Show simple item record

dc.contributor.advisorTüzün, Hakan
dc.contributor.authorTanış, Hasan
dc.date.accessioned2021-06-18T08:34:02Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-04-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24930
dc.description.abstractThe research’s aim is developing a gamified online occupational health and safety learning environment. Design-based research method was followed. First, the online learning readiness and expectations of the train shunters were determined. 256 train shunters participated in the online readiness survey and 10 of them participated in semi-structured interviews. In the design and development phase, the content was designed considering vocational qualifications and 4C-ID model. Gamifying the learning environment and design sketches were done with a mockup program. Later, the train shunting videos were shot with an action camera under the supervision of experts. The videos were arranged related to the job to develop SCORM content. In the implementation and evaluation step, usability analysis for the train shunting learning environment (TSLE) was made and various usability problems were addressed. Pre-test post-test control group design was conducted to evaluate the TSLE. There were 78 participants in the experimental group and 87 participants in the control group. The learning performances in the TSLE were found to be significantly higher than the video-based learning environment (VBLE). In addition, the participants’ satisfaction level in the three learning environments were compared. The general satisfaction level, the learning motivation and the online learning experience in the TSLE were found to be significantly higher than the PowerPoint-based learning environment (PPBLE) currently being used by the company. Participants’ online learning experience in the VBLE is significantly higher than the PPBLE. Based on the findings and the experience gained from research, the gamified online instructional design model was proposed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectİş sağlığı ve güvenliği eğitimitr_TR
dc.subjectÇevrimiçi öğrenmetr_TR
dc.subjectOyunlaştırmatr_TR
dc.subjectDört bileşenli öğretim tasarımı modelitr_TR
dc.subjectTasarım tabanlı araştırmatr_TR
dc.titleOyunlaştırılmış İşe Özgü Çevrimiçi Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Etkisinin Değerlendirilmesi: İş Sağlığı ve Güvenliği Örneğitr_TR
dc.title.alternativeDevelopment of A Gamıfıed Job-Specıfıc Onlıne Learnıng Envıronment and Assessment of Its Impact for Occupatıonal Health and Safety Traınıng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırmada tren teşkil işine özgü oyunlaştırılmış bir çevrimiçi iş sağlığı ve güvenliği öğrenme ortamının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için tasarım tabanlı araştırma yöntemi çerçevesinde araştırmacı tarafından oluşturulan model takip edilmiştir. Model üç adımdan oluşmaktadır. Birinci adımda tren teşkil görevlilerinin çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşlukları ve öğrenme ortamından beklentileri belirlenmiştir. Hazırbulunuşluk araştırmasına 256, beklentilerin belirlenmesi için yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelere ise 10 tren teşkil görevlisi katılmıştır. Araştırmanın tasarım ve geliştirme adımında ise ilk adımdaki bulgular dikkate alınarak 4B-ÖT modeli ve mesleki yeterlilikler çerçevesinde tren teşkili içeriği tasarlanmıştır. Öğrenme ortamının oyunlaştırılması ve tasarım eskizlerinin oluşturulması bir mockup programı yardımıyla yapılmıştır. Daha sonra tren teşkili işinin videoları uzmanların gözetiminde aksiyon kamerasıyla çekilmiştir. Videolar tren teşkili işinin adımlarına göre düzenlendikten sonra SCORM uyumlu içerik geliştirilmiştir. Araştırmanın uygulama ve değerlendirme adımında ise güvenli tren teşkili öğrenme ortamına (GTTÖO) yönelik kullanılabilirlik analizi yapılmış ve çeşitli kullanılabilirlik sorunları adreslenmiştir. GTTÖO’nun değerlendirilebilmesi için ise ön-test son-test kontrol gruplu deneysel araştırma planlanmıştır. Araştırmanın deney grubuna 78, kontrol grubuna 87 kişi katılım göstermiştir. Buna göre, GTTÖO’dan İSG eğitimi alan katılımcıların öğrenme performansları, yine araştırmacı tarafından geliştirilen video temelli öğrenme ortamına (VTÖO) göre anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Kurumun halihazırda kullandığı PowerPoint temelli öğrenme ortamı (PTÖO) da araştırmaya dahil edilerek üç öğrenme ortamındaki memnuniyet düzeyleri karşılaştırılmıştır. GTTÖO’dan İSG eğitimi alan katılımcıların genel memnuniyet düzeyleri, öğrenme motivasyonları ve çevrimiçi öğrenme deneyimleri PTÖO’ya göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Katılımcıların VTÖO’daki çevrimiçi öğrenme deneyimleri ise PTÖO’ya göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara ve geliştirme sürecinden edinilen tecrübeye dayanarak oyunlaştırılmış çevrimiçi öğretim tasarımı modeli önerilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-06-18T08:34:02Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR
dc.subtypesoftwaretr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess