Show simple item record

dc.contributor.advisorİl, Sunay
dc.contributor.authorMutlu, Ercan
dc.date.accessioned2021-06-22T10:54:43Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-02
dc.identifier.citationMutlu, E. (2021). Motivasyonel görüşmeye dayalı grupla sosyal hizmet müdahalesinin alkol kullanım bozukluğu olan bireylerin tedavi motivasyonu, öz yeterlilik ve remisyona etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24945
dc.description.abstractAlcohol use disorder which occurs as a result of the interaction of biopsychosocial causes, is a common chronic disease in the society. This research, which aims to reveal whether social work intervention based on group motivational interview, has an effect on the treatment motivation, self-efficacy and remission of individuals with alcohol use disorder, is a quasi-experimental study based on the pretest-posttest model with experimental and control groups. 32 patients, 16 in the experimental group and 16 in the control group, were included in the study. Motivational interviewings were conducted with the 5-session group with the patients in the experimental group, and no intervention was performed for the patients in the control group. In the pre-intervention measurements, the experimental and control group patients had similar sociodemographic, treatment motivation and self-efficacy levels, and the frequency and amount of alcohol use was observed. In the post-intervention measurements, it was found that the treatment motivation and self-efficacy level of the experimental group patients who received social work intervention with the group based on motivational interview increased compared to the control group patients, and the frequency and amount of alcohol use decreased statistically. Research findings show that social work intervention based on motivational interview with the group is effective in increasing the treatment motivation and self-efficacy of patients with alcohol use disorder and decreasing the frequency and amount of alcohol use.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTedavi motivasyonutr_TR
dc.subjectÖz yeterlik
dc.subjectRemisyon
dc.subjectAlkol kullanım bozukluğu
dc.subjectGrupla motivasyonel görüşme
dc.subjectSosyal hizmet müdahalesi
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleMotivasyonel Görüşmeye Dayalı Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesinin Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerin Tedavi Motivasyonu, Öz Yeterlilik ve Remisyona Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBiyopsikososyal nedenlerin karşılıklı etkileşimi sonucunda ortaya çıkan alkol kullanım bozukluğu toplumda yaygın olarak görülen kronik bir hastalıktır. Grupla motivasyonel görüşmeye dayalı sosyal hizmet müdahalesinin, alkol kullanım bozukluğu olan bireylerin tedavi motivasyonu, öz yeterlik ve remisyona etkisinin olup olmadığının ortaya konulmasını amaçlayan bu araştırma, deney ve kontrol gruplu öntest-sontest modeline dayalı yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmaya, 16’sı deney, 16’sı kontrol grubunda olan 32 hasta dahil edilmiştir. Deney grubunda olan hastalarla 5 oturumluk grupla motivasyonel görüşme gerçekleştirilmiş olup, kontrol grubundaki hastalara ise herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Müdahale öncesi yapılan ölçümlerde deney ve kontrol grubu hastalarının benzer sosyodemografik özelliklere, tedavi motivasyonu ve öz yeterlik düzeyine, alkol kullanım sıklık ve miktarlarına sahip oldukları görülmüştür. Müdahale sonrası ölçümlerde ise motivasyonel görüşmeye dayalı grupla sosyal hizmet müdahalesi alan deney grubu hastalarının kontrol grubu hastalarına göre tedavi motivasyonu ve öz yeterlik düzeyinin arttığı ayrıca alkol kullanım sıklık ve miktarlarının azaldığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Araştırma bulguları, alkol kullanım bozukluğu olan hastaların tedavi motivasyonu ve öz yeterliklerini arttırmada, alkol kullanım sıklık ve miktarlarını azaltmada grupla motivasyonel görüşmeye dayalı sosyal hizmet müdahalesinin etkili olduğunu göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-06-22T10:54:43Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record