Show simple item record

dc.contributor.advisorBoz Semerci, Anıl
dc.contributor.authorVural, Gülümser Burcu
dc.date.accessioned2021-06-18T08:22:36Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-04
dc.identifier.citationVural, G.B. (2021). Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri, Örgütsel Sinizm ve Bilgi Saklama Davranışı Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24916
dc.description.abstractKnowledge hiding is an intentional attempt by an individual to withhold task-related information, opinion or specialized knowledge that has been requested by another person. Organizational cynicism is a negative attitude towards organizations comprising cynic belief, negative affect and critical behavior. Machiavellism, Narcissism, Psychopathy known as Dark Triad refers to a set of socially aversive traits in subclinical range. In this study,it was aimed to explore relationships between these constructs by using quantitative analysis methods and it was searched whether Organizational Cynicism has a mediation role on the relationship between Dark Triad Traits and Knowledge Hiding Behaviour. Under the study, after necessary Ministerial approvals, a questionnaire was conducted on staff who is actively working in different hierarchical positions and in several service buildings of a Ministry located in Ankara. By the questionnaire, it was aimed to scale Dark Triad Traits, Organizational Cynicism levels and Knowledge Hiding Behaviours of respondents. The data gathered from 241 participants was tested by SPSS – Process Macro -Model 4 and relationships between variables and the mediation role was analyzed. In regard to results, it is understood that 2 dimensions of Dark Triad Traits, Machiavelism and Psychopathy, are positively related with 2 dimensions of Knowledge Hiding Behaviour, Evasive Hiding and Playing Dumb. And also, a mediation role of Organizational Cynicism was found on all of these positive relationships. However, any significant relationship could be detected between neither Narcissism and Evasive Knowledge Hiding nor Narcissism and Organizational Cynicism.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKaranlık kişiliktr_TR
dc.subjectKaranlık üçlütr_TR
dc.subjectKaranlık kişiliklertr_TR
dc.subjectMakyavelizmtr_TR
dc.subjectNarsizmtr_TR
dc.subjectNarsisizmtr_TR
dc.subjectPsikopatitr_TR
dc.subjectÖrgütsel sinizmtr_TR
dc.subjectBilgi saklamatr_TR
dc.subjectBilgi saklama davranışıtr_TR
dc.subjectSPSS processtr_TR
dc.subjectModel 4tr_TR
dc.subjectAracılık Rolütr_TR
dc.subjectAracılık Etkisitr_TR
dc.subjectKaranlık kişilik özellikleritr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleKaranlık Üçlü Kişilik Özellikleri, Örgütsel Sinizm ve Bilgi Saklama Davranışı Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBilgi saklama davranışı kişinin, görevi ile ilgili konularda başka bir kişi tarafından talep edilen bilgiyi, fikri ya da uzmanlığı kasten gizlemesi girişimidir. Örgütsel sinizm, örgüte yönelik sinik inanç, olumsuz duygular ve eleştirel davranıştan oluşan negatif tutumlardır. Karanlık üçlü olarak bilinen “Makyavelizm, Narsizm, Psikopati” ise sub-klinik düzeyde sosyal olarak kötücül özelliklerin bir setidir. Bu çalışmada söz konusu kavramlar arasındaki ilişkilerin nicel yöntemler kullanılarak incelenmesi amaçlanmış, karanlık üçlü kişilik özellikleri ile bilgi saklama davranışı arasındaki pozitif ilişkide örgütsel sinizmin aracılık rolü bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Çalışma kapsamında gerekli izinler alındıktan sonra Ankara’da bir Bakanlığın merkez birimlerine ait hizmet binalarında çalışan farklı unvanlara sahip personeline elden dağıtma yöntemi ile anket uygulanmış ve katılımcıların karanlık kişilik özellikleri, bilgi saklama davranışları ve örgütsel sinizm düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Katılımcılardan toplanan 241 adet anketten elde edilen veriler SPPS - Process Macro programı Model 4 kullanılarak test edilmiş ve değişkenler arasındaki ilişkiler ile bu ilişkilerdeki aracılık rolü incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, karanlık üçlü kişilik özelliklerinden Makyavelizm ve psikopatinin bilgi saklama davranışının kaçınmacı ve bilmezden gelme boyutları ile pozitif yönde ilişkisi bulunduğu ve bu ilişkide örgütsel sinizmin aracılık rolü bulunduğu tespit edilmiştir. Karanlık üçlünün narsizm boyutu ile bilgi saklamanın kaçınmacı boyutu ve örgütsel sinizm değişkenleri arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-06-18T08:22:36Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeannotationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record