Show simple item record

dc.contributor.advisorGelmez-Burakgazi, Sevinç
dc.contributor.authorAydoğan, Zeynep
dc.date.accessioned2021-09-01T11:43:52Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25292
dc.description.abstractThe aim of this research is to examine primary school teachers' views, competence perceptions and practices towards sustainable development-oriented education. The study group of the research consisted of classroom teachers working in schools selected through convenient sampling from the city center of Ankara in the 2020-2021 academic year. Interview and observation forms were prepared by the researcher and were arranged as a result of expert opinions and pilot studies. After completing the relevant permission procedures, primary education 1.2.3. Individual interviews were conducted with 17 classroom teachers in three different schools working at the grade level, and a total of 29 lesson hours were observed in the classrooms of the teachers. This research is a holistic single case study based on qualitative methods and the data obtained were analyzed with descriptive analysis methods. According to the results of the research, it was learned that most of the classroom teachers had not encountered the concepts of "Sustainable Development", "Sustainable Development" and "Sustainable Development Oriented Education" before. After examining the sustainable development items consisting of 17 titles determined by UNESCO, the teachers stated that they included practices in line with these items in their life studies lessons. According to the observations and interviews with the teachers, the distance education process caused a deficiency in the evaluation dimension due to the epidemic. It is expected that the results of the research will be supported by sustainable development-oriented education and of course contribute to the increase of class teachers' awareness about sustainable development-oriented education.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSürdürülebilir gelişmetr_TR
dc.subjectSürdürülebilir gelişme odaklı eğitim
dc.subjectHayat Bilgisi dersi öğretim programı
dc.subjectSınıf öğretmenleri
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleSınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Programındaki Sürdürülebilir Gelişmeye Yönelik Görüşleri, Yeterlik Algıları ve Uygulamalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma odaklı eğitime yönelik görüşlerini, yeterlik algılarını ve uygulamalarını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Ankara il merkezinden uygun örnekleme yoluyla seçilen okullarda görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. Görüşme ve gözlem formları araştırmacı tarafından hazırlanmış, uzman görüşleri ve pilot çalışmalar sonucunda düzenlenmiştir. İlgili izin işlemlerinin tamamlanarak ilköğretim 1.2.3. Sınıf düzeyinde görev yapan üç farklı okuldaki 17 sınıf öğretmeni ile bireysel görüşmeler yapılmış ve öğretmenlerin sınıflarında toplam 29 ders saati gözlem yapılmıştır. Bu araştırma, nitel yöntemlere dayalı bütüncül bir tek durum çalışması olup ulaşılan veriler betimsel analiz yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin çoğunun "Sürdürülebilir Kalkınma", "Sürdürülebilir Kalkınma" ve "Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı Eğitim" kavramlarıyla daha önce karşılaşmadığı öğrenildi. Öğretmenler UNESCO tarafından belirlenen 17 başlıktan oluşan sürdürülebilir kalkınma maddelerini inceledikten sonra hayat bilgisi derslerinde bu maddeler doğrultusunda uygulamalara yer verdiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerle yapılan gözlem ve görüşmelere göre salgın nedeniyle uzaktan eğitim süreci değerlendirme boyutunda bir eksikliğe neden olmuştur. Araştırma sonuçlarının sürdürülebilir kalkınma odaklı eğitim ile desteklenmesi ve öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma odaklı eğitim konusunda farkındalıklarının artmasına katkı sağlaması beklenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record