Show simple item record

dc.contributor.advisorAlagözlü, Nuray
dc.contributor.authorSomuncu, Dilara
dc.date.accessioned2021-09-01T11:52:03Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25302
dc.description.abstractThis dissertation explores student teachers’ construction of formative assessment teacher cognition with a sociocultural perspective in language teacher education context. The current study has three focal points to investigate: the factors influencing the construction of pre-service language teachers’ formative assessment cognition, how the construction process of formative assessment teacher cognition progresses, and how sociocultural resources mediate the construction process of formative assessment teacher cognition. With these aims, a holistic single-case study was adopted as the research design. A total of eight senior student teachers of English constituted the participants of the present case study. The data were collected through multiple sources including reflective journals, documents (lesson plans), semi-structured interviews, classroom observation (field notes), and pre-observation and post-observation conferences. The collected data were analysed through a grounded content analysis and sociocultural discourse analysis. The analysis resulted in three major factors as the main sources of pre-service language teachers’ formative assessment cognition: prior language learning experiences, teacher education, and contextual factors. The findings also indicated that the construction process of formative assessment cognition progressed through six main major shifts: dissonance, exploration of teaching-related beliefs, self-examination, re-examination of alternatives, approval, and integration. In this construction process, sociocultural means like mediation and cognitive/emotional dissonances were also detected and explained in relation with the findings. In the light of the results, pedagogical implications for L2 teacher education, teacher cognition, and formative assessment were provided.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTeacher cognitiontr_TR
dc.subjectFormative assessmenttr_TR
dc.subjectSociocultural theorytr_TR
dc.subjectPre-service EFL teacherstr_TR
dc.subjectTeacher educationtr_TR
dc.subjectCase studytr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleA Case Study on Pre-Service English Teachers’ Formative Assessment Teacher Cognitiontr_TR
dc.title.alternativeAday İngilizce Öğretmenlerinin Biçimlendirici Değerlendirme Öğretmen Bilişi Üzerine Bir Durum Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez, öğretmen adaylarının biçimlendirici değerlendirme öğretmen bilişinin inşasını dil öğretmeni eğitimi bağlamında sosyokültürel bir bakış açısıyla incelemektedir. Mevcut çalışmanın araştırdığı üç odak noktası bulunmaktadır: hizmet öncesi dil öğretmenlerinin biçimlendirici değerlendirme bilişinin inşasını etkileyen faktörler, biçimlendirici değerlendirme öğretmeni bilişinin oluşum sürecinin nasıl ilerlediği ve sosyokültürel kaynakların biçimlendirici değerlendirme öğretmen bilişi oluşturma sürecine nasıl aracılık ettiği. Bu amaçlarla, araştırma tasarımı olarak bütünsel bir tek durum çalışması benimsenmiştir. Bu durum çalışmasının katılımcılarını toplam sekiz İngilizce öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler, yansıtıcı yazımlar, belgeler (ders planları), yarı yapılandırılmış görüşmeler, sınıf gözlemi (saha notları), ön gözlem ve gözlem sonrası konferanslar dahil olmak üzere farklı veri toplama yöntemleri aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi ve sosyokültürel söylem analizi yoluyla analiz edilmiştir. Analizler, hizmet öncesi dil öğretmenlerinin biçimlendirici değerlendirme bilişinin ana kaynakları olarak üç ana faktör ortaya çıkarmıştır: geçmiş dil öğrenme deneyimleri, öğretmen eğitimi ve bağlamsal faktörler. Bu etken kaynaklar, dil öğretmeni bilişini şekillendiren daha spesifik faktörlere ayrılmıştır. Bulgular ayrıca, biçimlendirici değerlendirme bilişinin inşa sürecinin altı ana değişimle ilerlediğini göstermiştir: uyumsuzluk, öğretimle ilgili inançların keşfi, öz inceleme, alternatiflerin yeniden incelenmesi, onay ve entegrasyon. Bu inşa süreci doğrusal olmamakla birlikte katılımcıların biçimlendirici değerlendirme öğretmen bilişini oluşturan ana faktörler tarafından şekillendirilmiştir. Bu inşa sürecinde arabuluculuk ve bilişsel / duygusal uyumsuzluklar gibi sosyokültürel araçlar tespit edilmiş ve bulgularla bağlantılı olarak açıklanmıştır. Araştırmanın sonuçları ışığında yabancı dil öğretmeni eğitimi, öğretmen bilişi ve biçimlendirici değerlendirme ile ilgili eğitimsel çıkarımlar sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-09-01T11:52:03Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypedatasettr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record