Show simple item record

dc.contributor.advisorİnözü Mermerkaya, Müjgan
dc.contributor.authorErol, Yasemin
dc.date.accessioned2021-06-18T08:43:27Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-05-24
dc.identifier.citationErol, Y. (2021). Çocukluk çağı travması ve kendine zarar verme davranışı arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğü, stres toleransı, öz-şefkat ve öz-tiksinmenin aracı rollerinin incelenmesi. [Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi].tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24935
dc.description.abstractThe purpose of the current study was to investigate the risk factors of nonsuicidal self-injury which does not have the aim of suicide, and which is done purposely Accordingly, the roles of emotion regulation difficulties, distress tolerance capacity, self-compassion, and physical and behavioral self-disgust in the pathway from sexual abuse, physical abuse, emotional abuse, emotional neglect, and physical neglect experienced before the age of 18 to engaging in nonsuicidal self-injury were examined. The present study was conducted with 397 university students who are between the ages of 18 and 30 and receive education in the universities located in various cities of Turkey. Childhood Trauma Questionnaire, Inventory Statements about Self-Injury, Difficulties in Emotion Regulation Scale, Distress Tolerance Scale, Self-Compassion Scale and Self-Disgust Scale Revised were used to evaluate variables of this study. Data was collected by both doing scale applications in classes and sharing the link of scale set through the internet. After the analyses, it was found that the association between childhood emotional abuse, childhood emotional neglect and nonsuicidal self-injury was mediated by in the order of emotion regulation difficulties and low self-compassion level. In addition to this, it was found that the association between childhood emotional abuse, childhood emotional neglect and nonsuicidal self-injury was mediated by in the order of emotion regulation difficulties and high behavioral self-disgust level. These results indicated that emotional abuse, emotional neglect, emotion regulation difficulties, low level of self-compassion and behavioral self-disgust were risk factors of nonsuicidal self-injury. Moreover, these results displayed two different developmental pathways by enlightening the relationship between childhood emotional maltreatment and nonsuicidal self-injury. All the results of this study were discussed in accordance with the literature. The importance, limitations and clinical implications of the present study and recommendations for future research were discussed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKendine zarar verme davranışıtr_TR
dc.subjectÇocukluk çağı travmasıtr_TR
dc.subjectDuygu düzenleme güçlüğütr_TR
dc.subjectStres toleransıtr_TR
dc.subjectÖz-şefkattr_TR
dc.subjectÖz-tiksinmetr_TR
dc.subject.lcshPsikolojitr_TR
dc.titleÇocukluk Çağı Travması ve Kendine Zarar Verme Davranışı Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Güçlüğü, Stres Toleransı, Öz-Şefkat ve Öztiksinmenin Aracı Rollerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada intihar amacı taşımayan ve kasıtlı olarak yapılan kendine zarar verme davranışlarının risk faktörlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 18 yaşından önce deneyimlenen cinsel istismar, fiziksel istismar, duygusal istismar, duygusal ihmal ve fiziksel ihmal yaşantılarından kendine zarar verme davranışlarında bulunmaya giden yolda duygu düzenleme güçlüğü, strese dayanma kapasitesi, öz-şefkat ve fiziksel ve davranışsal öz-tiksinmenin rolleri incelenmiştir. Çalışma Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerde eğitim gören 18-30 yaş aralığındaki 397 üniversite öğrencisi ile yürütülmüştür. Değişkenlerin değerlendirilmesinde Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, Kendine Zarar Verme Davranışı Değerlendirme Envanteri, Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği, Sıkıntıya Dayanma Ölçeği, Öz-Anlayış Ölçeği ve Öz-Tiksinme Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Form kullanılmıştır. Veriler hem sınıflarda yapılan ölçek uygulamalarıyla hem de internet üzerinden ölçek setinin linkinin paylaşılmasıyla toplanmıştır. Analizler neticesinde çocukluk dönemi duygusal istismar ve duygusal ihmal yaşantıları ile kendine zarar verme davranışı arasındaki ilişkide sırasıyla duygu düzenleme güçlüğü ve düşük öz-şefkat düzeyinin aracı rolü olduğu bulgusu elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, çocukluk dönemi duygusal istismar ve duygusal ihmal yaşantıları ile kendine zarar verme davranışı arasındaki ilişkide sırasıyla duygu düzenleme güçlüğü ve yüksek davranışsal öz-tiksinme düzeyinin aracı rolü olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar, duygusal istismar, duygusal ihmal, duygu düzenleme güçlüğü, düşük öz-şefkat düzeyi ve davranışsal öz-tiksinmenin kendine zarar verme davranışları için risk faktörleri olduğuna işaret etmiştir. Ayrıca bu sonuçlar duygusal kötüye kullanım yaşantıları ile kendine zarar verme davranışları arasındaki ilişkiye ışık tutarak iki farklı gelişimsel yol açığa çıkarmıştır. Çalışmanın bütün bulguları alanyazın doğrultusunda tartışılmış; çalışmanın önemi, sınırlılıkları ve klinik doğurguları ve gelecek araştırmalar için öneriler ele alınmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-06-18T08:43:27Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record