Now showing items 1-10 of 11

  Poisoning, brain natriuretic peptide (bnp), cardiotoxicity, tricyclic antidepressants, beta blockers Zehirlenmeler, beyin natriüretik peptid (bnp), kardiyotoksisite, trisiklik antidepresanlar, beta blo (2)
  1,2,4-triazole, imidazole, 1,3-thiazolidin-4-one, antimycobacterial activity 1,2,4-triazol, imidazol, 1,3-tiyazolidin-4-on, antimikobakteriyel aktivite (1)
  Bkca, efs, calcium channel induced calcium release, ltcc, rat mesenteric artery Bkca, eau, kalsiyum kanal aracılı kalsiyum salıverilmesi, ltkk, sıçan mezenter arteri (1)
  Cytotoxicity, genotoxicity, neutral red uptake assay, single gel electrophoresis (comet) assay, micr Öjenol, genotoksisite, sitotoksisite, nötral kırmızı alım yöntemi, tek hücre jel elektroforez (1)
  DNA hasarı = DNA damage ; Elektroforez = Electrophoresis ; Fenolik bileşikler = Phenolic compounds ; Fenoller = Phenols ; Genotoksisite = Genotoxicity ; Mikroçekirdek = Micronucleus ; Sinapik asit = Sinapic acid ; Sitotoksisite = Cytotoxicity (1)
  Essential hypertension, primary health care, reimbursement mechanisms, retrospective study Esansiyel hipertansiyon, 1.basamak sağlık hizmeti, geri ödeme mekanizmaları, retrospektif çalışma (1)
  Genotoxicity, cytotoxicity, phenolic compounds, trolox equivalent antioxidant capacity Genotoksisite, sitotoksisite, fenolik bileşik, troloks eşdeğer antioksidan kapasite (1)
  Hexahydroquinoline; dihydropyridine; pharmacophore; ligandscout; microwave synthesis; calcium channe Hekzahidrokinolin; dihidropiridin; farmakofor; ligandscout; mikrodalga sentezi; kalsiyum kanal. (1)
  Prunus mahaleb, kernel, oil, nutrition value, fatty acids, cytotoxicity, Prunus mahaleb, tohum, yağ, beslenme değeri, yağ asitler, (1)
  Silver nanoparticles, developmental, oxidative stress, distribution Gümüş nanopartikül, reprodüktif, oksidatif stres, dağılım (1)