Show simple item record

dc.contributor.advisorAydemir, İbrahim Ahmet
dc.contributor.authorGenç, Tuğçe
dc.date.accessioned2021-06-29T09:09:55Z
dc.date.issued2021-06-28
dc.date.submitted2021-06-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24977
dc.description.abstractPontic Greek which belongs to the Indo-European language family, for a long time, is spoken in various regions of Turkey. One of these regions is the Eastern Black Sea Region. The variant which is called Trabzon Greek, Pontic Greek and Romeika continues to exist in Çaykara, Of, Sürmene and Tonya districts of Trabzon today. Turkish which is the prestigious language in the region has also been spoken in the region for a long time. Therefore, the long-term contact of the communities which speak two different languages side by side has become observable in the linguistic dimension. This study aims to describe the level of language contact between Trabzon Greek and Trabzon dialects. The Code Copy Model of Lars Johanson was used to do the description. In order to better understand Johanson's Code Copying Model, in the first part of the study, the basic concepts of language contact theories are discussed and then Johanson's Code Copy model is introduced in detail. In the second part of the study, the features that distinguish Trabzon dialects from other Anatolian dialects are dwelt on. In the third chapter, the main features of Trabzon Greek and the features that distinguish it from other Greek variants are discussed. In the study, in order to examine the language contact between the two languages, dialects are compiled in various villages of Trabzon's Çaykara, Of, Sürmene and Tonya districts. Transcripts of the compilations are take part of at the end of the study. In addition, Brendemoen's compilations published in 2002 were also examined within the framework of language contact. The detailed analysis of the global and selective copies which is determined in phonetic, morphologic , syntactic and word levels in Trabzon dialects constitutes the last part of the study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTrabzon ağızlarıtr_TR
dc.subjectTrabzon Rumcası
dc.subjectDil ilişkileri
dc.subjectKod kopyalama
dc.titleTrabzon Örneğinde Rumca-Türkçe Dil İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHint-Avrupa dil ailesine mensup olan Rumca uzun süredir Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde konuşulmaktadır. Doğu Karadeniz söz konusu bölgelerden biridir. Pontus Rumcası, Romeika veya Trabzon Rumcası olarak adlandırılan varyant bugün Trabzon’un Çaykara, Of, Sürmene ve Tonya ilçelerinde varlığını sürdürmektedir. Bölgede prestij dili olan Türkçe de uzun süredir konuşulmaktadır. Dolayısıyla iki farklı dili yan yana konuşan toplulukların uzun süreli etkileşimi dilsel boyutta da gözlemlenebilir bir hal almıştır. Bu çalışma Trabzon Rumcası ile Trabzon ağızları arasındaki dil ilişkileri seviyesini betimlemeyi amaçlamaktadır. Betimlemeyi yapmak için Lars Johanson’un Kod Kopyalama Modeli kullanılmıştır. Johanson’un Kod Kopyalama Modelini daha iyi anlayabilmek adına çalışmanın ilk bölümünde dil ilişkileri teorilerinin temel kavramları ele alınmış ve daha sonra Johanson’un Kod Kopyalama Modeli ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde Trabzon ağızlarını diğer Anadolu ağızlarından ayıran özellikleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölünde ise Trabzon Rumcasının temel özellikleri ve onu diğer Rumca varyantlardan ayıran özellikleri irdelenmiştir. Çalışmada iki dil arasındaki dil ilişkilerini irdeleyebilmek için Trabzon’un Çaykara, Of, Sürmene ve Tonya ilçelerinin çeşitli köylerinde ağız derlemeleri yapılmıştır. Söz konusu derlemelerin transkript edilmiş hali çalışmanın sonunda yer almaktadır. Bunun yanında Brendemoen’un 2002 yılında yayımlanan derlemeleri de dil ilişkileri çerçevesinde irdelenmiştir. Trabzon ağızlarında ses bilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi ve söz varlığı düzeylerinde tespit edilen genel ve seçilmiş kopyaların ayrıntılı incelemesi çalışmanın son bölümünü oluşturmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-06-29T09:09:55Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record