Show simple item record

dc.contributor.advisorERDEN, LÜTFİ
dc.contributor.authorERŞİN, KÜBRA
dc.date.accessioned2021-07-02T10:40:45Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24992
dc.description.abstractEnsuring price stability is one of the basic conditions for the effectiveness of a market economy and changes in the overall level of prices affect the economy through different channels. The exchange rate is also one of the most important factors affecting domestic prices and causes inflation. The concept known as Exchange Rate Pass-through (ERPT) is defined in the economic literature as the reflection of changes in exchange rates on domestic prices by affecting import and export prices. Especially in countries that are open and aim to implement inflation targeting policy, the ERPT level is one of the most important phenomena that should be considered by decision-makers. Many studies in the literature examine this topic empirically and recently some studies have also focused on the time-varying nature of ERPT.The arguments of the relevant studies are that the monetary positions of the economies that is, inflation, are not constant, thus the level of ERPT can also change over time. The main aim of this thesis is to analyze the changing nature of ERPTover time for the Turkish economy, which applies inflation targeting policy. For this purpose, the dynamic conditional correlation DCC-GARCH method was used with monthly data in the periods 1990:3 and 2019:12. According to the results of the model forecast, it was observed that the level of ERPT was high in the 1990s when high inflation was observed in Turkey, and in the last decade, it remained lower with relatively low inflation rates. The results obtained in this context support Taylor (2000)‟s hypothesis and show that the level of ERPT varies over time.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectExchange rate pass-throughtr_TR
dc.subjectERPT
dc.subjectInflation
dc.subjectDCC-GARCH
dc.titleTIME-VARYING EXCHANGE RATE PASS-THROUGH IN TURKEY: A DCC GARCH ANALYSIStr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetFiyat istikrarını sağlamak bir piyasa ekonomisinin etkinliği için temel koşullardan biridir ve fiyatlar genel düzeyindeki değişimler ekonomiyi farklı kanallardan etkilemektedir. Döviz kuru da yurtiçi fiyatları etkileyerek enflasyona neden olan en önemli faktörlerden biridir. Exchange Rate Pass-Through (ERPT) olarak bilinen kavram,iktisat literatüründe döviz kurlarında meydana gelen değişimlerin ithalat ve ihracat fiyatlarını etkileyerek yurtiçi fiyatlarına yansıması olarak tanımlanmaktadır.Özellikle dışa açık ve enflasyon hedeflemesi uygulamayı amaçlayan ülkelerde ERPT seviyesi karar alıcılar tarafından göz önünde bulundurulması gereken önemli olgulardan biridir. Literatürde bu konuyu ampirik olarak inceleyen birçok çalışma mevcuttur ve son zamanlarda bazı çalışmalar ERPT‟nin zamana göre değişen yapısına da odaklanmıştır. İlgili çalışmaların argümanları ise ekonomilerin parasal durumlarının yani enflasyonun sabit olmaması dolayısıyla ERPT seviyesinin de zaman için de değişebileceği yönündedir. Bu tezin temel amacı, enflasyon hedeflemesi uygulayan Türkiye ekonomisi için ERPT‟nin zaman içinde değişen yapısını analiz etmektir. Bu amaçla, 1990:3 ve 2019:12 dönemlerindeki aylık veriler ile dinamik koşulu korelasyon DCC-GARCH yöntemi kullanılmıştır. Model tahmin sonuçlarına göre, Türkiye'de yüksek enflasyon gözlemlenen 1990‟lı yıllarda ERPT seviyesinin yüksek olduğu ve son on yılda nispeten daha düşük enflasyon oranları ile daha düşük seyrettiği gözlemlenmiştir. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar Taylor (2000)‟ın hipotezini destekler nitelikte olup ERPT seviyesinin zamana göre değiştiğini ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-02T10:40:45Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeprojecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record