Show simple item record

dc.contributor.advisorGerçek, Cem
dc.contributor.authorAziz, Saliha Kübra
dc.date.accessioned2021-06-28T07:02:41Z
dc.date.issued2021-03
dc.date.submitted2021-03-25
dc.identifier.citationAziz, S. K. (2021). Ters Yüz Öğrenme Modelinin Biyoloji Konularını Öğrenmeye Etkisi: Mitokondri Ve Kloroplast Örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24965
dc.description.abstractThis study analyses the effects of the flipped learning model on learning the subjects of biology through mitochondria and chloroplast organelles. The study groups were composed of students who were the 9th graders in the 2019-2020 academic year and chosen according to the purposeful sampling method. The posttest-only control group design was used in the study. A control group of 34 students with similar academic achievement and an experimental group of 34 students constituted the study group. Video lessons about mitochondria and chloroplast were prepared for the experimental group and they were uploaded onto the researcher's YouTube channel. The videos were watched at home in lieu of lectures in the classroom and the “stations technique” was used in the classroom environment. The control group, on the other hand, were taught the subjects in traditional methods as available in the biology curriculum. The study lasted two weeks. The study data were collected with two forms of four semi-structured open-ended questions prepared by the researcher. The collected data were then put to content analysis. Categories were distinguished by obtaining two experts’ views. MAXQDA 2020 was used in the analysis of the data. As a result, it was found that the number of correct answers about the subjects by the experimental group students- with whom the flipped learning model was used- was greater than the answers given by the control group students. The results obtained in this study indicated that the flipped learning model could be effective in learning the subjects of biology.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTers yüz öğrenme modelitr_TR
dc.subjectTers yüz sınıf modelitr_TR
dc.subjectYapılandırmacı yaklaşımtr_TR
dc.subjectBiyoloji öğretimitr_TR
dc.subjectMitokondritr_TR
dc.subjectKloroplasttr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleTers Yüz Öğrenme Modelinin Biyoloji Konularını Öğrenmeye Etkisi: Mitokondri ve Kloroplast Örneğitr_TR
dc.title.alternativeEffect of Flıpped Learnıng Model on Learnıng Bıology Subjects: Mıtochondrıa and Chloroplast Example
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, ters yüz öğrenme modelinin biyoloji konularını öğrenmedeki etkisi, mitokondri ve kloroplast organelleri üzerinden incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ortaöğretim 9. sınıfa devam eden ve amaçlı örneklem yöntemine göre seçilmiş 68 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada kontrol gruplu son test deneysel desen yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu, akademik başarıları birbirine yakın olarak seçilen 34 kontrol ve 34 deney grubu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın deney grubu olarak seçilen öğrenciler için Mitokondri ve Kloroplast konuları ile ilgili ders videoları hazırlanmış, hazırlanan videolar açık kaynak olarak Youtube platformunda araştırmacı tarafından açılan kanala yüklenmiştir. Sınıf dışı ortamda öğrenciler bu videoları izlemiş, sınıfta ise konuyla ilgili istasyon tekniği uygulanmıştır. Kontrol grubundaki öğrencilere ise konular mevcut biyoloji dersi öğretim programındaki şekliyle geleneksel öğretim yöntemleriyle işlenmiştir. Araştırma toplam 2 hafta sürmüştür. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu 2’şer sorudan oluşan yarı yapılandırılmış 2 form ile toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Kategoriler, 2 alan uzmanının görüşü alınarak oluşturulmuştur. Veri analizinde MAXQDA 2020 programı kullanılmıştır. Sonuç olarak, ters yüz öğrenme modelinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin mitokondri ve kloroplast ile ilgili verdikleri doğru cevapların sayısının, geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerden daha fazla olduğu görülmüştür. Bu araştırma sonuçları, ters yüz öğrenme modelinin biyoloji konularını öğrenmede etkili olabileceğini gösterir niteliktedir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.lift2023-06-30T07:02:41Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record