. 106. Povee K, Roberts L, Bourke J, Leonard H. Family Functioning In Families With A Child With Down Syndrome: A Mixed Methods Approach. Journal Of Intellectual Disability Research. 2012;56(10):961-73. 107. Kaynak Bd. İlişki Çatışmalarında Duygu Ifade Biçimleri:Yatırım Modeli Açısındanbir Inceleme. Ankara: Ankara Üniversitesi; 2014. 108. Crandall A, Ghazarian Sr, Day Rd, Riley Aw. Maternal Emotion Regulation And Adolescent Behaviors: The Mediating Role Of Family Functioning And Parenting. Journal Of Youth And Adolescence. 2016;45(11):2321-35.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24588
dc.description.abstractThe aim of the study was to compare the family functioning levels of the families of children with different types of disabilities and normal development under the moderation of emotion regulation difficulty. The participants of the study consisted of 181 individuals with mental disability 31, autism spectrum disorder 29, language and speech difficulty 31, physical disability 29 and families of 60 individuals with normal development.There are 180 participants in total. Family Information Form, Family Assessment Scale and Emotion Regulation Difficulty Scale were applied to the participants of the study. Firstly, the relationship between the descriptive variables and the variables of the study was revealed. Then, one-way analysis of variance was applied to reveal the relationship between the special needs type and family functionality. As a result of the analysis, it was found that there is no relationship between the special needs type and family functioning but there is a significant relationship between family needs and having special needs and normal development. In the last analysis, multiple linear hierarchical moderator effect analysis was applied to determine the interactive role of emotion regulation on family functioning of having children with special needs. According to the results of the study, as the duration of special education increases, emotional response scores decrease, the presence of other individuals with special needs in the family increases the difficulty in regulating emotions. As the age of the parents increases, the difficulty of emotion regulation decreases. Moderator is a moderator on family functioning of families of children with special needs and normal development who have difficulty in regulating emotions.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖzel gereksinim, aile işlev düzeyi, duygu düzenleme güçlüğü.tr_TR
dc.subject.lcshPsikolojitr_TR
dc.titleAile İşlevselliğini Yordamada Özel Gereksinim Türü İle Duygu Düzenleme Güçlüğünün Etkileşimli Rolünün İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırmanın amacı, duygu düzenleme güçlüğünün moderatörlüğünde farklı engel türlerine sahip ve normal gelişim gösteren çocukların ailelerinin aile işlevsellik düzeylerini karşılaştırmaktır. Çalışmanın katılımcılarını zihinsel engel 31, otizm spektrum bozukluğu 29, dil ve konuşma güçlüğü 31, bedensel engel 29 ve normal gelişim gösteren 60 bireyin ailelerinin olduğu 181 kişi oluşturmaktadır. Çalışmanın katılımcılarına, Aile Bilgi Formu, Aile Değerlendirme Ölçeği ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği uygulanmıştır. İlk olarak betimsel değişkenlerle, araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Sonra özel gereksinim türünün aile işlevselliği ile ilişkisini ortaya koymak için tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, özel gereksinim türünün aile işlevselliği ile ilişkisi olmadığı ancak özel gereksinimli olma ve normal gelişim gösterme arasında aile işlevselliği üzerinde anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. En son analiz ise, özel gereksinimi olan çocuğa sahip olma ile duygu düzenlemenin aile işlevselliği üzerindeki etkileşimli rolünü belirlemek için çoklu doğrusal hiyerarşik moderatör etki analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, özel eğitim süresi arttıkça duygusal tepki verme sorunları azalmakta, ailede başka özel gereksinimli bireyin oluşu duygu düzenleme güçlüğünü arttırmakta, anne ve baba eğitimi arttıkça ailede iletişim sorunları azalmakta, duygusal tepki verme güçlükleri ve genel işlev sorunları azalmaktadır. Anne ve babanın yaşı arttıkça, duygu düzenleme güçlüğü azalmaktadır. Duygu düzenleme güçlüğü, özel gereksinimi olan ve normal gelişim gösteren çocukların ailelerinin aile işlevselliği üzerinde moderatör değişkendir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Eğitimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-06-07T07:25:44Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record