Show simple item record

dc.contributor.advisorDağ, İhsan
dc.contributor.authorUzbaş Uğur, Esra
dc.date.accessioned2021-06-29T10:48:30Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-03
dc.identifier.citationUzbaş Uğur, E. (2021). Üniversite öğrencilerinde bağlanma stilleri, öz şefkat, stresle başa çıkma tarzları ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24978
dc.description.abstractIn the study, it was aimed to investigate the relationships between attachment styles, selfcompassion, coping styles, and psychological symptoms and to create significant models with mediating effects that address attachment styles, self-compassion, and coping styles together in predicting psychological symptoms. The sample of the study consists of 465 undergraduated students. The data were collected first in the classroom and then online by convenience sampling. Demographic Information Form, Experiences in Close Relationships-Revised, Coping Style Scale and, Brief Symptom Inventory were applied to the participants in order to measure the variables in the study. Pearson’s ProductMoment Correlation was conducted to evaluate the relationships between variables of attachment styles, self-compassion, coping styles and psychological symptoms. As a result of these analyses, statistically significant relationships were found between variables. Serial Multiple Mediator Analysis was conducted to test models based on mediating effects. When the results are examined, it was determined that there was a mediating role of self compassion in the relationship between insecure attachment and psychological symptoms. As a second finding, there was a mediating role of the helpless approach in the relationship between anxious attachment and psychological symptoms. As a third finding, self-compassion and the helpless approach play a mediating role together in the relationship between insecure attachment and psychological symptoms. When mediating effects are compared, it was observed that self-compassion has the strongest mediating effect. All these findings of the study were discussed in the light of the literature. Finally, suggestions for future studies were given by referring to the clinical implications and limitations of the study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBağlanmatr_TR
dc.subjectÖz şefkattr_TR
dc.subjectBaşa çıkmatr_TR
dc.subjectPsikolojik belirtilertr_TR
dc.subject.lcshPsikolojitr_TR
dc.titleÜniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri, Öz Şefkat, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkilertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMevcut çalışmada bağlanma stilleri, öz şefkat, stresle başa çıkma tarzları ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkileri incelemek ve psikolojik belirtilerin yordanmasında bağlanma stilleri, öz şefkat ve stresle başa çıkma tarzlarını bir arada ele alan aracı etkiye sahip anlamlı modeller oluşturmak hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklemini yaşları 18-27 arasında değişen, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde ve çeşitli bölümlerinde lisans eğitimine devam eden 465 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler ilk başta sınıf ortamında, ardından çevrimiçi olarak kolay örnekleme yoluyla toplanmıştır. Çalışmanın hedefleri doğrultusunda katılımcılara Demografik Bilgi Formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II, Öz-Duyarlık Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri değerlendirmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi yapılmış ve değişkenler arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Değişkenleri bir arada ele alan ve aracı etkiye dayalı modelleri test etmek için Seri Çoklu Aracı Değişken Analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda öz şefkatin bağlanma stilleri ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide tek başına aracı rolünün anlamlı olduğu görülmüştür. Buna ek olarak kaçınmacı bağlanma ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide öz şefkat ve stresle başa çıkma tarzlarından çaresiz yaklaşımın seri aracı etkisinin anlamlı olduğu; kaygılı bağlanma ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide çaresiz yaklaşımın tek başına aracı etkisinin ve öz şefkat ile çaresiz yaklaşımın seri aracı etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür. Aracı etkiler karşılaştırıldığında en güçlü aracı etkiye öz şefkatin sahip olduğu; bunu sırasıyla öz şefkat-çaresiz yaklaşım seri aracı etkisinin ve çaresiz yaklaşım aracı etkisinin takip ettiği görülmüştür. Çalışmada elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmış ve son olarak çalışmanın klinik doğurguları ile sınırlılıklarına değinilerek gelecek çalışmalar için önerilere yer verilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-06-29T10:48:30Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypedatasettr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record